Job 24

1"¿Para tlen Toteco Tlen Quipiya Nochi Chicahualistli ax quiixtlal'ia se tonal para quintlajtolsencahuas tlacame? ¿Para tlen monequi tlacame tlen xitlahuaque ma quichiyaca mojmostla huan nopa tonal ax quema ajsi? 2Pampa onca miyac tlamantli tlen ax cuali. Sequin tlacame quiijcuen'iaj nepamitl huan quincuil'iaj inintlal sequinoc. Quinmocuitlahu'iaj borregojme tlen teichtequilijtoque campa cuali sacatl. 3Quinichtequil'iaj ininburrojhua tlacame tlen teicneltzitzi huan tlen icnotzitzi. Huan quema cahual sihuame quinequij motlanehuise tomi, quintlajtlan'iaj ma quiprendajcahuaca iniiyojtzi tlapiyal. 4Quinquixtil'iaj tlacame tlen teicneltzitzi tlen iojhui. Teicneltzitzi monequij motlatise quema inijuanti monechcahu'iaj. 5Teicneltzitzi itztoque queja burrojme ipan se huactoc tlali tlen mojmostla quitemojtinemij quentzi tlacualistli para inijuanti huan ininconehua para ica mopanoltise. 6Quicuaj tlen hueli tlamantli tlen quipant'iaj ipan cuatitla huan quitejtemohuaj tlen mocajtoc ipan ininxocomecamil tlacame tlen mosisin'iaj. 7Tlayohua nopa teicneltzitzi itztoque xolome ipan nopa tlasesecayotl pampa ax quipiyaj ininyoyo, niyon inintlaque, para ica mopiquise. 8Nopa atl tlen huetzi ipan tepetini quinxolon'ia. Inijuanti quinnajnahuaj nopa huejhueyi tetini tlen quentzi totonic pampa tlaseseya huan ax quipiyaj ininchaj. 9"Mosisinijca tlacame quiichtequij se cahual sihuatl icone tlen noja chichi. Quichihuaj nopa tetajme tlen teicneltzitzi ma quinprendajcahuaj ininconehua para quintlanejtise tomi. 10Teicneltzitzi nemij xolome pampa ax quipiyaj ininyoyo. Ax cuajcualme quinchihualt'iaj ma quimamaca trigo yonque inijuanti mayancamictinemij. 11Quinfuerzajhu'iaj tlen teicneltzitzi ma quipatzcaca olivos ipan molino para quiquixtise aceite pero ax quincahuil'iaj quiyecose se quentzi. Ipan moquejquetzaj xocomecatl itlajca para quiquixtise iayo, pero yonque tlahuel amictoque, ax quincahuil'iaj quiise niyon quentzi iayo. 12Tzajtzij chicahuac nopa tlacame tlen miquisnequij ipan nopa altepetl. Tlen mococojtoque tlajtlanij tlapalehuili, pero Toteco Dios mochihua queja ax quincaqui, niyon ax quinpalehu'ia. 13"Mosisinijca tlacame quicualancaitaj tlahuili. Ax quiixmatij tlen xitlahuac. San nemij ipan iniojhui tlen fiero. 14Temictiani mehuaj cualca para quimictise se tlen teicneltzi tlen ax tleno quipiya. Ica tlayohua tlaxtequij. 15Tlen sihuanemij quichiyaj para m'as ma tzintlayohuiya pampa quiijtohuaj: 'Axaca nechitas.' Quitzacuaj ininxayac ica se yoyomitl para axaca huelis quinixmatis. 16Tlachtequini ica tlayohua calaquij ipan techaj. Tonaya cochij pampa ax quinpact'ia tlatlanextli. 17Inijuanti quiitaj yohuali queja elisqu'ia ijnaloc. Ica tlayohua mosentil'iaj para temajmatise. 18"Pero ax cuajcualme tlaloch ixpolihuij ipan ni tlaltepactli queja tlasoli tlen quihuica se atemitl. Nochi tlen quipiyaj ax cuajcualme eltoc tlatelchihuali. Axaca tequitis ipan ininxocomeca milhua. 19Miquistli quintzontlamilt'ia tlajtlacolchihuani queja tlatotonilotl quiatil'ia setl. 20Hasta inana se tlajtlacolchijquetl quiilcahuas. Ocuilime quicuase inacayo huan tlahuel ajhuiyac quimatise. Toteco Dios quintzontlamiltis tlajtlacolchihuani queja huetzi se cuahuitl quema tlaajaca chicahuac, huan ayoc aca quinilnamiquis. 21Nopa fiero tlacame tlen hueli quinchijtoque sihuame tlen ax quipiyaj niyon se conetl para quinmanahuis. Ax quintlasojtlaque cahual sihuame tlen tlaijiyohu'iaj. 22"Pero Toteco Dios ica ihueyi chicahualis quinhuahuatatza tlapijpiyani huan quinquixt'ia tlen ni tlaltepactli. Yonque inijuanti mochihuaj huejhueyi, huelis tlaloch miquise. 23Yonque Toteco quincahua ma itztoca ica temachili ama huan quinmaca chicahualistli, quintlachil'ia ajachica. 24Yonque ama ax cuajcualme tlahuel mohueyichijtoque, ajsis se tonal quema Toteco Dios quinechcapanos. Ica se tlalochtli quintlamiixpolos san se queja panos ica sequinoc. Quintzontequis queja quitzontequij itlajca nopa trigo. 25"¿Hueli se acajya quiijtos para ya ni ax melahuac? ¿Ajqueya hueli quiijtos para san niistlacati huan nimocuapolojtoc?"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\