Judges 3

1Ya ni nopa tlacame huan inintlanahuatijcahua tlen quincajqui TOTECO para ica quinyejyecos nopa israelitame pampa nopa israelitame tlen itztoyaj ipan nopa tonali ax tleno quimatiyayaj tlen tlatehuilistli. Inijuanti aya eliyayaj huejhueyi para tlatehuise quema inintatahua tlatehuijque para quitlanise tlali Cana'an. 2Yeca TOTECO quincahuili ni israelitame ma tlatehuica para quitlanise inintlal para queja nopa quineltocase pampa aya quimatiyayaj tlen tlatehuijcayotl. 3TOTECO nopona quincajqui nopa filisteos ica macuili inintlanahuatijcahua, huan sequinoc tlacame tlen inintoca nopa cananeos, sidonios huan heveos tlen itztoyaj ipan nopa tepetini tlen pejqui ica L'ibano ipan tepetl Baal Herm'on huan onajsi altepetl Hamat. 4TOTECO quinequiyaya ni tlacame ma quinyejyecoca israelitame para quiitas intla nel'ia quineltocase nopa tlanahuatili tlen quinmacatoya ininhuejcapan tatahua ica Mois'es, o ax quineltocase. 5Huan nopa israelitame itztoyaj ininhuaya nopa cananeos, heteos, amorreos, ferezeos, heveos huan jebuseos. 6Huan nopa israelitame mosihuajtijque huan monamictijque ininhuaya nopa sequinoc xinachtli tlacame. Huan ica ya nopa nojquiya pejque quinhueyichihuaj ininteteyohua. 7Huajca nopa israelitame quichijque tlen ax cuali iixpa ininTECO Dios huan ayoc quiilnamijque. Huan pejque quinhueyichihuaj nopa tlaixcopincayome tlen itoca Baal huan Asera. 8Huan yeca TOTECO pejqui cualani ica nopa israelitame huan quintemactili imaco Tlanahuatijquetl Cusan Risataim tlen hualajqui tlen tlali Mesopotamia, huan nopa israelitame quitequipanojque san tlapic para chicueyi xihuitl. 9Huajca nopa israelitame pejque quitzajtzil'iaj TOTECO huan TOTECO quitlalanqui se tlamanahuijquetl para ma quinmanahui. Yajaya itoca Otoniel huan elqui icone Cenaz tlen eliyaya iicni teipa ejquetl Caleb. 10Toteco Itonal motlali ipan Otoniel para quinyacanas, huan Otoniel elqui juez huan quintlajtolsencajqui nopa israelitame. Huan quema yajqui para tlatehuiti ica inincualancaitacahua, Toteco quipalehui ma quitlani Tlanahuatijquetl Cusan Risataim tlen hualajqui tlali Mesopotamia. 11Huan teipa oncac tlasehuilistli ipan nopa tlali para 40 xihuitl. Huan teipa mijqui Otoniel tlen eliyaya icone Cenaz. 12Huan nopa israelitame sampa tlajtlacolchijque iixpa TOTECO. Huan yeca TOTECO quimacac m'as chicahualistli Egl'on nopa tlanahuatijquetl ipan tlali Moab quema quintehuiyaya israelitame pampa ax cuali quichijtoyaj iixpa. 13Huan Egl'on quinnotzqui nopa amalecitame huan amonitame huan quintehuijque nopa israelitame huan quintlanque huan moaxcatijque nopa altepetl tlen apach cuahuitl. 14Huan nopa israelitame quitequipanojque Egl'on san tlapic para 18 xihuitl. 15Huan nopa israelitame pejque quitzajtzil'iaj TOTECO huan TOTECO quitlalanqui se tlamanahuijquetl para ma quinyacana huan ma quinmanahui. Huan nopa tlacatl itoca eliyaya Aod huan elqui icone Gera se iixhui Benjam'in. Huan yajaya ma arravestic. Huan se tonali nopa israelitame quititlanque Aod ma quihuiquili iniimpuesto nopa Tlanahuatijquetl Egl'on. 16Huan Aod mochihuilijtoya se machete tlen oncac tlatequi tlen san tlajco metro ihuehueyaca, huan quiilpi itzinquechtla tlatzintla iyoyo ica inejmatl. 17Teipa quihuicac nopa tomi huan quimacato Tlanahuatijquetl Egl'on ipan tlali Moab. Huan Tlanahuatijquetl Egl'on eliyaya se tlacatl tlen tomahuac. 18Huan quema Aod ya quimacatoya nopa tomi, quisqui para ichaj. Pero teipa quema Aod ajsito altepetl Gilgal campa oncayaya teteyome, quinmajcajqui nopa tlacame tlen ihuaya yahuiyayaj. 19Huan mocuepqui iselti campa itztoya Tlanahuatijquetl Egl'on huan quiilhuito: --Tlanahuatijquetl, nijpiya se tlajtoli tlen monequi nimitzilhuis ixtacatzi. Huajca Tlanahuatijquetl Egl'on quinilhui itlatequipanojcahua ma ax molinica huan ma quisaca calteno. 20Huan Tlanahuatijquetl Egl'on mosehuijtoya iselti ipan icuarto huejcapa campa m'as tlasesestoc, huan nopona Aod calajqui huan quiilhui: --Ni tlajtoli tlen nijhualica, nechmacatoc Toteco Dios para ta. Huan Tlanahuatijquetl Egl'on moquetztiquisqui campa mosehuiyaya ipan isiya para quiselis. 21Huajca Aod tlen ma arravestic quiquixti imachete tlen quitlalijtoya ipan itzinquechtla ica inejmatl huan quisentlapalhuili Tlanahuatijquetl Egl'on ipan iijti. 22Quisentlapalhuili chicahuac hasta itzincuayo nopa machete tlami calaquito ipan iijti. Huan pampa tomahuac, motzajqui hasta ayoc nesqui nopa machete huan Aod ayoc quiquixtili. Huan nopa machete quisqui itzinpa. 23Teipa Aod quisqui campa calajqui ipan nopa cuartos. Huan quitzajqui nopa puerta ica llaves huan cholo ipan ventana. 24Huan quema ya quistoya Aod, hualajque itlatequipanojcahua Tlanahuatijquetl Egl'on huan quiitaque nopa ipuerta tzactoc. Huan inijuanti moilhuijque huelis cuatitlanohua huan yeca itztoya nepa ipan nopa cuarto, yeca san quichixque. 25Teipa quema cuesijtoyaj quichiyaj huan quiitaque ax quisayaya huan ax quitlapohuayaya ipuerta, huajca quicuique illaves huan quitlapojque nopa cuapuerta huan quipantijque inintlanahuatijca huetztoc tlalchi cuali mictoc. 26Huan quema inijuanti quichiyayayaj para calaquise, Aod cholo huan ya panotoya campa nopa teteyome huan ajsito hasta Seirat. 27Huan quema ajsito campa israelitame ipan nopa tepetini ipan inintlal iixhuihua Efra'in, quipitzqui se cuacuajtli para ma mosentilica israelitame. Huan inijuanti hualajque huan hualtemoque ihuaya Aod tlen quinyacanayaya. 28Huajca Aod quinilhui: "Xinechtoquilica ma tiquintehuitij nopa moabitame, pampa TOTECO Dios techmactilis tomaco inijuanti tlen tocualancaitacahua." Huajca nopa israelitame quitoquilijque huan quitzajque campa quimatque apanose atemitl Jord'an huan axaca quicahuilijque ma pano. 29Ipan nopa tonali quinmictijque queja 10 mil moabita soldados tlen m'as tejtetique huan m'as quimatque tlatehu'iaj, huan axaca cholo. 30Huajca queja nopa israelitame quintlanque moabitame. Huan teipa oncac tlasehuilistli para 80 xihuitl ipan nopa tlali. 31Huan nopa juez tlen teipa monexti elqui Samgar, icone Anat. Huan Samgar quinmicti 600 filisteos ica icamachal omiyo se huacax huan queja nopa quinmanahui nopa israelitame.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\