Jeremiah 12

1TOTECO, ta nochipa tiitztoc tixitlahuac quema niya moixpa para nimitztlajtlanis se tlamantli. Huajca ama xinechcahuili ma nimitzilhui ni tlamantli tlen nechcuesohua: ¿Para tlen mohueyichihuaj nopa tlacame tlen fiero ininyolis? Huan ¿para tlen itztoque ica paquilistli nopa tlacame tlen mosisin'iaj? 2Queja se tlen quintoca cuatini tlen nimantzi monelhuayot'ia, moscalt'iaj huan temacaj inintlajca, ta tiquinchijqui nopa tlacame huan tiquintiochijtoc huan quisque cuali. Huan yajuanti quiijtohuaj para mitztlascamatij ica tlen tiquinchihuilijtoc, pero ipan ininyolo ax mitzilnamiquij. 3Pero ica na ax queja nopa. Pampa ta tiquixmati huan tijyejyecohua noyolo huan tijmati para miyac nimitzicnel'ia. Huajca xiquinhuica ni tlacame queja borregojme tlen quinhuicaj para quinmictitij. Xiquiniyocatlali para ma miquica ipan nopa tonal tlen miquistli. 4¿Hasta quema ayoc elis huactoc ni tlali huan ayoc pilintoc elis nopa sacatl? Ayoc aqui tlapiyalime, niyon totome ipampa nochi tlen fiero ni tlacame quichijtoque. Pero ni tlacame noja quiijtohuaj: "Toteco Dios amo techtlatzacuiltis pampa ax quiita tlen tijchihuaj." 5Huajca TOTECO nechnanquili huan nechilhui: "Intla tisiyahui quema timotlalohua ininhuaya tlacame tlen san iniicxipa yohuij, ¿quejatza huelis tiquijiyohuis timotlalos ica tlen cahuajtipa yohuij? Intla campa tlamaya timotepotlam'ia huan tihuetzi, ¿tlachque tijchihuas quema tiitztos ipan nopa cuatitlamitl nechca atemitl Jord'an campa tlahuel tlafiero? 6Hasta mofamilia huan moicnihua mochijtoque mocualancaitacahua. Yajuanti quichihuaj campeca para quinyoltilanase nochi nopa tlacame para ma mitzchihuilise tlen fiero. Huajca amo ximotemachi ipan yajuanti, niyon amo xiquinneltoquili inintlajtol yonque mitzcamahuise ica yejyectzi." 7Teipa TOTECO quiijto: "Na niquintlahuelcajtoc notlacajhua tlen eliyayaj noaxcahua. Huan niquintemactilijtoc ininmaco inincualancaitacahua yonque tlahuel niquinicneliyaya. 8Pampa notlacajhua tlen niquintlapejpeni, cualanque nohuaya queja se le'on tlen cualantinemi cuatitla. Huan yeca ama niquinchihuil'ia queja niquincualancaitasqu'ia. 9Notlacajhua itztoque queja se tototl ica iijhuiyo tlen yejyectzi, pero nopa tzopilome quinequij quicuase. Na niquijtos: Xihualaca tzopilome huan tecuanime tlen nemij cuatitla para ma quicuaquij ininnacayo nopa mijcatzitzi tlen notlacajhua. 10"Miyac tlanahuatiani tlen sequinoc tlaltini hualase quinenpolose notlacajhua tlen itztoyaj queja noxocomecamil. Ipan moquejquetzque nomil tlen eliyaya nelyejyectzi. Quichihuase queja se huactoc tlali campa ax tleno eli. 11Quitlamixolehuase nochi huan eltos queja mochoquil'ia nopa tlali huan mocuesohua pampa axaca moyolilhu'ia tlen tlatzacuiltilistli hualayaya ipan ni tlali. 12Ipan nochi tepetini hualase soldados tlen tlaxolehuase pampa nopa machete tlen TOTECO quipixtoc imaco, quintzontlamiltis nochi tlacame tlen itztoque ipan nopa tlali. Huan quintzontlamiltis tlen se lado hasta sejcoyoc huan axaca momanahuis. 13Eltoc queja notlacajhua quitojque trigo, pero quipixcase huitztli. Tlatequipanojtoque chicahuac, pero san tlapic, pampa ax quieliltise tlen quitojque. San quipantise pinahualistli pampa ihueyi cualancayo TOTECO motlalijtoc ininpani." 14Huan quej ni quiijto TOTECO tlen nochi nopa ax cual tlacame tlen itztoque ipan nopa tlaltini tlen quiyahualohuaj ni tlali tlen TOTECO quinmacac israelitame: "Na nimechquixtis tlen imotlalhua ihuical queja nijchihuas ica nopa tlacame tlen tlali Jud'a. 15Pero teipa sampa nimocuepas huan nimechtlasojtlas nochi imojuanti. Huan sampa nimechhualicas ipan imotlal queja nojquiya niquinhualicas tlali Jud'a ehuani ipan inintlal. 16Huan intla imojuanti nimantzi inquitoquilise nopa ojtli tlen quitoquil'iaj notlacajhua huan innechitase huan innechhueyimatise queja niimoTECO queja inquinnextilijque notlacajhua ma quihueyimatise Baal, huajca inquipiyase se cuali lugar tlatlajco notlacajhua huan nochi elis cuali para imojuanti. 17Pero nopa tlacame tlen nochi tlaltini tlen ax quinequise nechtlepanitase, sampa niquinquixtis huan niquinixpolihuiltis." Queja nopa quiijto TOTECO.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\