Malachi 4

1"Monechcahu'ia nopa tonal quema nitetlajtolsencahuas. Nopa tonal elis queja se tlitl tlen tlahuel totonic. Huan nopa tonal nochi tlen mohueyimatij huan nochi tlen fiero ininnemilis tlatlase queja sacatl tlen huactoc. Quena, elis queja tlamitlatlas se hueyi cuahuitl hasta niyon inelhuayo ax mocahuas." Quej ni quiijtohua TOTECO Tlen Quinyacana Ielhuicac Ejcahua Ma Tlatlanitij. 2"Pero para imojuanti tlen innechimacasij huan innechicnel'iaj, monextis se tlen elis queja se tonati. Huan campa ajsis Itlahuil nochi elis xitlahuac huan quichicahuas nochi tlen monequi. Huan inmechmalacanis para inquisase inhuitontinemise ica paquilistli queja pilbecerrojtzitzi tlen quinquixtijtoque tlen campa quintzactoyaj. 3Huan incuajcualme inmoquetzase ininpan ax cuajcualme pampa fiero tlacame elise san queja cuanextli imoicxitla." Quej ni quiijtohua TOTECO Tlen Quinyacana Ielhuicac Ejcahua Ma Tlatlanitij. 4"Huajca xiquilnamiquica para xijtlamichihuaca nochi nopa tlanahuatili huan leyes tlen nijmacac notlatequipanojca Mois'es huejcajquiya ipan nopa tepetl Horeb para ma inmechmaca nochi inisraelitame. 5"¡Xiquitaca! Na nijtitlanis nopa tiocamanalojquetl El'ias quema aya ajsi nopa tonal tlen na, niimoTECO. Quema ajsis nopa tonal elis nel'ia hueyi huan temajmati pampa nitetlajtolsencahuas huan tlahuel nitetlatzacuiltis. 6Pero quema aya ajsi nopa tonal, ajsis El'ias huan quichihuas para tetajme ma moyolcuepaca tlen inintlajtlacolhua huan moyoltlalise ica ininconehua. Huan quichihuas para telpocame ma moyolcuepaca huan ma moyoltlalica ica inintatahua. Pampa intla ax moyolcuepase tlacame, na nihualas huan nijtelchihuas inintlal huan nijtlamixolehuas." Quej ni quiijtohua TOTECO.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\