Jeremiah 7

1Sampa TOTECO nechnojnotzqui na, niJerem'ias, huan nechilhui: 2"Xiya campa ipuertajyo notiopa huan xiquinpohuiliti nopa tlacame notlajtol. Xiquinilhuiti ni tlajtoli: 'Intlali Jud'a ehuani, xijtlacaquilica itlajtol TOTECO. Quena, xijtlacaquilica imojuanti tlen incalactoque nica para inquihueyichihuase TOTECO. 3Quej ni quiijtohua TOTECO Tlen Quinyacana Ielhuicac Ejcahua Ma Tlatlanitij, yajaya tlen Toteco tiisraelitame: Ximonejnemiltica xitlahuac huan xijchihuaca tlen cuali, huan queja nopa, nimechcahuilis initztose ipan imotlal. 4Ma ax inmechcajcayahuase tlen quiijtohuaj para na ax nijcahuas ma quixolehuaca altepetl Jerusal'en pampa nica eltoc notiopa. 5" 'San nimechtlasojtlas intla inquicahuase nopa tlalnamiquilistli tlen ax cuali huan nochi imotlajtlacolhua, huan inquinchihuilise tlen xitlahuac nochi sequinoc. 6Monequi ayoc inquintlaijiyohuiltise tlen seyoc tlali ehuani, huan icnotzitzi huan cahual sihuame. Monequi ayoc intemictise tlen ax tleno quichijtoque huan ayoc inquihueyichihuase teteyome pampa tlahuel inmechchihuil'iaj tlen ax cuali. 7Intla queja nopa inquichihuase, huajca na nimechcahuilis initztose ipan ni tlali tlen niquinmacac imohuejcapan tatahua para nochipa. 8" '¿Inmoilhu'iaj ax quema intlaijiyohuise pampa nica eltoc notiopa niimoTECO? Amo ximocajcayahuaca ica se istlacayotl. 9¿Huelis inmoilhu'iaj cuali tlen inquichihuaj? Intlaxtequij, intemict'iaj, inmomecat'iaj, inistlacatij, inquihueyichihuaj nopa teteyotl Baal huan nochi nopa sequinoc teteyome tlen yancuique. 10Teipa inhualahuij nica para inmoquetzase noixpa ipan notiopa para innechhueyichihuaj huan inquiijtohuaj: Tojuanti timomanahuijtoque tlen tlatzacuiltili. Teipa sampa inyahuij para inquichihuase tlamantli tlen ax cuali. 11¿Huelis inmoilhu'iaj para tlaxtequini hueli mosentil'iaj ipan ni tiopamitl tlen quichijque para nechtlepanitase? Na niquitztoc nochi ni tlamantli tlen ax cuali tlen nica inquichihuaj. Queja nopa niimoTECO niquijtohua. 12Xiyaca ipan Silo, nopa altepetl tlen achtohuiya quipixqui nopa tiopa para nechhueyitlepanitase. Xijtlachilica tlachque nijchihuili nopa lugar ipampa inintlajtlacolhua noisraelita tlacajhua. 13Huan quema imohuejcapan tatahua quichihuayayaj nochi nopa tlajtlacoli, na nijsenhuiquiliyaya niquinnojnotzayaya para ma moyolcuepaca, pero yajuanti ax nechtlacaquilijque, niyon ax nechnanquilijque.' " 14Huajca TOTECO quiijtohua: "Na nijxolejqui Silo queja nojquiya nijchihuas ica ni tiopamitl nica tlen inquichijque para ma quihuica notoca. Quena, nijxolehuas ni tiopa tlen ipan inmotemach'iaj para inquiselise tlapalehuili huan tlen nimechmacac imojuanti huan imotatahua. Nijchihuas ihuical queja nijchijqui ipan altepetl Silo. 15Huan nimechtitlanis xitlatequipanotij ipan sequinoc tlaltini queja nijchijqui ica imoisraelita icnihua tlen itztoyaj ica norte ipan tlali Israel." 16"Huajca, ta tiJerem'ias, ayoc ximomaijto ipampa ni tlacame. Amo xichoca ininpampa, niyon amo xinechtlajtlani ma niquinpalehui pampa ax nimitztlacaquilis. 17¿Ax tiquita tlachque fiero quichijtinemij ipan nochi nopa altepetini tlen tlali Jud'a huan ipan nochi calles tlen altepetl Jerusal'en? 18Nopa coneme quisentil'iaj cuahuitl, huan nopa tetatme tlipitzaj para ipan temacase tlacajcahualistli. Ininsihuajhua quixacualohuaj harina huan quichihuaj pantzi para quitencahuilise nopa sihua tlanahuatijquetl tlen elhuicac. Nojquiya quinmacaj tlacajcahualistli tlatoyahuali sequinoc totiotzitzi tlen sequinoc tlaltini para nechcualancamacase. 19Pero ax na tlen nihuetzis ipan pinahualistli. Eltoc yajuanti tlen m'as mosoquihuise huan mopinahualtise. 20Huajca ama nijtitlanis nohueyi cualancayo ipan ni lugar. Huan nochi tlacame, tlapiyalime, cuatini huan xihuitl tlamitlatlase ica nocualancayo. Huan nopa tlitl ax sehuis." Queja nopa quiijto TOTECO Tlen M'as Quipiya Tlanahuatili. 21Huan TOTECO Tlen Quinyacana Ielhuicac Ejcahua Ma Tlatlanitij, yajaya tlen ininTeco israelitame nojquiya quiijtohua: "Xijtlalica nopa tlacajcahualistli tlatlatili tlen innechmacaj ica nopa tlacajcahualistli para imototiotzitzi huan xiquincuaca imoseltitzitzi. 22Pampa ipan nopa tonal quema niquinquixti imohuejcapan tatahua ipan tlali Egipto, ax niquinmacac tlanahuatili tlen tlacajcahualistli o tlapiyalime tlatlatili, 23pero niquinilhui: 'Xinechtlacaquilica notlajtol huan na nielis niimoTeco huan imojuanti inelise innotlacajhua. Xijchihuaca senquistoc tlen na nimechnahuat'ia, huan queja nopa, nochi tlen inquichihuase, quisas cuali.' 24Pero yajuanti ax quinejque nechtlacaquilise. Huan quisenhuiquilijque quichijque tlen yajuanti quinpactiyaya. Quitoquilijque inintlalnamiquilis pampa tlahuel tetic ininyolo huan tlahuel fiero. Huajca yajuanti moicancuepque huan m'as quichijque tlen ax cuali, huan ax nechtoquilijque. 25Hasta ipan nopa tonali quema imohuejcapan tatahua quisque ipan tlali Egipto huan hasta ama, na mojmostla nijsenhuiquilijtoc nimechtitlanilijtoc notiocamanalojcahua. 26Pero imojuanti ax inquinejque inquintlacaquilise. San m'as inmoyoltetilijque, inmotzontetilijque huan inmosisin'iaj que imohuejcapan tatahua. 27"Huajca, ta tiJerem'ias, xiquinilhui nochi tlen na nimitzilhuijtoc, pero yajuanti ax mitztlacaquilise. Xiquintzajtzili tlen ininpantis, pero yajuanti ax mitznanquilise. 28Huajca xiquinilhui: 'Imojuanti initztoque tlacame tlen ax inquinequij inquitlepanitase TOTECO tlen itztoc imoDios, niyon ax inquinequij inmoxitlahuase. San inquisenhuiquil'iaj inquitoquil'iaj nopa ojtli tlen ax cuali. 29¡Ay inaltepetl Jerusal'en ehuani! Initztoque ipan pinahualistli. Ximoximaca huan xijtepehuaca imotzoncal ica cuesoli. Xiyaca ximochoquilica imoseltitzitzi ipan nopa tepetini pampa TOTECO inmechtlahuelcajtoc. Inmechhuejcamajcajtoc nochi imojuanti tlen initztoque ama pampa tlahuel inquicualancamacatoque.' " 30Huan TOTECO quiijto: "Nicualantoc pampa nopa tlacame tlen tlali Jud'a tlajtlacolchijtoque noixpa, Quintlalijtoque ininteteyohua ipan notiopa campa tlacame nechhueyitlaliyayaj huan queja nopa quichijtoque tlahuel ax tlapajpactic noixpa. 31Nojquiya quicualtlalijque se tlaixpamitl tlen nopa totiotzi Moloc ipan nopa tlamayamitl Ben Hinom. Huan nopano quintlatiyayaj inioquichpilhua huan ininsihuapilhua huan quimacayayaj inintotiotzi Moloc queja se tlacajcahualistli tlatlatili. Nel'ia fiero para quimacase se tlacatl queja se tlacajcahualistli. Axaca niquilhui ma quichihuaca se tlamantli fiero queja nopa, niyon ax quema nimoilhuijtoc para huelis nijchihuas se tlanahuatili queja nopa fiero. 32Pero ajsis tonali quema nopa tlaixpamitl tlen Moloc huan nopa tlamayamitl tlen itoca Ben Hinom ayoc quintocaxtise queja nopa. Teipa quintocaxtise Tlamayamitl Campa Temict'iaj pampa nopano nopa soldados quinmictise tlahuel miyac tlacame. Huan nopano quintlalpachose hasta ayoc oncas lugar campa hueli quintocase. 33Huan inintlacayo nopa mijcatzitzi mocahuase para quincuase nopa totome huan tecuanime tlen nemij cuatitla. Huan ax mocahuas niyon se tlacatl para quinmajmatis nopa tlapiyalime para ma ax quincuaca. 34Nijtlamiltis nochi yejyectzi huicatl huan huetzquistli ipan nochi calles tlen altepetl Jerusal'en huan ipan nochi altepetini tlen tlali Jud'a. Nojquiya ayoc caquistis inintos nopa telpocame tlen mocualtlalijtoque para mosihuajtise huan nopa ichpocame tlen mocualtlalijtoque para monamictise, pampa quixolehuase nochi tlamantli ipan nopa tlali."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\