Job 26

1Huajca Job quiilhui Bildad: 2"Niyon quentzi ax quema tijpalehuijtoc tlen tlaijiyohu'iaj. Ax tijmaquixtijtoc se tlacatl tlen ax quipiya fuerza. 3¿Tiquita para nel'ia tinechtlalnamictijtoc na tlen nihuihuitic? ¿Tlaque tlen tlalnamiqui tiquijtojtoc? 4¿Canque tijpantijtoc ni tlajtoli huan ni tlalnamiquistli tlen ica ticamati? ¿Ajqueya iaxca nopa tonaltzi tlen mitzpalehu'ia para ticamati quej ni? 5"Mijcatzitzi huihuipicaj ica majmajtli. Tlen itztoque tlatzintla huan ipan hueyi atl majmahuij. 6Toteco Dios quintlachil'ia nochi inijuanti huan quinixmati. Ax hueli motlat'iaj iixpa ya. 7Toteco quipatlajqui elhuicactli campa ax tleno oncayaya huan ni tlaltepactli quicuapilo san ajacatipa. 8Yajaya quitzacua atl ica mixtli huan nopa mixtli ax tzayani yonque tlahuel etic nopa atl. 9Quitzacua isiya ica mixtli. 10Yajaya quitlalilijtoc nopa nepamitl nopa hueyi atl para canque nesis para panquisas tonati ica ijnaloc huan campa calaquis ica tlayohua. 11Itzinpehualtil elhuicactli huihuipica quema Toteco Dios cualani. 12- 13Ica ihueyi chicahualis quinahuat'ia nopa hueyi atl tlaque ma quichihua. Ica iyajatil quitzonpechi nopa hueyi cohuatl tlen nopona mocahuayaya. Quena, ica ima quitzontlamilti nopa cohuatl tlen chicahuac motlalohuayaya. Ica iijiyo quiyejyecchijqui elhuicactli. 14"Nopa elqui itequi tlen m'as pilsiltzitzi tlen yajaya quichijtoc. Nelquentzi quinextijtoc ichicahualis. Huajca ¿ajqueya huelis quiijiyohuis quema Toteco Dios quichihua ma monextis nochi ihueyi chicahualis huan ichicahualis chicahuac tlatomonis?"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\