Numbers 30

1Huan Mois'es quincamahui nochi tlayacanani tlen sesen hueyi familia tlen nopa israelitame, huan quinilhui: "TOTECO tlanahuatijtoc 2para quema se tlacatl quitencahuas para quichihuas se tlamantli para TOTECO, o motestigojquetzas para ax quichihuas se tlamantli, monequi quitlamichihuas nochi tlen quiijtojtoc. 3"Huan quema se ichpocatl tlen noja itztoc ihuaya itata, quitencahuilis Toteco para quichihuas se tlamantli, o motestigojquetzas para ax quichihuas se tlamantli, 4huan itata quimati huan ax tleno quiijtohua, huajca nopa ichpocatl monequi quitlamichihuas tlen quiijtojtoc. 5Pero intla itata quiijtos nimantzi ipan nopa tonali para ax quicahuilis para quitlamichihuas tlen quiijtojtoc, huajca ax monequi quichihuas, pampa itata ax quinejqui. Huan TOTECO quitlapojpolhuis tlen quiijtojtoc pampa itata ax quicahuili ma quichihua. 6"Huan intla se ichpocatl quitencahuilijtoc tlen quichihuilis TOTECO, yonque ohui quichihuas huan teipa monamictis, 7huan intla ihuehue ax quitzacuil'ia nimantzi quema quicaqui, huajca nopa ichpocatl monequi quitlamichihuas tlen quiijtojtoc. 8Pero intla ihuehue quema quimatis, nimantzi ipan nopa tonali quiijtos para ax quinequi ma quitlamichihuas, huajca ax monequi quichihuas pampa ihuehue quiquixtilijtoc ichicahualis tlen quiijtojtoc, yonque quiijto tlen nel'ia ohui. Huan TOTECO quitlapojpolhuis tlen quiijtojtoc. 9"Pero intla se sihuatl tlen cahualtzi pampa mijqui ihuehue, o tlen ihuehue quicajqui, o amaxolehua ihuaya nechtencahuilis tlen nechchihuilis, o motestigojquetzas tlen ax quichihuas, huajca tlen quiijtojtoc, ya nopa monequi quitlamichihuas. 10"Huan intla se sihuatl tlen ya monamictijtoc nechtencahuilis se tlenijqui, o motestigojquetza tlen quichihuas, 11huan ihuehue quimati, huan ax tleno quiilhu'ia, huajca quena, tlen quiijtojtoc quipiya chicahualistli huan monequi quitlamichihuas. 12Pero intla, ipan nopa tonali quema ihuehue quimatqui tlen isihua quitencahuilijtoc Toteco, ihuehue quiijtohua para ax quicahuilis para quichihuas, huajca ayoc quipiya chicahualistli tlen quiijtojtoc pampa ihuehue quiquixtili ichicahualis. Huan TOTECO quitlapojpolhuis ica tlen quiijtojtoc. 13"Huajca se tlacatl huelis quimacas chicahualistli, o quiquixtilis ichicahualis tlen isihua quitencajtoc ica TOTECO para quichihuas o ax quichihuas, intla nimantzi quiijtos. 14Pero intla ya ax molin'ia huan queja nopa pano se ome tonali, huajca, quena, monequi quitlamichihuas. 15Huan intla ya quichiya hasta seyoc tonal huan teipa quiijtos para ax quicahuilis ma quichihua, huajca ya quihuicas nopa tlajtlacoli ipampa tlen quitencajqui quichihuas isihua huan ax quichijqui." 16Huajca ya ni nopa tlanahuatili tlen TOTECO quimacac Mois'es para quejatza elis ica se tlacatl ihuaya isihua, huan se tetat ica iichpoca quema noja itztoc imaco intla nopa isihua o iichpoca motestigojquetzas para quichihuas se tlamantli.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\