Isaiah 60

1Altepetl Jerusal'en motlalanas. Jerusal'en elis yejyectzi huan quipiyas tlahuili queja tonati para nochi tlacame ipan nochi tlaltini ma quiitaca pampa ihueyitilis TOTECO quitlahuilis. 2Yonque oncas tzintlayohuilotl ipan nochi tlaltini ipan tlaltepactli, pero ihueyitilis TOTECO tlatlanextis ipan Jerusal'en. 3Tlacame tlen nochi tlaltini hualase Jerusal'en campa itlahuil. Tlanahuatiani huan tlacame tlen quipiyaj miyac chicahualistli hualase Jerusal'en para quitlachiliquij ihueyitilis TOTECO. 4Xitlachiyaca campa hueli, inJerusal'en ehuani, pampa nochi imotelpocahua huan imoichpocahua tlen onitztoyaj huejca ipan sequinoc tlaltini, hualahuij ininchaj. 5Huan quema inquinitase para hualahuij, imoixtiyolhua petlanise ica paquilistli huan tlahuel inyolpaquise, pampa yajuanti inmechhualiquilijtose ininricojyo nopa tlaltini nechca hueyi atl huan nopa tlaltini tlen campa hueli mopant'iaj ipan tlaltepactli. 6Motecpantihualase miyac camellos ipan Jerusal'en. Hualase camellos tlen nopa tlaltini Madi'an, Sab'a huan Efa huan nochi quimamajtihualase oro huan copali para ica quihueyimatise TOTECO. 7Inmechmacase borregojme tlen tlali Cedar huan oquich borregojme tlen tlali Nebaiot para inquintencahuase ipan itlaixpa TOTECO queja tlacajcahualistli tlatlatili tlen ajhuiyac mijmijyot'ia. Huan ipan nopa tonali TOTECO m'as quiyejyecchihuas itiopa. 8┬┐Ajqueya yajuanti nepa tlen eltoc queja patlantihualahuij queja mixtli huan ajsise ipan tlali Israel? Patlantihualahuij queja palomas tlen yohuij campa inintepasol. 9Ya inon, nopa barcos tlen m'as cuajcualtzitzi tlen tlali Tarsis. Na niquinajcoctoc nopa miyac cuacanahua para quinhualicase ininchaj ipan tlali Israel imoconehua tlen itztoyaj huejca ipan sequinoc tlaltini. Nochi yajuanti quihualicase oro huan plata para quihueyimatise TOTECO tlen imoDios tlen Tlatzejtzeloltic huan tlen itztoc imohuaya inisraelitame. Huan yajaya quinextis ihueyitilis ipan Jerusal'en huan quichihuas tlahuel yejyectzi. 10TOTECO quinilhu'ia Jerusal'en ehuani: "Miyac tlacame tlen sequinoc tlaltini hualase huan quicualtlaliquij imoaltepehua. Huan inintlanahuatijcahua inmechtitlanilise inintlapalehuil. Pampa yonque nijxolejqui nopa altepetl quema nicualantoya imohuaya, ama sampa nimechtlasojtlas inisraelitame pampa hueyi noyolo ica imojuanti. 11Nochi ipuertas altepetl Jerusal'en mocahuase tlapojtoc tlayohua huan tonaya para huelis calaquise tlanahuatiani tlen miyac tlaltini para inmechhualiquilise ininricojyo. 12Pero nochi tlaltini huan nochi tlanahuatiani tlen ax quinequise mosentilise imohuaya para inmechtequipanose, tlamiixpolihuise. 13Nochi iyejyejca nopa cuatitlamitl ipan L'ibano elis imoaxca. Huan nopa cuatini tlen pino, cipreses huan abetos inquintequihuise para inquiyejyecchihuase notiopa campa nijtlalis noicxihua para mosiyajcahuas. 14"Huan nochi ininconehua imocualancaitacahua tlen inmechtlaijiyohuiltiyayaj hualase motlancuaquetzaquij imoixtla huan quitzoponise imoicxihua. Huan quitocaxtise altepetl Jerusal'en 'Ialtepe TOTECO.' Huan quitocaxtise 'Sion, nopa Altepetl tlen TOTECO tlen Tlatzejtzeloltic tlen itztoc ininhuaya israelitame.' 15Yonque achtohuiya nochi quitlaijilhuiyayaj altepetl Jerusal'en huan ax quinequiyayaj quiitase, niyon ax quinequiyayaj nejnemise ipan icalles, ama nopa altepetl elis yejyectzi para nochipa. Huan para nochipa Jerusal'en elis se hueyi paquilistli para nochi tlen yohuij nopano. 16Tlanahuatiani huan tlacame tlen miyac tlaltini tlen quipiyaj chicahualistli inmechhualiquilise nopa tlacualistli tlen m'as cuali para huelis inquipiyase tlen inquinequij. Huan huajca inquimatise para melahuac, na niimoTECO, niitztoc niimotemaquixtijca, huan niitztoc niimotlacojca tlen nitlaxtlajqui para nimechtojtomas tlen tlatequipanolistli. Na tlen Nijpiya Chicahualistli Niitztoc Imohuaya Inisraelitame. 17"Huan nimechmacas oro ipatlaca bronce, huan nimechmacas plata ipatlaca hierro. Huan nimechmacas bronce ipatlaca cuahuitl huan nimechmacas hierro ipatlaca tetini. Huan imotlayacancahua ayoc inmechtlaijiyohuiltise. Tlanahuatise xitlahuac huan oncas tlasehuilistli. 18Ayoc quicaquise ipan imoaltepe nopa tlahuelchihualistli tlen tlatehuilistli. Ayoc aca tlaxtequis, niyon ayoc tlaxolehuas. Na nimechmocuitlahuis huan nimechyahualos para nimechmanahuis queja se tepamitl. Nochi tlen calaquise ipan imopuerta nechhueyichihuase na niimoTECO tlen nimechmaquixtijtoc. 19"Ayoc monequis ne tonati para inmechtlahuilis ipan tonaya, niyon ne metztli ayoc inmechtlahuilis ica tlayohua, pampa na, niimoTECO nimechtlahuilis para nochipa, huan itlahuil nohueyitilis inmechtlahuilis. 20Elis queja nopa tonati huan metztli ax quema calaquise pampa niimoTECO nimechtlahuilijtos para nochipa. Huan ayoc quema inmocuesose. 21Huan nochi imotlacajhua elise xitlahuaque, huan imotlal elis imoaxca para nochipa pampa nopano nimechtlalis ica noma. Huan nochi imojuanti inquinextise nohueyitilis. 22Nopa familias tlen m'as pilsiltzitzi, niquinmiyaquilis hasta mochihuase se mil tlacame. Huan nopa tlacame tlen ayoc miyac mocajtoque, niquinchihuas ma quitemitica se tlali huan tlahuel quipiyase chicahualistli. Na niimoTECO nijchihuas ma pano nochi ya ni ipan nopa tonali tlen na niquixtlalijtoc."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\