Jeremiah 36

1Quema Joacim, icone Jos'ias yahuiyaya para nahui xihuitl tlanahuatis ipan tlali Jud'a, TOTECO nechnojnotzqui na, niJerem'ias, huan nechilhui: 2"Xijcui se amatl huan ipan xiquijcuilo nochi nopa tlajtoli tlen nimitzilhuijtoc ica tlachque ininpantis tlali Jud'a, Israel huan nochi nopa sequinoc tlaltini. Xiquijcuilo nochi tlen nimitzilhuijtihualajtoc hasta quema tlanahuatiyaya Jos'ias huan hasta ama. 3Huan queja nopa quema yajuanti quiitase ijcuilijtoc nochi nopa huejhueyi tlaijiyohuilistli tlen nimoilhuijtoc niquinchihuilis, huelis moyolcuepase tlen nochi inintlajtlacolhua. Huan huajca na niquintlapojpolhuis." 4Huajca na, niJerem'ias, nitlatitlanqui ma quinotzatij Baruc, icone Ner'ias. Huan quema ajsico, na niquilhuijtiyajqui nochi tlen TOTECO nechilhuijtoya huan Baruc quiijcuilojtiyajqui ipan se amatl. 5Quema Baruc tlanqui quiijcuilohua nochi tlen niquilhuiyaya, na quej ni niquilhui: "Na niitztoc nica ipan tlatzactli huan ax hueli niya ipan itiopa TOTECO. 6Pero xiya ta ipan nopa tiopamitl ipan nopa tonali quema israelitame mosahuaj huan xiquinpohuiliti ni amatlajcuiloli. Ipan nopa tonali nopano mosentilise tlahuel miyac tlacame tlen tlali Jud'a. 7Huan huelis yajuanti moyolcuepase tlen nochi inintlajtlacolhua huan quitlajtlanise TOTECO ma quintlapojpolhui amantzi quema noja onca tonali. Pampa TOTECO tlahuel cualantoc ica yajuanti huan quisencajtoc quintitlanilis huejhueyi tlatzacuiltili." 8Huan Baruc, icone Ner'ias, quichijqui queja na nitiocamanalojquetl Jerem'ias nijnahuatijtoya. Yajaya yajqui ipan itiopa TOTECO huan quipojqui tlamiyacapa nopa tlajtoli tlen TOTECO nechmacatoya huan ama ijcuilijtoya ipan nopa libro. 9Ya ni panoc ipan nopa tonali quema israelitame mosajque iixpa TOTECO ipan nopa chicnahui metztli ipan toisraelita calendario quema Joacim, icone Jos'ias, yahuiyaya para macuili xihuitl tlanahuatis ipan tlali Jud'a. Huan quena, ipan nopa tonali hualajque tlacame tlen nochi tlali Jud'a para mosahuase ipan itiopa TOTECO. 10Huan Baruc yajqui ipan nopa cuarto ipan itiopa TOTECO campa mocahua Gemar'ias, icone nopa tlajcuilojquetl Saf'an. Ni cuarto mocahuayaya huejcapa ipan nopa tiopamitl ipan se lado tlen nopa hueyi cuarto campa mosentiliyayaj nochi tlacame nechca nopa Yancuic Puerta. 11Huan quema Mica'ias, icone Gemar'ias, tlen elqui icone Saf'an, quicajqui nochi itlajtol TOTECO, 12yajqui ipan icuarto nopa tlajcuilojquetl ipan ichaj nopa tlanahuatijquetl. Huan nochi nopa tlayacanani mosentilijtoyaj nopano. Nopano itztoya nopa tlajcuilojquetl Elisama. Nojquiya itztoya Dela'ia, icone Sema'ias; Elnat'an, icone Acbor; Gemar'ias, icone Saf'an; Sedequ'ias, icone Hanan'ias huan nochi nopa tlacame tlen quipiyayayaj tequihuejcayotl. 13Huan Mica'ias quinpohuili nochi nopa tlajtoli tlen quicactoya ipan nopa amatlajcuiloli tlen Baruc quipojtoya iniixpa nopa tlacame. 14Huajca nopa tlayacanani quititlanque Jehud'i, icone Netan'ias, tlen icone Selem'ias, tlen icone Cusi, para ma quiilhuiti Baruc ma huala huan ma quihualica nopa amatlajcuiloli tlen quipojtoya iniixpa nopa tlacame. Huajca Baruc quicuic nopa amatlajcuiloli huan yajqui quinitato. 15Huan yajuanti quiilhuijque: --Ximosehui huan xitechpohuili nopa amatlajcuiloli tlen tijpojqui iniixpa nopa tlacame. Huan Baruc quinpohuili. 16Pero ipan nopa tlalochtli quema quicajque nochi nopa tlajtoli, pejqui mosisin'iaj se ica seyoc huan nochi tlahuel momajmatijque. Huajca yajuanti quej ni quiilhuijque Baruc: --Monequi tijpohuilise nochi ya ni nopa tlanahuatijquetl para ma quimati. 17Pero achtohui xitechilhui quejatza tiquijcuilo nochi ya ni quema Jerem'ias camatiyaya. 18Huan Baruc quinilhui: --Jerem'ias nechilhuijtiyajqui sesen tlajtoli huan na niquijcuilojtiyajqui ipan ni amatl. 19Huajca nopa tlayacanani quiilhuijque Baruc: --Ta huan Jerem'ias xiyaca ximotlatitij huejca campa axaca inmechpantis. Huan axaca xiquilhuica canque initztoque. 20Teipa nopa tlayacanani quiajcojque nopa amatlajcuiloli ipan icuarto nopa tlajcuilojquetl Elisama huan yajque quicamahuitoj nopa tlanahuatijquetl. 21Huan nopa tlanahuatijquetl quititlanqui Jehud'i para ma quicuiti nopa amatlajcuiloli. Huajca Jehud'i quicuito nopa amatlajcuiloli ipan icuarto nopa tlajcuilojquetl Elisama huan quipohuili nopa tlanahuatijquetl iniixpa nochi nopa tlayacanani tlen itztoyaj nopano. 22Huan nopa tlanahuatijquetl itztoya ipan se cuarto tlen huejcapa ipan nopa caltlanahuatili tlen quitequihui ipan nopa metztli tlen tlasesecayotl. Huan eliyaya ipan metztli diciembre huan yajaya mosehuijtoya iixmelac se tlixictli pampa tlahuel tlaseseyayaya. 23Huan sesen huelta quema Jehud'i tlamiyaya quipohua se parte tlen nopa tlajcuiloli ipan nopa mimilijtoc amatl, nopa tlanahuatijquetl quitejtectiyahuiyaya ica se cuchillo huan quimajcahuayaya ipan tlitl. Huan queja nopa quichijqui hasta tlanqui nochi nopa amatlajcuiloli. 24Pero nopa tlanahuatijquetl huan nopa tlayacanani ax momajmatijque quema quicajque ni tlajtoli. Niyon axaca mocueso para quiilhuis nopa tlanahuatijquetl ma ax quitlati. 25San Elnat'an, Dela'ia huan Gemar'ias quiilhuijque nopa tlanahuatijquetl ma ax quitlati, pero yajaya ax quinchihuili cuenta. 26Huajca nopa tlanahuatijquetl quinahuati Jerameel icone Hamelec; Sera'ias, icone Azriel; huan Selem'ias, icone Abdeel, ma quiitzquitij nopa tlajcuilojquetl Baruc huan na nitiocamanalojquetl Jerem'ias. Pero TOTECO techtlati. 27Teipa quema nopa tlanahuatijquetl quitlatijtoya nopa amatlajcuiloli, TOTECO nechnojnotzqui na, niJerem'ias, huan nechilhui: 28"Xijtemo seyoc amatl huan sampa xiquijcuilo nochi queja tiquijcuilojtoya achtohuiya ipan nopa achtohui amatl tlen quitlati Tlanahuatijquetl Joacim tlen tlali Jud'a. 29Huan xiquilhui nopa tlanahuatijquetl: 'Quej ni niDIOS niquijtohua: Ta tijtlati nopa amatl pampa nopano ijcuilijtoya para nopa tlanahuatijquetl tlen tlali Babilonia quixolehuaqui ni tlali huan quintzontlamiltis nochi tlacame huan tlapiyalime. 30Cualtitoc, pero ama niDIOS quej ni nimitzilhu'ia tiTlanahuatijquetl Joacim tlen tlali Jud'a. Ax tijpiyas niyon se mocone tlen mosehuis ipan isiya Tlanahuatijquetl David para tlanahuatis quema ta timiquis. Huan mitzmictise ta nojquiya huan motlacayo mocahuas huetztoc tlalchi huan axaca quitlalpachos. Huan tonaya, tonati tlahuel quitlatis motlacayo huan ica tlayohua quiajsis miyac asetl, 31pampa nimitztlatzacuiltis ta, mofamilia huan motlayacancahua ipampa nochi imotlajtlacolhua. Na nimechtitlanilis nochi nopa huejhueyi tlatzacuiltili tlen nimechtlajtolcahuilijtoc nijtitlanis. Nojquiya nijtitlanis nopa tlatzacuiltilistli ipan altepetl Jerusal'en huan ipan nochi tlali Jud'a pampa ta tiTlanahuatijquetl Joacim huan motlapalehuijcahua ax inquinejque innechtlacaquilise quema nimechcamahuiyaya.' Queja nopa xiquilhuiti." 32Huajca na, niJerem'ias, nijcuic seyoc amatl huan nijmacac notlajcuilojca Baruc. Huan yajaya quiijcuilojtiyajqui nochi tlen niquilhuijtiyajqui queja eltoya ipan nopa achtohui amatl tlen Tlanahuatijquetl Joacim quitlati. Pero nojquiya niJerem'ias niquilhui m'as miyac tlajtoli ma quiijcuilos.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\