Nehemiah 4:14

14Teipa quema niquitac queja nochi momajmatiyayaj, huajca nimoquetzqui huan niquincamahui nopa tlayacanani, tequihuejme huan nochi nopa tlacame, huan niquinilhui: "Amo xiquinimacasica. Xiquilnamiquica para Toteco nelhueyi huan temajmati. Huajca xitlatehuica ipampa imoicnihua, huan imoconehua, huan imosihuajhua huan imochajchaj." Queja nopa niquinilhui.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More