MARCOS 2

1Quema panotoya se ome tonali, Jes'us sampa yajqui hasta altepetl Capernaum, huan nochi quimatque para itztoya ipan se cali. 2Huan nimantzi mosentilijque miyac tlacame huan yeca ayoc aca huelqui calaqui, niyon ayoc aca huelqui monechcahu'ia calteno. Huan Jes'us quinilhuiyaya itlajtol Toteco. 3Huan teipa ajsicoj sequin tlacame tlen quihualicayayaj campa Jes'us se cocoxquetl tlen ax huelqui mojmolin'ia tlen nahui tlacame quiquechpanojtihualayayaj. 4Huan ax huelque ajsique campa Jes'us pampa itztoyaj tlahuel miyac tlacame, huajca tlejcoque calpani huan quiijcuenijque sequin tejas itzonpac nopa cali. Teipa quitemohuijque nopa cocoxquetl huetztoc ipan itlapech. 5Huan Jes'us quiitac para quineltocayayaj, huajca quiilhui nopa cocoxquetl: --Nohuampo nimitztlapojpolhu'ia motlajtlacolhua. 6Huan sequin tlamachtiani tlen itlanahuatil Mois'es tlen mosehuijtoyaj calijtic moyolilhuijque: 7"¿Para tlen camati Jes'us queja nopa? Mochihua queja elisqu'ia Toteco pampa axaca hueli tetlapojpolhu'ia tlajtlacoli, san Toteco." 8Huan Jes'us nimantzi quimatqui tlen moyolilhuiyayaj huan quinilhui: --¿Para tlen inmoyolilhu'iaj queja nopa? 9Tlen hueli tlajtoli tlen niquijtohua mochihuas yonque niquilhuis ni cocoxquetl: 'Nimitztlapojpolhu'ia motlajtlacolhua', o niquilhuis: 'Ximehua, xijtlalana motlapech huan xinejnemi.' 10Pero pampa nijnequi xijmatica na, tlen niMocuepqui Tlacatl, nijpiya tequihuejcayotl ipan tlaltepactli para melahuac nitetlapojpolhuis tetlajtlacolhua, huajca nimechnextilis para panos tlen niquijtohua. Huan nimantzi Jes'us quiilhui nopa cocoxquetl: 11--Nimitzilhu'ia, ximehua, xijtlalana motlapech huan xiya mochaj. 12Huajca mejqui huan quitlalantejqui itlapech iniixtla huan quisato. Huan nochi tlen quiitaque san quisentlachilijque huan quihueyichijque Toteco Dios huan quiijtojque: --Ax quema tiquitztoque se tlamantli queja ni. 13Teipa Jes'us sampa yajqui iteno hueyi atl, huan quinechcahuijque miyac tlacame huan yajaya quinmachti. 14Huan teipa Jes'us panotinemiyaya campa tequicali, huan nepa ipan mesa mosehuiyaya se tlacatl tlen itoca eliyaya Lev'i tlen elqui icone Alfeo. Tequihuejme quitequitlalijtoyaj ma quiseli nopa tomi tlen nochi monequiyaya tlaxtlahuase para impuestos. Huan Jes'us quiilhui: --Xinechtoquili. Huajca Mateo moquetztiquisqui huan quitoquili Jes'us. 15Teipa Jes'us tlacuayaya ichaj Mateo huan ajsicoj nepa miyac tlacame tlen tlainanque impuesto huan tlen miyac tlajtlacoli quichihuayayaj. Nopa tlacame nojquiya tlacuayayaj ihuaya Jes'us huan imomachtijcahua pampa miyac tlen yajuanti quitoquiliyayaj. 16Huan nojquiya itztoyaj nepa sequin fariseos huan tlamachtiani tlen itlanahuatil Mois'es. Huan quema quiitaque Jes'us tlacuayaya ininhuaya nopa ax cuajcualme, quintlatzintoquilijque imomachtijcahua: --¿Para tlen tlacua huan atli Jes'us ininhuaya tlacame tlen tlainamaj impuesto huan ininhuaya tlen miyac tlajtlacoli quichihuaj? 17Huan Jes'us quicajqui inintlajtol huan quinilhui: --Se tetica tlacatl ax quinequi se tepajtijquetl, pero se cocoxquetl, quena. Na ax nihualajtoc para niquinnotzas tlen moilhu'iaj para ya cuajcualme iixtla Toteco Dios. Nihualajtoc para niquinnotzas tlacame tlen quimatij para quipiyaj inintlajtlacolhua. 18Se tonal imomachtijcahua Juan huan inintlatoquilijcahua fariseos mosahuayayaj para momaijtose ica Toteco Dios. Huajca yajque tlacame campa Jes'us huan quitlajtlanijque: --¿Para tlen mosahuaj itlatoquilijcahua Juan huan inintlatoquilijcahua fariseos, pero momomachtijcahua ax mosahuaj? 19Huan Jes'us quinnanquili: --¿Quejatza huelis mosahuase ihuampoyohua se mosihuajtijquetl ipan nopa tlalochtli quema tlacuaj ihuaya ipan nenamictili? Intla itztoque iixtla nopa mosihuajtijquetl, ax quinamiqui para mosahuase. San se eltoc quema na niitztoc ininhuaya nomomachtijcahua, ax quinamiqui mosahuase. 20Pero ajsis hora quema hualase nocualancaitacahua huan nechhuicase. Nopa tonal, quena, mosahuase nomomachtijcahua. 21Axaca quitlatlaman'ia se yoyomitl tlen sosoltic ica se yoyomitl tlen yancuic pampa nopa tlen yancuic motzocoyolos huan nimantzi tzayanis nopa yoyomitl tlen sosoltic huan achi m'as fiero nesis. 22Nojquiya axaca quitequil'ia xocomeca atl tlen yancuic ipan bolsas tlen cuetlaxtli sosoltic, pampa quema nopa yancuic xocomeca atl xocoyas, momiyaquilis. Quej nopa tzayanis nopa cuetlaxtli sosoltic huan nenpolihuis nopa xocomeca atl huan nopa cuetlaxtli. Huajca monequi quitequilise xocomeca atl tlen yancuic ipan bolsas tlen cuetlaxtli yancuic. 23Ipan s'abado, nopa tonal para ma mosiyajcahuaca israelitame, Jes'us nejnemiyaya ipan se mili campa quitoctoyaj trigo, huan imomachtijcahua pejque quiquechcocototzaj trigo huan quicuaj iyol. 24Huajca nopa fariseos quiilhuijque Jes'us: --Xiquita, momachtijcahua quichihuaj tlen ax monequi ipan ni tonal para ma timosiyajcahuaca, yeca tlajtlacolchihuaj. 25Huan Jes'us quinilhui: --¿Ax inquipojtoque tlen quichijqui David huejcajquiya quema yajaya ihuaya ihuampoyohua nel'ia mayanayayaj huan ax quipixque tlen quicuase? 26David calaquito ipan ichaj Toteco quema Abiatar elqui hueyi totajtzi, huan quicuajqui nopa pantzi tlen eltoya ipan mesa iixtla Toteco. Teipa David quinmajmacac nopa pantzi nopa tlacame tlen itztoyaj ihuaya yonque itlanahuatil Mois'es ax quincahuil'ia sequinoc ma quicuaca nopa pantzi. San eltoya para totajtzitzi. 27Huan nojquiya Jes'us quinilhui: --Toteco Dios quisencajtoc ni tonal para tlacame ma mosiyajcahuaca para quinpalehuis. Ax quinsencajtoc tlacame para ma quihueyitlalica nopa tonal. 28Na tlen niMocuepqui Tlacatl, nijpiya tequihuejcayotl para niquinilhuis tlacame tlachque huelis quichihuase ipan s'abado, ni tonal para ma timosiyajcahuaca.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\