SANTIAGO 1

1Na niSantiago. Na niinintequipanojca Toteco Dios huan Toteco Jesucristo. Nimechtlajcuilhuil'ia innoisraelita icnihua ipan Cristo tlen initztoque ipan nopa majtlactli huan ome huejhueyi familias tlen iteipa ixhuihua Israel. Ama inmosemantoque campa hueli ipan tlaltepactli. Nimechtlajpalohua. 2Noicnihua, xiquitaca para se hueyi paquilistli quema inmechpanotihuala tlaohuijcayotl. 3Inquimatij para tlaohuijcayotl quiyejyecohua inmotlaneltoquilis huan quichihua para m'as xijpiyaca inmoyolo para intlaijiyohuise. 4Huajca xijpiyaca inmoyolo para cuali xiquijiyohuica nochi tlen inmechpanotihuala para inelise queja tlen moscaltijtoque huan motlacachijtoque ipan Toteco. Huan inquipiyase senquistoc cuali imotlalnamiquilis huan queja nopa ax tleno inmechpolos. 5Intla se tlen imojuanti quinequi achi m'as tlalnamiquilistli pampa ax quimati tlachque ipaquilis Toteco ipan inemilis, ma quitlajtlani Toteco huan yajaya quimacas. Yajaya tlen temaca miyac tlalnamiquilistli, huan ax quiajhuas pampa quitlajtlan'ia. 6Pero quema se quitlajtlan'ia Toteco, monequi quineltocas para temachtli Toteco quipalehuis, huan queja nopa, quena, quipalehuis. Ma ax moilhui: "Huelis Toteco nechpalehuis o huelis axtle." Pampa tlen moilhu'ia queja nopa itztoc queja nopa hueyi atl tlen yohui campa ajacatl quihuijhuica. 7Tlen ax quineltoca para temachtli Toteco quipalehuis, ma ax quichiya, pampa Toteco ax tleno quimacas. 8Nopa tlacatl ax temachtli pampa quipiya ome itlalnamiquilis, huan ax quema quimatis tlen melahuac quichihuas ipan inemilis. 9Ma paquica toicnihua ipan Cristo tlen teicneltzitzi pampa Toteco quinita para nel'ia hueyi ininpati iixpa. 10Huan toicnihua tlen tominpiyaj ma paquica quema Toteco quinicnochijtoc iixpa. Monequi quimachilise para ax huejcahuase ipan ni tlaltepactli ica inintomi. Itztoque san queja se xochitl tlen cahuantoc sacapetlaixco huan nesi yejyectzi san se tlalochtli. 11Pero quema pehua tona chicahuac, nopa sacatl huaqui. Huan nopa xochitl nimantzi pilini huan huetzi, huan ayoc nesi yejyectzi. Quej ni itztoc se quentzi tonali se tlacatl tlen tominpiya huan teipa quema moneltequihu'ia, tlalochmiquis. 12Toteco quintiochihuas nopa tlacame tlen quiijiyohu'iaj huan ax tlajtlacolchihuaj quema huala tlayejyecoli huan tlaohuijcayotl. Toteco quinmacas se corona nepa elhuicac. Quena, quinmacas yolistli para nochipa queja ya quintencahuilijtoc quinmacas tlen quiicnel'iaj. 13Huan quema se tlajtlacoli mitzyoltilana xijchihua, amo ximoilhui para yajaya Toteco tlen mitzyoltilana para xitlajtlacolchihua. ¬°Axtle! Axaca hueli quiyoltilanas Toteco ma tlajtlacolchihua huan yajaya ax quema quinyoltilana tlacame ma tlajtlacolchihuaca. 14Pero nopa tlamantli fiero tlen se tlacatl o se sihuatl tlahuel quinequi quichihuas ipan itlalnamiquilis, ya nopa quiyoltilana. 15Huan pampa tlahuel quinequi quichihuas tlen fiero, teipa tlajtlacolchihua. Huan tlen tlajtlacolchihua, teipa quipantis miquistli. 16Xijtlacaquilica, noicnihua tlen nimechicnel'ia. Amo ximocajcayahuaca. 17Nochi tlen yejyectzi huan tlen cuali tijsel'iaj, techmaca Toteco tlen itztoc nepa huejcapa ipan elhuicac. Yajaya tlen quichijqui tonati, metztli huan nochi sitlalime. Yajaya ax quema mopatla. Niyon ax quema ajsis tonali quema techchihuilis tlen ax cuali. 18Yajaya ica ipaquilis techtlacatilti para tiiconehua quema tijneltocaque itlajtol tlen melahuac. Huan quichijqui para ma tielica queja tlen achtohui tlen nochi tlacame tlen teipa elise iconehua. 19Huajca noicnihua tlen nimechicnel'ia, nimantzi xijtlacaquilica cuali quema seyoc inmechcamahu'ia. Pero quema inquincamahu'iaj sequinoc, xiquincamahuica ica yamactzi, huan quema inquinequij incualanise, achtohui ximoilhuica intla cuali incualanise o axtle. 20Pampa tocualancayo titlacame ax techpalehu'ia para tijyolpactise Toteco, niyon ax techchihua tixitlahuaque iixpa Toteco. 21Huajca xijcajtehuaca nochi tlen fiero huan nochi tlen ax cuali tlen inquinequij inquichihuase. Ximoicnochihuaca huan xijselica nopa cuali tlajtoli tlen Toteco quitlalijtoc ipan imoyolo, pampa nopa tlajtoli quipiya chicahualistli para inmechtlajtlacolquixtis. 22Huan monequi xijchihuaca nochi tlen inmechilhu'ia itlajtol Toteco. Amo ximoilhuica para cuali san inquicaquise Itlajtol Toteco pero ax monequi inquichihuase tlen quiijtohua. Queja nopa san inmocajcayahuaj inmoseltitzitzi. 23Tlen quicaqui Itlajtol Toteco huan ax quichihua, itztoc queja se tlen san motescaita, 24huan quema ya moitac, quistehua, huan nimantzi quiilcahua quejatza fiero nesiyaya. 25Pampa itlanahuatilhua Toteco eltoque senquistoc cuali huan techtojtoma ica tlen ax cuali para hueli tiyohuij timalacantoque. Huan intla se acajya quintlachilijtinemis itlanahuatilhua huan ax quiilcahuas, pero mojmostla quichijtinemis tlen quiijtohuaj, Toteco quitiochihuas nopa tlacatl. 26Intla se acajya quiijtohua quineltoca Toteco, pero ax momocuitlahu'ia ica tlen quiijtohua; huan san tlen hueli camati, huajca yajaya san moyolcajcayahua. Ax tleno ipati itlaneltoquilis. 27Yajuanti tlen nel'ia quitlepanitaj Toteco Dios huan quipiyaj inintlaneltoquilis tlen senquistoc cuali iixpa, quichihuaj ya ni: quinpalehu'iaj icnotzitzi huan cahual toahuihua tlen tlaijiyohu'iaj, huan momocuitlahu'iaj ipan ni tlaltepactli para tlen fiero ax quinyoltilanas ma tlajtlacolchihuaca.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\