MATEO 2

1Huan Jes'us tlacatqui ipan altepetl Bel'en ipan estado Judea ipan nopa tonali quema Tlanahuatijquetl Herodes quipixqui tlanahuatili ipan nopa tlali. Huan ipan nopa tonali ajsicoj ipan altepetl Jerusal'en sequin tlalnamijca tlacame tlen momachtijque sitlalime huan hualajque tlen campa quisa tonati. 2Huan quema ajsicoj, tlatzintocaque: --¿Canque itztoc yajaya tlen tlacatqui para elis inintlanahuatijca israelitame? Hasta nepa campa quisa tonati, tiquitztoque isitlal tlen pejqui tlahu'ia quema tlacatqui. Huan tihualajtoque tijhueyimatise. 3Huan quema Tlanahuatijquetl Herodes quicajqui tlen nopa tlacame quiijtohuayayaj, momajmati. Huan nojquiya momajmatijque nochi tlacame tlen altepetl Jerusal'en. 4Huajca Herodes quinsentili nochi tlayacanca totajtzitzi, huan tlamachtiani tlen itlanahuatil Mois'es, huan quintlajtlani canque tlacatisqu'ia nopa Cristo tlen ijcuilijtoc para Toteco Dios quititlanisqu'ia ipan tlaltepactli. 5Huan yajuanti quinanquilijque: --Cristo tlacatis ipan altepetl Bel'en nica ipan estado Judea pampa queja nopa quiijcuilo itiocamanalojca Toteco huejcajquiya campa quiijtohua: 6'Yonque nopa pilaltepetzi Bel'en ax hueyi queja sequinoc altepetini ipan tlali Jud'a, nopano tlacatis se hueyi tlanahuatijquetl. Yajaya quinyacanas noisraelita tlacajhua.' Quej nopa quiijcuilo nopa tiocamanalojquetl. 7Huajca Herodes ixtacatzi quinnotzqui nopa tlacame tlen momachtijque sitlalime. Huan quintlajtlani miyac ipan tlachque tonal pejqui nesi nopa yancuic sitlali. 8Teipa Herodes quintitlanqui ma yaca ipan pilaltepetzi Bel'en huan quinilhui: --Xiyaca Bel'en, xijtemotij nopa piloquichpiltzi. Huan quema inquipantise, xinechilhuiquij canque itztoc para na nojquiya niyas nijhueyichihuati. 9Teipa quema nopa tlacame quicactoya itlajtol Tlanahuatijquetl Herodes, quistejque Jerusal'en. Huan nimantzi sampa quiitaque nopa sitlali tlen achtohuiya quiitztoyaj nepa campa quisa tonati, huan nopa sitlali quinyacantiyajqui hasta moquetzato itzonpac nopa cali campa itztoya nopa piloquichpiltzi. 10Huan quiitaque para moquetzqui nopa sitlali huan nel'ia pajque. 11Huajca calaquitoj ipan nopa cali huan quiitaque nopa piloquichpiltzi ihuaya inana tlen itoca Mar'ia. Huan motlancuaquetzque huan moixtlapachojque iixtla huan quihueyitlalijque nopa conetl. Huan quitlapojque tlen nelpajpatiyo quihuiquiliyayaj. Huan quimacaque oro, cuali copali huan se tlaajhuiyacayotl tlen itoca mirra tlen tlahuel patiyo. 12Huan Toteco Dios quinyolmelajqui nopa tlacame ipan temictli para ma amo mocuepaca para quiilhuitij Tlanahuatijquetl Herodes canque itztoc nopa piloquichpiltzi. Huajca yajuanti yajque ipan seyoc ojtli huan mocuepque inintlal. 13Quema ya quistoyaj nopa tlacame tlen momachtijque sitlalime, se ielhuicac ejca Toteco monexti iixtla Jos'e ipan temictli huan quiilhui: "Ximehua huan xijhuica nopa piloquichpiltzi ihuaya inana huan xicholoca huejca hasta tlali Egipto. Ximocahuaca nepa hasta nimitzilhuis pampa nopa Tlanahuatijquetl Herodes quitemohua nopa piloquichpiltzi para quimictis." 14Huajca Jos'e mejqui huan ipan nopa tlayohua quihuicac nopa piloquichpiltzi ihuaya inana huan cholojtejque tlajco yohual para yase Egipto. 15Huan yajuanti mocajque nepa hasta mijqui Tlanahuatijquetl Herodes. Toteco quinilhuijtoya ma yaca tlali Egipto para ma tlamis tlen itiocamanalojca Toteco quiijto huejcajquiya campa quiijto: "Na nijnotzas Nocone ma quisas tlali Egipto." 16Teipa Tlanahuatijquetl Herodes momacac cuenta para nopa tlacame tlen momachtijque sitlalime san quicajcayajtoyaj pampa ax mocuepque para quiyolmelahuase campa itztoya nopa conetl. Huajca nel'ia cualanqui. Huan quintitlanqui soldados ma yaca altepetl Bel'en huan pilaltepetzitzi nejnechca para ma quinmictica nochi piloquichpiltzitzi tlen aya quipiyayayaj ome xihuitl. Ya ni quichijqui pampa quinequiyaya quimictis Jes'us, pampa nopa tlacame quiilhuijtoyaj aya quipiyayaya ome xihuitl para nestoya nopa yancuic sitlali. 17Huajca nochi ipan Bel'en mocuesojque. Quej nopa panoc senquistoc queja quiijcuilo nopa tiocamanalojquetl Jerem'ias huejcajquiya, huan quej ni quiijto: 18"Nepa ipan altepetl Ram'a o Bel'en nochi quicaquise tlen chocase huan tlahuejchihuase. Israelita tename chocase pampa quinmictilise ininconehua. Huan axaca huelis quinyoltlalis pampa ya mictose." 19Teipa mijqui Tlanahuatijquetl Herodes ipan tlali Israel. Huan ipan tlali Egipto campa Jos'e itztoya, quiitac ipan temictli se ielhuicac ejca Toteco tlen quiilhui: 20"Ximehua, huan xijhuica nopa piloquichpiltzi ihuaya inana huan ximocuepaca tlali Israel pampa ya mijque yajuanti tlen quinequiyayaj quimictise." 21Huajca Jos'e mejqui, huan quihuicac Jes'us ihuaya inana huan sampa mocuepque tlali Israel. 22Pero Jos'e quicajqui para ipan estado Judea tlanahuatiyaya Herodes Arquelao, icone Herodes, huajca majmajqui ajsiti nepa. Huan Toteco Dios quiilhui ipan temictli para ma yaca estado Galilea, huajca yajque nepa. 23Huan ajsitoj ipan se altepetl tlen itoca Nazaret ipan estado Galilea huan nepa mocajque. Quej ni tlanqui tlen nopa tiocamanalohuani huejcajquiya quiijtojque tlen Cristo: "Tlacame quinotzase se Nazaret ejquetl."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\