Judges 18

1Ipan nopa tonali axaca tlanahuatiyaya ipan tlali Israel. Huan nojquiya ipan nopa tonali iteipa ixhuihua Dan aya quipiyayayaj nochi inintlal huan quinequiyayaj moaxcatise nochi queja sequinoc huejhueyi familias tlen iixhuihua Israel quichijtoyaj. 2Huajca iixhuihua Dan quintlapejpenijque macuilti tlatehuijca tlacame tlen tetique tlen ejque altepetini Zora huan Estaol. Huan quintitlanque ma quitlachilitij ixtacatzi campa elisqu'ia inintlal huan ma quiitaca quejatza eltoc. Huan quinilhuijque ma yaca huan quitlachilitij nopa tlali. Huan ipan ojtli inijuanti yajque hasta campa tepetini ipan tlali Efra'in. Huan quema ajsitoj ichaj Mica'ia para tonilise, 3quitoscajque nopa levita tlacatl tlen nopona mocahuayaya huan quitosmachilijque. Huajca quitlajtlanijque: --¿Tlaque tijchihua nica? ¿Para tlen tihualajqui? Huan ¿para tlen timocahua nica? 4Huan nopa levita quinnanquili huan quinilhui nochi tlen panotoya. Nojquiya quiijto: --Huan nojquiya Mica'ia quinejqui ma nieli niitotajtzi huan nechtlaxtlahu'ia huan yeca nitequiti nica. 5Huajca nopa macuilti tlacame quiilhuijque: --Xijtlajtlani Toteco Dios intla quisas cuali totequi huan intla cuali toojhui. 6Huan nopa levita tlacatl tlananquili: --Quena, nochi quisas cuali, huan TOTECO inmechpalehuis. 7Huan nopa macuilti iixhuihua Dan quisque huan ajsitoj campa altepetl Lais, huan quiitaque ipan nopa tlali para axaca mocuesohuayaya ica niyon se tleno. Nochi cuali monahuatiyayaj huan quipiyayayaj nochi tlamantli. Itztoyaj ica temachtli queja nopa tlacame ipan altepetl Sid'on. Ax tleno quincuesohuayaya, niyon axaca quinnahuatiyaya. Huan nojquiya campa mocahuayayaj nopa Lais ehuani, huejca quiitayayaj altepetl Sid'on. Huan Lais ehuani ax tlanamacayayaj ica sequinoc, niyon ax tlacohuayayaj tlen sequinoc, pampa nochi quipiyayayaj. 8Huan nopa macuilti tlacame mocuepque hasta campa hualajque campa itztoyaj ininteixmatcahua ipan altepetl Zora huan Estaol. Huan quintlajtlanijque: --¿Quejatza tlaeltoc campa intlajtlachiyatoj? 9Huan nopa macuili tlacame tlananquilijque: --Xihualaca, ma tiquintehuitij, pampa tojuanti tijtlachilitoj nopa tlali huan tiquitatoj para nelcuali. Amo xijchiyaca. Nopa tlali elis toaxca intla san timoaxcatitij. 10Quema tiyase nopona, tiajsitij campa tlacame tlen ax quema mocuesohuaj huan itztoque ipan se tlali tlen hueyi huan nochi quipiya. Huan Toteco Dios techmactilijtoc tomaco. 11Huajca quistejque tlen altepetini Zora huan Estaol, 600 tlatehuijca tlacame tlen iixhuihua Dan ica inintepos para tlatehuise. 12Huan yajque mochihuatoj nechca altepetl Quiriat Jearim ipan tlali Jud'a. Huan yeca quitocajtijque Campa Mochijqui Dan, huan hasta ama queja nopa itoca. Eltoc ica campa huetzi tonati nechca altepetl Quiriat Jearim. 13Huan teipa quisque nopona, huan panoque campa tepeyo ipan tlali Efra'in huan ajsique hasta campa ichaj Mica'ia. 14Huan nopa macuilti tlacame tlen achtohuiya yajque quitlachilitoj campa altepetl Lais, queja ni quinilhuijque nopa sequinoc tlacame: --¿Inquimatij para ipan ni cali eltoc nopa yolixpantzajcayotl huan pilteteyotzitzi, huan nopa teteyotl tlen quitejtectoque huan se tlen quisencajque tlen plata? Intla tijcuise iteteyohua, tijpiyase tlen tijhueyichihuase ipan totlal quema timoaxcatise. 15Huan quema ajsitoj ichaj nopa levita telpocatl tlen eltoya nechca ichaj Mica'ia, quitlajtlanijque quejatza itztoc. 16Huan nopa 600 tlatehuijca tlacame tlen iixhuihua Dan itztoyaj puertajteno huan cuali mocualtlalijtoyaj ica inintepos para tlatehuise. 17- 18Huan nopa macuilti tlacame tlen achtohuiya quitlachilitoj nopa tlali monechcahuitoj ichaj Mica'ia. Huajca calaquitoj huan quincuitoj nopa teteyome, nopa yolixpantzajcayotl, huan nopa pilteteyotzitzi, quema nopa totajtzi mocahuayaya cuapuertajteno ininhuaya nopa 600 tlacame ica inintepos para tlatehuise. Huan nopa levita totajtzi quintlajtlani: --¿Tlaque inquichihuaj? 19Huan quinanquilijque: --Amo ximolini. Xihuala tohuaya para tielis titototajtzi. ¿Ax tiquita para m'as cuali tielis titototajtzi ipan tohueyi familia huan ax san titotajtzi ipan se cali campa itztoc setzi tlacatl? 20Huan nopa levita totajtzi yolpajqui huan quicuic nopa yolixpantzajcayotl, nopa pilteteyotzitzi, huan ne sequinoc teteyome huan yajqui ininhuaya. 21Huan nopa tlacame sampa pejque nejnemij ipan iniojhui huan quintlayacanaltijque ininconehua, ininhuacaxhua huan inijuanti tlen quihuicayayaj tlen patiyo para m'as quinmocuitlahuise intla Mica'ia quintehuiqui. 22Huan quema iixhuihua Dan huejca quicajtejtoyaj ichaj Mica'ia, icalnechcahua Mica'ia mosentilijque ihuaya huan pejque quintoquil'iaj. 23Huan quintzajtzilijque iixhuihua Dan para ma moquetzaca, huan inijuanti moicancuepque huan quiilhuijque Mica'ia: --¿Tlaque tijpiya? ¿Para tlen tiquinsentilijtoc miyac tlacame? 24Huan Mica'ia tlananquili: --Innechcuilijtejque noteteyohua tlen nijsencajtoya huan nojquiya nopa totajtzi tlen itztoya nohuaya. Ax tleno innechcahuilijtejque, ¿huan noja innechtlajtlanil'iaj tlaque nijpiya imohuaya? 25Huan iixhuihua Dan quinanquilijque: --Amo xitechtzajtzili chicahuac toica. Huelis se tlen ni tlatehuijca tlacame tlen m'as mosisin'ia quinequis mitzmaquilis. O huelis mitzmictis ta ihuaya nochi mosoldados. 26Huan ica ya nopa, iixhuihua Dan quitoquilijque iniojhui, huan Mica'ia quiitac para inijuanti nel'ia miyac para ya, huajca mocuepqui ichaj. 27Huan iixhuihua Dan quinhuicaque nopa teteyome tlen Mica'ia quinsencajtoya ihuaya nopa totajtzi huan ajsitoj campa altepetl Lais campa axaca tlamocuitlahuiyaya pampa axaca majmahuiyaya. Huan calajque nopona, huan quintlamimictijque huan quitlatijque nopa altepetl. 28Huan axaca huelqui quinmanahu'ia pampa huejca quiitayayaj altepetl Sid'on huan axaca ihuaya monojnotzayayaj. Huan ni altepetl eltoya ipan nopa tlamayamitl nechca altepetl Bet Rehob. Huan teipa iixhuihua Dan sampa pejque quisencahuaj altepetl Lais huan nopona mocajque. 29Huan quitocajtijque nopa altepetl Dan queja ininhuejcapan tata Dan tlen eltoya icone Israel. Pero achtohuiya nopa altepetl itoca eltoya Lais. 30Huan iixhuihua Dan quintlalijque nopa teteyome para quinhueyichihuase huan inintotajtzi eltoya nopa telpoca tlacatl, Jonat'an, tlen eliyaya icone Gers'on huan iixhui Mois'es. Huan Jonat'an ihuaya iconehua elque inintotajtzitzi nopa hueyi familia Dan hasta nopa tonali quema inincualancaitacahua moaxcatijque nopa tlali huan quinhuicaque ilpitoque. 31Huajca nopa hueyi familia Dan quinhueyichihuayayaj teteyome tlen Mica'ia quinsencajtoya nochi nopa tonali quema ichaj Toteco Dios moquetztoya ipan Silo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\