Job 28

1"Tlacame quimatij quejatza quiquixtise nopa plata tepostli tlen iojhui tlalijtic. Huelij quimolon'iaj oro para quichihuase se oro tlen senquistoc tlapajpactic. 2Quiquixt'iaj nopa hierro tepostli tlen tlalijtic huan quinmolon'iaj tetini para ma quisas tlen senquistoc cobre. 3Tlacame quimatij quitlahuilise nopa tzintlayohuilotl huan tlacoyonise ipan tlacacahuaya tlen yahui hasta tlahuel huejcatla. Nopona quiquixt'iaj tepostli huan quitlachixcahu'iaj huan quiijitaj nochi tlamantli tlen onca nepa tlalijtic. Quena, yahuij huejca campa axaca nemi. 4Quicoyon'iaj se ostotl tlen tlahuel huejcatla huejca tlen techaj. Moilp'iaj ica lazo huan mohuiyonijtiyohuij nepa tlatzintla ipan nopa ostotl yonque tlahuel mahuilili huan huelis miquise. 5Ni tlaltepactli iixco techmaca trigo para pantzi, pero nopona tlatzintla huan tlalijtic eltoc queja panotoc se tlitl tlen nochi quialtijtoc. 6"Nopona mopant'iaj yejyectzitzi piltetzitzi tlen itoca zafiro, huan quipant'iaj oro tlen maneltic ica tlaltejpoctli. 7Nelhuejcatla quipant'iaj tlamantli tlen pajpatiyo tlen niyon se tzopilotl o cuajtli ax quema quiitztoc yonque nel'ia hueli tlachiya huejca. 8Niyon se tlapiyali tlen nemi cuatitla ax quema nejnentoc ipan nopa tlamantli tlen pajpatiyo nepa. Niyon se le'on ax quema moquetztoc ininpani. 9Tlacame ica ininma quitlapanase pedernal tetini tlen ica huelis tijyolitis tlitl. Quimatij quihuelonise inintzinpehualtil nopa tepetini. 10Quicoyon'iaj miyac ojtli ipan nopa tetl nopona tlatzintla. Nopona quipannext'iaj nopa piltetzitzi tlen tlahuel pajpatiyo. 11Quitzacuaj campa pehua nochi atemitl nopona tlatzintla huan nochi tlen motlatijtoc nopona quiquixt'iaj hasta tlalixco campa tlatlanextli. 12"Pero yonque tlacame huelij quichihuaj nochi ni tlamantli, ax quimatij canque quipantise tlalnamiquistli huan tlamachilistli. 13Tlacame ax quimatij para tlahuel ipati tlalnamiquistli huan ax mopant'ia ipan ni tlaltepactli. 14Nojquiya nopa ostotl tlen tlahuel huejcatla quiijtohua: 'Nica ax onca tlalnamiquistli.' Huan nopa hueyi atl quiijtohua: 'Niyon nica ax onca.' 15"Axaca huelis quicohuas tlalnamiquistli ica miyac tomi tlen oro o tlen plata. 16Niyon ax huelis mocohuis tlalnamiquistli ica miyac oro tlen Ofir, niyon ica miyac tetini tlen pajpatiyo queja 'onice huan zafiro. 17Tlalnamiquistli tlahuel ipati huan ax queja oro o queja se diamante tlen m'as patiyo. Niyon ax huelis tijcohuas ica tetini patiyo tlen quiquetztoque ipan tlen senquistoc oro. 18Nopa tetini tlen itoca coral huan jaspe yonque tlahuel yejyectzitzi ax quiaxil'iaj para ica quiixtlahuase tlalnamiquistli pampa tlalnamiquistli m'as ipati que nopa piltetzitzi tlen m'as patiyo. 19Nopa tetini tlen itoca topacio tlen tlahuel pajpatiyo huan quihualicaj tlen tlali Etiop'ia ax ininpati queja tlalnamiquistli. Huan niyon ax huelis tijcohuas ica senquistoc oro. 20"Huajca ¿tlaque hueli tijchihuase titlacame para tijpiyase tlalnamiquistli? Huan ¿canque tijpantise tlamachilistli? 21Axaca hueli quipant'ia pampa eltoc ixtacatzi. Niyon totome tlen patlantinemij ajacatipa ax huelij quiitaj. 22Eltoc queja mictla huan miquistli quiijtohuaj: 'Tojuanti tijcactoque se quentzi tlen tlalnamiquistli huan campa hueli mopantis.' 23"Pero nimitzilhu'ia Toteco Dios quimati canque mopant'ia tlalnamiquistli. Yajaya quimati quejatza tijcuis, 24pampa yajaya tlachiya hasta campa tlami tlaltepactli huan quiita nochi tlen onca ipan elhuicactli. 25Yajaya quichihua ma tlaajaca ica miyac o quentzi chicahualistli san queja yajaya quinahuat'ia. Quixolehua nochi atl ipan hueyi atl. 26Yajaya quimacac tlanahuatili nopa atl para tlaahuetzis huan quinextili nopa tlapetlanilotl nopa ojtli para quitoquilis. 27Huan Toteco teipa quitlachili tlalnamiquistli huan quiyejyeco ica cuidado. Huan quiquetzqui queja tlen m'as ipati. 28Huajca Toteco Dios quej ni quinyolmelahua nochi tlacame: 'Quema se tlacatl nechimacasi huan nechtlepanita na, niimoTeco Dios, quinext'ia nopa tlalnamiquistli tlen nel'ia melahuac. Huan quema se quicahua nochi tlamantli tlen ax cuali, quinext'ia tlamachilistli tlen nel'ia xitlahuac.' "


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\