MATEO 20

1"Quema Toteco tlen itztoc elhuicac tlanahuatis, yajaya tetlaxtlahuis. Yajaya itztoc queja ni tetat tlen quipixtoya miyac tlali huan se tonal quisqui ijnaltzi huan quintemoto tlatequipanohuani ma quitequipanoca ipan ixocomecamil. 2Huan quinilhui quintlaxtlahuisqu'ia tlen ipati se tonal tequitl. Huajca yajuanti quitequipanotoj ipan ixocomecamil. 3Huan nechca las nueve ica ijnaloc, nopa tecojtli yajqui tianquis huan quinitac sequinoc tlacame tlen ax tequitiyayaj. 4Huajca quinilhui: '¿Ax inquinequij innechpalehuise ama ipan noxocomecamil? Xihualaca huan nimechtlaxtlahuis tlen quinamiqui.' Huajca yajuanti nojquiya yajque. 5Huan nopa tlacatl sampa yajqui tianquis tlajco tona huan sampa quinpanti sequinoc para ma quipalehuica. Huan sampa yajqui tianquis nechca las tres huan quinpanti sequinoc, huan nojquiya quintitlanqui ma quitequipanotij imila. 6Quema se quentzi polihuiyaya para las cinco, sampa yajqui huan quinpanti sequinoc tlen ax tequitiyayaj huan quinilhui: '¿Para tlen san inmoquetztoque nica huan san inquipolohuaj tonali?' 7"Huan quiilhuijque: 'Pampa axaca techtlanehui ma tijpalehuica.' "Huajca quinilhui: 'Xinechpalehuiquij nojquiya ipan noxocomecamil, huan nimechtlaxtlahuis queja quinamiqui.' 8"Huan ica tlayohua, nopa tlacatl quinotzqui itlayacanca huan quiilhui: 'Xiquinnotza nopa tlatequipanohuani huan xiquintlaxtlahui. Achtohui xiquintlaxtlahui tlen m'as tiotlac ajsicoj, huan hasta teipa xiquintlaxtlahui tlen hualajque ijnaltzi.' 9"Huan quema yajuanti tlen tequiticoj a las cinco monechcahuicoj, quintlaxtlahui queja ipati senquistoc se tonal tequitl. 10Huan queja nopa quintlaxtlahuijtiyajqui hasta ajsic campa nopa tlen ajsicoj ijnaltzi, huan nopa tlacame moilhuiyayaj para ininteco quintlaxtlahuisqu'ia quentzi m'as, pero nojquiya quinmacac tlen se tonal tlaxtlahuili. 11Huan quema ya quiselijtoyaj inintomi, mocualanijque ihuaya ininteco. 12Huan quiilhuijque: 'Ni tlacame tlen teipa hualajque san tequitique se hora huan quitlanque ihuical queja tojuanti tlen titequitique chicahuac se tonal huan quema chicahuac tonayaya.' 13"Pero ininteco quinilhui: 'Nohuampoyohua, ax nimechcajcayajtoc. Nimechilhui nimechtlaxtlahuisqu'ia tlen ipati se tonal tequitl huan queja nopa nimechtlaxtlahui. 14Xijcuica ni imotomi huan ya xiyaca. Na nijnequi niquintlaxtlahuis ni tlacame tlen hualajque tiotlac ihuical queja imojuanti. 15¿Ax nijpiya tlanahuatili nijchihuas tlen nijnequi ica notomi? Huelis san inmoxicohuaj ica yajuanti pampa nel'ia cuali niquintlaxtlahui.' 16"Quej nopa ica tlacame tlen ama tlayacanaj, teipa elise tlen mocahuase tlatepotzco. Huan tlen hasta tlatepotzco mocahuaj ama, teipa elise tlen tlayacanase, pampa Toteco quinnotzas miyac tlacame, pero san sequin quintlapejpenis para iaxcahua." 17Teipa Jes'us tlejcotiyohuiyaya para altepetl Jerusal'en, huan ipan ojtli techhuicac timajtlacme huan ome tiimomachtijcahua iyoca huan techilhui: 18--Xiquitaca. Amantzi tiyohuij altepetl Jerusal'en huan nepa nechtemactilise na tlen niMocuepqui Tlacatl ica nopa tlayacanca totajtzitzi huan ica nopa tlamachtiani tlen itlanahuatil Mois'es. Huan yajuanti quiijtose para ma nimiqui. 19Huan nechtemactilise ininmaco sejcoyoc ehuani. Huan yajuanti nechhuihuiitase, huan nechcuartajhuise huan nechcuamapeloltise. Pero ipan eyi tonali nimoyolcuis. 20Huan ininnana Juan huan Jacobo monechcahuico campa Jes'us ininhuaya nopa ome itelpocahua. Ni telpocame eliyayaj iconehua Zebedeo. Huan ininnana motlancuaquetzqui iixtla Jes'us para quitlajtlanilis se favor. 21Huan Jes'us quiilhui: --¿Tlachque tijnequi? Huan nopa sihuatl quiilhui: --Xitlanahuati para ni ome notelpocahua para ma mosehuica, se ipan monejmatl huan seyoc ipan moarraves quema titlanahuatis. 22Huan Jes'us quinilhui: --Ax inquimatij tlachque innechtlajtlan'iaj. Huan Jes'us quintlajtlani itelpocahua: --¿Inquimachil'iaj para inhuelise intlaijiyohuise queja na nitlaijiyohuis ica se ome tonali? Huan quinanquilijque: --Quena, tihuelise. 23Huan Jes'us quinilhui: --Nel'ia tlen inquiijtohuaj, miyac intlaijiyohuise queja na nitlaijiyohuis, pero ax notequi para niquijtos ajqueya mosehuis ipan nonejmatl huan ipan noarraves. NoTata, quena, yajaya quimati ajqueya mosehuis nopano. 24Huan timajtlacme tiimomachtijcahua tijcajque tlen quiijtojque huan ticualanque ininhuaya nopa ome icnime. 25Huajca Jes'us technotzqui nochi ma timonechcahuica campa ya itztoya huan techilhui: --Inquimatij para tlanahuatiani ipan ni tlaltepactli nel'ia tlanahuat'iaj chicahuac. Huan huejhueyi tlacame quinequij inintlacajhua nimantzi ma quinneltoquilica inintlajtol. 26Pero ax queja nopa elis para imojuanti inmochihuase inhuejhueyi. 27Intla se tlen imojuanti quinequi mohueyichihuas, monequi elis inintequipanojca nochi sequinoc. 28Xijchihuaca queja na tlen niMocuepqui Tlacatl. Ax nihualajtoc para niquinnahuatis tlacame ma nechtequipanoca. ¡Axtle! Nihualajtoc para niquintequipanos tlacame, huan para nimotemactilis huan nimiquis para nitlaxtlahuas tlen monequi para niquintojtomas miyac tlacame para huelis yase majcajtoque. 29Huan quema Jes'us quisayaya altepetl Jeric'o, miyac tlacame quitoquilijtiyohuiyayaj. 30Huan mosehuiyayaj ojteno ome tlacame tlen popoyotzitzi huan quicajque para panoyaya Jes'us. Huan huajca pejque quiijtohuaj chicahuac: --¡Toteco, tiiteipa ixhui David, xitechtlasojtla! 31Huan nopa miyac tlacame chicahuac quintlacahualtiyayaj para ma ayoc tlahuejchihuaca. Pero nopa popoyotzitzi achi m'as tzajtziyayaj: --¡Toteco, tiiteipa ixhui David, xitechtlasojtla! 32Huan Jes'us moquetzqui huan quinilhui: --¿Tlachque inquinequij ma nimechchihuili? 33Huan quiilhuijque: --Toteco, tijnequij titlachiyase. 34Huan Jes'us quintlasojtlac huan quitlali ima ipan iniixtiyolhua huan nimantzi tlachixtejque huan yajuanti quitoquilijque ipan ojtli.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\