Numbers 17

1Teipa TOTECO quicamahui Mois'es huan quiilhui: 2- 3"Xiquinnahuati nopa tlayacanani ipan sesen hueyi familia ma nechhualiquilica se cuatopili. Ica nochi, mochihuase 12 cuatopili tlen nechhualiquilise. Huan ipan sesen tiquijcuilos itoca tlen quihualicac, pampa sesen tlayacanquetl tlen se hueyi familia quipiya se cuatopili. Huan tiquijcuilos itoca Aar'on ipan nopa cuatopili tlen huala ipan nopa hueyi familia Lev'i. 4Huan nochi xijtlalica calijtic ipan nopa yoyon tiopamitl campa timopant'iaj. Xijtlalica iixtla nopa caxa tlen quipiya nopa tlajtoli tlen nijchijqui imohuaya. 5Huan na nijchihuas para ma chamani icuatopil tlen na nijtlapejpenijtoc. Huan ica ya ni nopa israelitame ayoc nechcualancamacase pampa inmechijilnamiquij." 6Huan Mois'es quinilhui nopa israelitame, huan sesen tlen tlayacanayaya ipan se hueyi familia quimacac icuatopil, huan quej nopa quisentili nopa 12 cuatopili. Huan ihuaya nopa cuatopili nojquiya eltoya icuatopil Aar'on. 7Huan Mois'es quitlali nopa cuatopili iixtla TOTECO campa m'as calijtic ipan nopa yoyon tiopamitl campa mocahua nopa caxa. 8Huan hualmostla quema Mois'es sampa yajqui ipan nopa yoyon tiopamitl, quiitac ya chamantoya icuatopil Aar'on tlen quitocaro nopa hueyi familia tlen Lev'i. Huan icuatopil Aar'on quipixtoya ichamanca, ixochiyo, huan hasta nojquiya temacatoya almendras icsitoc. 9Huajca Mois'es quinquixti nochi nopa cuatopili tlen eltoya iixtla TOTECO huan quinnextili nochi nopa israelitame. Huan nopa israelita tlayacanani san quisentlachilijque tlen panotoya huan sesen quicuic icuatopil. 10Huajca TOTECO quiilhui Mois'es: "Sampa xijtlali icuatopil Aar'on iixmelac nopa caxa huan nopona mocahuas queja se tlanextilijcayotl tlen quinilnamiquiltis nochi israelitame tlen panoc ica nopa tlacame tlen motochonchijque huan pejque nechcualancaitaj. Huan intla sequinoc sampa nechijilnamiquise, tiquinnextilis ni tlanextili para ma quiquetzaca inintochonyo huan ax niquinmictis." 11Huan Mois'es quichijqui nochi queja TOTECO quinahuati. 12Pero nopa israelitame noja quiijilnamiquiyayaj Mois'es huan quiijtohuayayaj: "¡Timopolojtoque! ¡Nochi timiquise! 13Pampa nochi miquij tlen monechcahu'iaj campa nopa yoyon tiopamitl tlen TOTECO. Huajca senquistoc nochi tojuanti timiquise, ¿ax que?"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\