Jonah 3

1Huajca TOTECO sampa quicamahui Jon'as huan quiilhui: 2"Xiya ipan nopa hueyi altepetl N'inive huan xitlayolmelahuati tlen nimitzilhuis." 3Huajca Jon'as quineltoquili tlen TOTECO quiilhui huan nimantzi moquetztiquisqui huan yajqui N'inive. N'inive eliyaya se hueyi altepetl huan para se tlacatl tlaminemis, monequiyaya eyi tonali. 4Huan Jon'as calajqui ipan nopa altepetl huan quema nejnentoya para se tonali, pejqui chicahuac tlayolmelahua: "¬°Ica 40 tonali TOTECO quitlamixolehuas ni altepetl, huan nochi imojuanti tlen initztoque nica inmiquise!" 5Huan nochi tlen itztoyaj ipan nopa altepetl, yonque pilsiltzitzi o huejhueyi, quineltocaque Toteco Dios. Huan sentic motlalanque para nochi ma mosahuaca huan ma moquentica yoyomitl tlen fiero para se tlanextilijcayotl para tlahuel mocuesohuayayaj ica tlen quichijtoyaj. Huan nochi queja nopa quichijque. 6Quema nopa hueyi tlanahuatijquetl tlen N'inive quicajqui ni tlamantli, nojquiya moquetztiquisqui campa tlanahuatiyaya. Huan moquixtili nopa yoyomitl tlen tlanahuatiani quitequihu'iaj, huan moquenti yoyomitl tlen fiero huan mosehui tlalchi. 7Huan nopa tlanahuatijquetl quichijqui se tlanahuatili para nochi tlacame ipan altepetl N'inive ma quimatica. Quiijto: Ica notequihuejcayo na, niimotlanahuatijca, huan ica inintequihuejcayo ni tlacame tlen tlanahuat'iaj nohuaya, nimechnahuat'ia axaca ma quicua niyon se tlamantli. Niyon amo xiquincahuilica huacaxme, borregojme, o sequinoc imotlapiyalhua ma tlacuaca o ma atlica. 8Pero monequi nochi tlacame huan tlapiyalime ma moyoyontica ica yoyomitl tlen fiero para quinextise para mocuesohuaj. Huan monequi nochi imojuanti ximomaijtoca ica Toteco Dios ica nochi imoyolo. Sesen ma tijtlahuelcahuaca tlen fiero tijchihuaj. Ayoc xijchihuaca tlen fiero huan ayoc ximosisinica. 9Pampa nohueli Toteco Dios quicahuas icualancayo. Pampa hueyi itlaicnelilis, huelis moyolpatlas huan ax techmictis. 10Huan Toteco Dios quiitac tlen quichihuayayaj nochi tlacame ipan altepetl N'inive huan quejatza quitlahuelcajtoyaj tlen fiero quichihuayayaj. Huajca moyolpatlac para ayoc quinajsis nopa tlatzacuiltili tlen quinilhuijtoya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\