Jeremiah 19

1Huan TOTECO nechilhui: "Xiya ichaj nopa soquichijquetl huan xijcohuati se comitl tlen soquitl. Xiquinhuica mohuaya se ome huehue tlacame tlen ni altepetl huan se quesqui totajtzitzi tlen ya huehuentzitzi. 2Huan xiquisaca ipan nopa Tepalcatl Puerta ica campa quisa tonati huan xiyaca nopa tlamayamitl Ben Hinom. Nepa xiquinilhuis nochi nopa tlajtoli tlen na nimitzmacas. 3Quej ni xiquinilhui: 'Xijtlacaquilica itlajtol TOTECO nochi imojuanti intlanahuatiani tlen tlali Jud'a huan intlacame tlen altepetl Jerusal'en. TOTECO Tlen Quinyacana Ielhuicac Ejcahua Ma Tlatlanitij huan yajaya tlen ininTeco israelitame quej ni quiijtohua: Na nijtitlanis se tlamantli tlen tlahuel fiero ipan ni lugar. Huan nochi tlen quicaquise tlen nijchihuas tlahuel momajmatise hasta ax huelise tlacaquise. 4" 'Pampa nochi nopa israelita tlacame nechtlahuelcajque huan ni tlamayamitl quitequihuijque para quichihuase tlajtlacoli huan miyac tlamantli tlen quihualica pinahualistli. Huan nopa tlacame quintlatil'iaj copali teteyome tlen yajuanti, huan inintatahua huan nopa tlanahuatiani tlen tlali Jud'a ax quema quinixmatque, niyon ax quema quinhueyichijque. Huan ni lugar quitlamixolonijque ica inieso nopa coneme tlen ax tleno quichijtoyaj. 5Nojquiya quichijchihuilijtoque huejhueyi tlaixpantini nopa teteyotl Baal. Huan ipan nopa tlaixpantini quintlat'iaj ininconehua queja tlacajcahualistli para nopa teteyotl. Ya nopa eli se tlamantli tlen na ax quema niquinnahuati ma quichihuaca, niyon ax quema nimoilhui para queja nopa quichihuasqu'iaj. 6Yeca niininTECO niquijtohua: Ajsis tonali quema ni tlamayamitl ayoc quitocaxtise: Tofet. Niyon ayoc quitocaxtise: Tlamayamitl tlen Ben Hinom. Ama quitocaxtise: Tlamayamitl Campa Temict'iaj. 7Na nijxolehuas nochi nopa tlacame tlen tlali Jud'a huan altepetl Jerusal'en quisencajtoque quichihuase ipan nopa tlatehuilistli. Huan nijchihuas ma hualaca soldados para ma quinmictiquij nica. Huan inintlacayo niquinmacas nopa tzopilome huan tecuanime tlen nemij cuatitla para ma quincuaca. 8Huan altepetl Jerusal'en niquixpolos tlen ni tlali. Huan queja nopa nochi tlen panose nica quitlapose inincamac huan momajmatise quema quiitase queja nijxolejtoc. 9Na nijchihuas para inincualancaitacahua ma quiyahualoca nopa altepetl hasta tlamis nochi tlacualistli. Huan queja nopa, nopa tlacame tlen itztose calijtic tlen nopa altepetl pehuase quincuase ininconehua huan ininhuampoyohua.' " 10Huan nojquiya TOTECO nechilhui: "Huan ama, Jerem'ias, xijtlapana nopa comitl iniixpa nopa tlacame tlen tiquinhualicatoc mohuaya, 11huan xiquinilhui para quej ni niquinilhu'ia, niininTECO Tlen Niquinyacana Noelhuicac Ejcahua Ma Tlatlanitij: 'Na niquintzontlamiltis israelitame huan nochi Jerusal'en ehuani queja nijtlapanqui nopa comitl huan mocajqui payaxtic. Huan queja se comitl tlen tlapani ayoc hueli quicualchijchihuaj, queja nopa nojquiya elis ica israelitame huan tlen itztoque ipan ni altepetl. Oncas se hueyi miquistli huan quintlalpachose ininmijcatzitzi ipan Tofet tlen ax tlapajpactic noixpa pampa ax quiaxilis canque quintlalpachose nica pampa tlahuel miyac miquise. Huan inintlacayohua quinmontonose ipan ni tlamayamitl. 12Altepetl Jerusal'en nijtlamiltis huan nijcahuas ax tlapajpactic queja nijchijqui ica nopa tlamayamitl Tofet, pampa altepetl Jerusal'en nojquiya nijtemitis ica mijcatzitzi. 13Huan na niquinxolehuas nochi nopa caltini tlen altepetl Jerusal'en huan nojquiya inincaltlanahuatil nopa tlanahuatiani tlen tlali Jud'a. Niquinxolehuas nochi caltini campa quitlatijque copali para quinhueyimatise sitlalime huan nochi campa quitoyajque tlacajcahualistli para sequinoc totiotzitzi huan nochi nica mocahuas ax tlapajpactic noixpa queja nopa fiero tlamayamitl tlen Tofet.' " 14Teipa na niJerem'ias niquisqui tlen nopa tlamayamitl Tofet campa TOTECO nechtitlantoya ma niquinilhui tlacame itlajtol tlen panos teipa. Huan teipa niyajqui nimoquetzqui iixmelac itiopa TOTECO huan quej ni niquinilhui nochi nopa tlacame: 15Quej ni quiijtohua TOTECO Tlen Quinyacana Ielhuicac Ejcahua Ma Tlatlanitij huan tlen toTeco tiisraelitame: "Na nijtitlanis ipan ni altepetl huan ipan nopa altepetini tlen mocahuaj nechca nochi nopa tlamantli tlen ax cuali tlen niquijtojtoc nijtitlanis, pampa yajuanti tlahuel moyoltetilijtoque para ax nechtlacaquilise."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\