MATEO 15

1Huan teipa ajsicoj campa Jes'us sequin fariseos huan tlamachtiani tlen itlanahuatil Mois'es tlen hualajtoyaj Jerusal'en. Yajuanti quiilhuijque: 2--¿Para tlen momachtijcahua tlaixpanoj? Quicajtoque nopa tlamachtilistli tlen tohuejcapan tatahua techmacaque ica quejatza monequi timomajtequise. Ax momajtequ'iaj miyac hueltas queja monequi quema tlacuaj. 3Huajca Jes'us nojquiya quintlajtlani se tlamantli: --Huan imojuanti ¿para tlen intlaixpanoj huan inquicajtehuaj itlanahuatil Toteco san para inquitoquilise imotlalnamiquilis? 4Toteco quiijto: 'Xiquintlepanitaca imotatahua huan imonanahua.' Huan nojquiya quiijto: 'Ma miqui ajqueya quitlaijilhu'ia inana o itata.' 5- 6Pero inquinmacht'iaj tlacame ma ax quintlepanitaca ininnanahua huan inintatahua. Inquinmacht'iaj ma quinilhuica para ax hueli quinpalehuise ica inintechmonequi pampa ya quimacatoque Toteco nochi tlen quipiyaj. Huajca inquicahuaj ni tlanahuatili tlen Toteco temacac para inquitoquilise imotlalnamiquilis. 7Ome imoxayac. Nel'ia melahuac tlen nopa tiocamanalojquetl Isa'ias quiijcuilo huejcajquiya tlen Toteco quiijtojtoya tlen imojuanti: 8'Ni tlacame quiijtohuaj nechtlepanitaj, pero ax neli, pampa ipan ininyolo ax nechilnamiquij. 9Ax tleno quichihuaj quema nechhueyitlepanitaj, pampa tlamacht'iaj san inintlajtol tlacame queja eltosqu'ia notlajtol.' 10Huajca Jes'us quinnotzqui nopa miyac tlacame ma monechcahuica huan quinilhui: --Xijcaquica cuali tlen nimechilhu'ia huan xijmachilica notlajtol. 11Tlen se tlacatl quicua ax hueli quichihuas ax tlapajpactic iixtla Toteco, pero quema quiijtohua tlajtoli tlen ax cuali, quena, itlajtol quiijtlacohua iyolo. 12Huan tojuanti tiimomachtijcahua Jes'us timonechcahuicoj huan tijtlajtlanijque: --¿Ta tijmati nopa fariseos cualanque ica tlen tiquijto amantzi? 13Huan Jes'us technanquili huan techilhui: --Nochi tzontli tlen Toteco ax quitoctoc, yajaya quimacuis ica nochi inelhuayo pampa ax iaxca. 14Xiquincahuaca nopa fariseos. Itztoque queja popoyotzitzi. Huan tlacame tlen quintoquil'iaj nojquiya itztoque popoyotzitzi. Huan intla se popoyotzi quiyacana seyoc popoyotzi, nochi ome huetzise tlacoyo ijtic. 15Huan Pedro quiilhui Jes'us: --Xitechixtomili nopa huicaltili. 16Huan Jes'us quiilhui: --¿Niyon imojuanti, ax inquimachil'iaj? 17Nochi tlen quicua se tlacatl san pano ipan iijti huan teipa quisa ipan itlacayo. 18Pero quema se quiijtohua se tlajtoli fiero, huajca quisas ipan iyolo huan nopa, quena, quichihua ax tlapajpajtic nopa tlacatl. 19Pampa nochi tlalnamiquilistli tlen ax cuali quisa ipan ininyolo tlacame. Quema se tlacatl temict'ia, o momecat'ia, o sihuanemi, o tlaxtequi, o istlacati, o tetlaijilhu'ia, huajca quisa ipan iyolo. 20Huan ya nopa, quena, quichihua ax tlapajpactic. Pero intla se tlacuas huan ax momajtequi queja quiijto nopa tlanahuatili, axtle. 21Teipa Jes'us quisqui nepa huan yajqui ipan nopa tlali nechca altepetini Tiro huan Sid'on. 22Huan monechcahuico campa ya se sihuatl tlen ax israelita. Yajaya se tlali Cana'an ejquetl. Huan quiilhui: --Toteco, ta tiiteipa ixhui David, xinechtlasojtla. Noichpoca quipiya se iajacayo Axcualtlacatl tlen quitlaijiyohuilt'ia miyac. Se favor xijtlasojtla huan xijchicahuati. 23Huan Jes'us ax tleno quiilhui nopa sihuatl. Huan tiimomachtijcahua tiajsicoj campa ya huan tiquilhuijque: --Xiquilhui ne sihuatl para ma yohuiya huan ma ayoc techtzajtzilijtihuala. 24Huajca Jes'us quiilhui nopa sihuatl: --Toteco nechtitlantoc ma niquinpalehui israelitame pampa itztoque queja borregojme tlen mocuapolojtoque. 25Huan nopa sihuatl quinechcahuico huan motlancuaquetzqui iixtla huan quiilhui: --Toteco, xinechpalehui. 26Huan Jes'us quiilhui: --Intla nimitzpalehuis achtohui huan ta ax tiisraelita, elis queja se tlen quinquixtil'ia inintlacualis teconehua para quinmacas chichime. 27Huan nopa sihuatl quinanquili: --Quena, Toteco, pero chichime quicuaj nopa panpayaxtli tlen tepehui mesatzala quema tlacuaj inintecohua. 28Huajca Jes'us quiilhui: --Nane, pampa miyac timotemachijtoc ipan na, ya mochicajtoc moichpoca queja tijnequiyaya. Huan iichpoca nimantzi mochicajqui. 29Huan Jes'us quisqui nepa, huan sampa yajqui campa se tepetl nechca hueyi atl Galilea huan tlejcoc ipani huan mosehui. 30Huan quinechcahuicoj nelmiyac tlacame tlen quinhualiquiliyayaj tlen metzcuachotique, popoyotzitzi, metzcototique, nonotzitzi, huan tlen quipixque sequinoc cocolistli. Huan quintejque nochi nopa cocoyani iicxitla Jes'us huan yajaya nochi quinchicajqui. 31Huajca nopa tlacame quisentlachilijque quema quinitaque tlen nonotzitzi camatiyayaj huan tlacaquiyayaj. Huan tlen metzcuachotique, cuali nejnemiyayaj. Huan tlen metzcototique, nejmaxtijca ininmetz. Huan tlen popoyotzitzi, ya tlachiyayayaj. Huan yeca nochi quihueyimatque Toteco tlen tiisraelitame. 32Huan Jes'us technotzqui tiimomachtijcahua huan techilhui: --Niquintlasojtla ni miyac tlacame pampa ya mocajtoque nohuaya eyi tonali huan ax tleno quipiya para quicuase. Ax nijnequi niquintitlanis ma yaca ininchajchaj, pampa tlahuel mayanaj huan huelis tlapolose ipan ojtli. 33Huan tiimomachtijcahua tiquilhuijque: --¿Canque tijpantise imiyaca pantzi tlen monequi para nochi ni tlacame nica ipan ni huactoc tlali pampa yajuanti nel'ia miyaqui? 34Huan Jes'us techtlajtlani: --¿Quesqui pantzi inquipiyaj? Huan tijnanquilijque: --Chicome pantzi huan se quesqui pilmichtzitzi. 35Huan Jes'us quinilhui nopa tlacame ma mosehuica tlalchi. 36Teipa quiitzqui nopa chicome pantzi huan nopa pilmichtzitzi huan quitlascamatqui Itata. Huan quitlajcotlapanqui huan pejqui techmajmaca tiimomachtijcahua para ma tiquinmajmacaca nopa tlacame. 37Huan nochi tlacuajque huan cuali ixhuique. Huan tiimomachtijcahua tijsentilijque nopa panpayaxtli tlen mocajqui huan tijtemitijque chicome chiquihuitl. 38Huan tlacuajque nahui mil tlacame, pero ax tiquinpojque nopa sihuame huan coneme. 39Huajca Jes'us quinnahuatijtejqui nopa miyac tlacame, huan tlejcoc ipan nopa cuacanahua ipan hueyi atl huan yajqui tlali Magdala.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\