Joshua 12

1Ipan ne seyoc inaliyo atemitl Jord'an, Mois'es quinyacantoya nopa israelitame ma quintlanica Seh'on, inintlanahuatijca amorreos tlen itztoya ipan altepetl Hesb'on, huan Og, nopa tlanahuatijquetl tlen altepetl Bas'an. Yeca quitlanque nopa tlali tlen nopa tlamayamitl Arn'on huan tlen nochi nopa tlamayamitl nechca atemitl Jord'an hasta nopa tepetl Herm'on ipan norte. 2Huan Seh'on tlen elqui tlanahuatijquetl tlen nopa amorreo tlacame quinahuatiyaya nopa tlajco tlen tlali Galaad tlen mocajqui ipan sur. Nopa tlali mocajqui tlajco nopa tlamayamitl nopa atemitl Jaboc ica norte huan nopa tlamayamitl tlen atemitl Aroer ipan sur. Nopa atemitl Jaboc elqui ininnepa inintlal nopa amonitame. Huan ica sur, pero quentzi m'as para campa quisa tonati, inepantipa Seh'on ajsic hasta nopa altepetl Aroer ipan iteno nopa tlamayamitl Arn'on. Huan ica sur, pero quentzi m'as para campa temo tonati inepa ajsic hasta nopa altepetl ipan nopa tlamayamitl tlen atemitl Arn'on tlen mocahua tlatlajco altepetl Aroer huan nopa Hueyi Atl Mictoc. 3Inepa Tlanahuatijquetl Seh'on ica campa temo tonati elqui nopa tlamayamitl nechca atemitl Jord'an tlen pejqui ica norte ipan nopa hueyi mantoc atl tlen itoca Cineret huan ontlami ica sur campa nopa Hueyi Atl Mictoc. Nojquiya mocajqui ipan itlal Tlanahuatijquetl Seh'on nopa tlali tlen pejqui ica nopa Hueyi Atl Mictoc huan yajqui para campa quisa tonati hasta altepetl Bet Jesimot tlen mocahua itzintla tepetl Pisga. 4Huan Mois'es huan nopa israelitame nojquiya quitlanque Og, nopa tlanahuatijquetl tlen Bas'an. Tlanahuatijquetl Og elqui iyojtzi tlen nopa huejcapantique tlacame tlen inintoca refaitame. Huan yajaya mosehui para tlanahuatis ipan altepetini Astarot huan Edrei. 5Huan itlal Og quipixqui nopa tepetl Herm'on, Salca, huan nochi nopa tlali Bas'an. Huan itlal yajqui hasta inepantipa Gesur huan Maaca campa temo tonati, huan ica sur quipixqui tlajco tlali Galaad campa inepantipa quiajsic itlal Seh'on tlen achtohui eliyaya tlanahuatijquetl ipan altepetl Hesb'on. 6Mois'es ihuaya nopa israelitame quintlantoyaj ni tlanahuatiani, huan Mois'es quinmacac ni tlaltini nochi iteipa ixhuihua Rub'en, Gad, huan tlajco iteipa ixhuihua Manas'es. 7Huan Josu'e huan nopa israelitame quintlanque ni tlanahuatiani tlen nimitzilhuis tlen itztoyaj ipan tlaltini tlen nopa atemitl Jord'an hasta campa calaqui tonati. (Ni tlali pejtehua Baal Gad ipan Itlamaya L'ibano huan ontlantoc ipan tepetl Halac tlen tlejco hasta tepetl Seir.) Huan Josu'e quinmajmacac israelitame ni tlali queja ininmiyaca iteipa ixhuihua tlen sesen hueyi familia quipixqui. 8Ni tlali quipixqui nopa tepetini, nopa tlamayamitl nechca atemitl Jord'an, nopa Arab'a, nopa tlaixtemolis, nopa huactoc tlali campa ax tleno eli huan nopa Neguev. Ni tlaltini eltoya iniaxca nopa heteos, amorreos, cananeos, ferezeos, heveos huan jebuseos. 9Nopa tlanahuatiani tlen Josu'e huan nopa israelitame quintlanque elque nopa tlanahuatiani tlen ni altepetini: Jeric'o, Hai tlen eltoya nechca Betel, 10Jerusal'en, Hebr'on, 11Jarmut, Laquis, 12Egl'on, Gezer, 13Debir, Geder, 14Horma, Arad, 15Libna huan Adulam, 16Maceda, Betel, 17Tap'ua, Hefer, 18Afec, Sar'on, 19Mad'on, Hazor, 20Simron Mer'on, Acsaf, 21Taanac, Meguido, 22Cedes, Jocneam ipan Carmelo, 23Dor ipan tlali Dor, Goim ipan tlali Gilgal, 24huan nojquiya nopa tlanahuatijquetl ipan altepetl Tirsa. Elque 31 tlanahuatiani para nochi tlen Josu'e huan nopa israelitame quintlanque.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\