FILIPENSES 2

1Ya inquimatij para Toteco inmechicnel'ia huan inmechtlatzquiltijtoc ipan Cristo, huan inquimatij quejatza ya nopa inmechyolchicahua huan inmechyoltlal'ia. Inquimatij Itonal Toteco itztoc imohuaya huan inmechchihuil'ia ximoicnelica huan ximotlasojtlaca. 2Huajca xijchihuaca tlen nechmacas hueyi paquilistli huan xijpiyaca san se imotlalnamiquilis. Nochi imojuanti ximoicnelica miyac huan xitequitica san sejco queja inelisqu'iaj san se tlacatl ica san se imoyolo. 3Axaca ma quichihua se tlamantli pampa quinequi mohueyimatis iniixpa sequinoc. Ma axaca mohueyimati, pero ximoicnonequica. Sesen imojuanti xiquinitaca nochi sequinoc queja m'as huejhueyi que ta. 4Amo san ximoilhuica tlen tlamantli tlen inmechpalehuis. Nojquiya ximoilhuica tlen quinpalehuis sequinoc. 5Ximoyolilhuica queja Cristo Jes'us moilhu'ia: 6Yonque yajaya Dios huan hueltosqu'ia mocajtosqu'ia campa ipa itztoya ihuaya Toteco Dios, ax moilhui para monequi mocahuas nopona ica nopa hueyi tlanahuatili tlen quipixtoya. 7Moilhui achi cuali quicahuas nochi tlen eliyaya iaxca, huan huajca mochijqui queja se tlen ax quipixqui niyon quentzi tlanahuatili. Moicnonejqui huan mochijqui se tlacatl, quena, mochijqui queja se tlatequipanojquetl. 8Huan quema ya itztoya se tlacatl, m'as moicnonejqui para senquistoc quichihuas tlen iTata quinequiyaya. Quena, motemacac para miquis ipan se cuamapeli, nopa miquistli tlen m'as quipiya pinahualistli. 9Huan pampa moicnonejqui teipa Toteco quihueyitlali nepa elhuicac, huan quichijqui m'as hueyi que nochi sequinoc pampa quimacatoc nopa tlanahuatili tlen m'as hueyi. 10Huan Toteco quichijqui ni para ma motlancuaquetzaca iixpa Jes'us nochi tlen itztoque ipan elhuicac, nochi ipan tlaltepactli huan nochi tlen itztoque ipan mictla pampa momacase cuenta para yaja tlen m'as hueyi. 11Huan nochi tlacame tlen camatij nochi tlamantli tlajtoli quiijtose tlamiyacapa para Jesucristo, yajaya Dios Tohueyiteco, huan ica ya ni quinextise ihueyitilis Toteco Totata. 12Noicnihua tlen nimechicnel'ia, nochipa inquichijtihualajtoque tlen nimechilhuijtoc quema niitztoya imohuaya. Huajca ama, quema ax niaqui, achi m'as xinechcaquica. Xijchijtinemica tlen xitlahuac queja quinamiqui para ma mopannextis ipan imojuanti para Toteco nel'ia inmechmaquixtijtoc tlen imotlajtlacolhua. Xiitztoca queja tlacame tlen huihuipicaj pampa tlahuel quiimacasij quiixpanose Toteco Dios. 13Pampa yajaya Toteco tlen tequiti ipan imoyolo huan inmechchihua xijnequica xijchihuaca ipaquilis, huan yajaya inmechmacas chicahualistli para inquichihuase. 14Ica nochi tlen inquichihuaj ximomocuitlahuica para amo ximotlaijilhuica, niyon amo ximonajnanquilica. 15Huan quej nopa axaca huelis inmechteilhuis ica niyon se imotlajtlacol. Xijpiyaca se yolistli tlen tlapajpactic queja quinamiqui pampa imojuanti iniconehua Toteco. Xiitztoca queja tlahuili ipan ni tlaltepactli campa senquistoc onca tzintlayohuilotl. Quena, yonque initztoque ininhuaya miyac tlacame tlen tlahuel fiero inintlalnamiquilis huan tlen onpano quinpact'ia tlajtlacolchihuase ma cahuani imotlahuil. 16Huan mojmostla ximotlatzquilijtoca cuali ipan itlajtol Toteco tlen temaca yolistli yancuic, huan queja nopa ipan nopa tonal quema Cristo mocuepas, tlahuel miyac nipaquis ica nochi tlen inquichijtoque, huan nijmatis para ax san tlapic elqui notequi quema niyajqui nimechilhuito itlajtol Toteco. 17Imotlaneltoquilis eltoc queja se tlacajcahualistli tlen inquimacaj Toteco huan intla nimiquis, nonemilis elis queja se tlacajcahualistli para Toteco. Huajca yonque tlen hueli nopantis, nipaquis huan nijnequi xipaquica nohuaya. 18Xipaquica nohuaya intla monequi nimiquis pampa nijtoquil'ia Cristo. 19Intla ipaquilis Tohueyiteco Jes'us, nijnequi para ax huejcahuas nijtitlanis Timoteo ma inmechitati. Huan quema mocuepas nicani, nijpiyas paquilistli pampa nechpohuilis quejatza initztoque. 20Pampa axaca seyoc quipiya se iyolo queja Timoteo. Yajaya, queja na, motequipachohua imopampa para xinejnemica cuali. 21Nochi sequinoc tlen itztoque nicani san moilhu'iaj tlen cuali para inijuanti. Ax moilhu'iaj quejatza huelis quipalehuise itequi Cristo Jes'us. 22Imojuanti ya inquiixmatij inemilis Timoteo pampa queja se oquichpil tlen ica paquilistli quipalehu'ia itata, yajaya nechpalehuijtoc para niquinilhu'ia tlacame itlajtol Toteco. 23Huajca nijnequi nijtitlanis para ma inmechitati. San achtohui monequi nijmatis tlaque nopantis nicani. 24Huan nimotemach'ia ipan Toteco para ax huejcahuas na nojquiya niyas nimechitati. 25Pero para amantzi, nimoilhu'ia m'as cuali sampa nimechtitlanilis toicni Epafrodito tlen innechtitlanilijque para ma nechhualiquili tlen inquisentilijque para ica nimopanoltis ipan itequi Toteco. Huan nojquiya tequitico nohuaya ipan itequi Toteco, pampa nechpalehu'ia. Pampa nechpalehu'ia ipan nopa tlatehuijcayotl tlen tijpiyaj ica tlen ax cuali. 26Pero ama yajaya tlahuel quinequi mocuepas campa imojuanti pampa tlahuel mocuesohua pampa inquicajque para mococohuayaya. 27Huan nel'ia mococohuayaya hasta mictinemiyaya. Pero Toteco quitlasojtlac huan nojquiya nechtlasojtlac na huan yajaya mochicajqui. Pampa intla mictosqu'ia, nijpiyasqu'ia noja m'as cuesoli tlen nijpiya amantzi. 28Yeca achi m'as nimoisihuilt'ia nimechtitlanilis para inpaquise quema sampa inquiitase, huan ica ya nopa na nojquiya nipaquis. 29Huajca xijselica Epafrodito ica cuali ipan Toteco huan ica miyac paquilistli. Nochipa xiquintlepanitaca nochi tlaneltocani tlen monejnemilt'iaj xitlahuac queja ya. 30Quena, mictoyaya pampa quichihuayaya itequi Cristo huan ica quentzi mictoyaya pampa nechchihuiliyaya nopa tequitl tlen ax inhuelque innechchihuilijque pampa initztoyaj huejca.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\