Proverbs 13

1Se telpocatl tlen tlalnamiqui quisel'ia tlen itata quiijtohua quema quitlalnamict'ia, pero se tlen tepajcaita ax quitlacaquil'ia tlen quitlacahualt'ia. 2Se tlacatl tlen camati tlen cuajcuali tlamantli quipantis tlen cuali ipan iyolis, pero tlacame tlen ax quitlepanitaj TOTECO san quipantise tlatehuijcayotl. 3Se tlen quipiya miyac cuidado ica tlen quiijtohua huan ax quej hueli camati, quimocuitlahu'ia iyolis. Pero se tlen quej hueli ontlananquilijtiquisa quipant'ia tlaohuijcayotl. 4Se tlacatl tlen tlatzihui quinequi miyac tlamantli, pero ax quinpant'ia ipampa itlatzcayo. Pero se tlen tequiti chicahuac, moricojchihuas. 5Se tlacatl tlen itztoc xitlahuac iixpa TOTECO ax quinequi quiitas istlacaticayotl, pero nopa tlacame tlen ax quitlepanitaj TOTECO teijistlacahuijtinemij, huan axaca quintlepanitas. 6Nopa cuali tlamantli tlen quichihuaj cuajcualme quinmanahu'ia mojmostla ipan ininyolis. Pero tlen fiero quichihuaj tlajtlacolchijca tlacame quintzontlamilt'ia. 7Itztoque sequin tlacame tlen pilteicneltzitzi, pero mohueyimatij huan monext'iaj para tlapijpiyani. Huan itztoque sequinoc tlen nel'ia tominpiyani, pero moechcapantlal'iaj huan mochihuaj queja teicneltzitzi. 8Quema quiichtequij se tlacatl tlen tominpiya huan quihuicaj huejca, quitlajtlan'iaj ma tlaxtlahua miyac tomi para quimanahuis iyolis. Pero se tlen teicneltzi ax monequi quiimacasis ajqueya quiitzquis huan tlajtlanis tomi. 9Iyolis se cuali tlacatl eltoc queja se tlahuili tlen tlatlanext'ia campa hueli. Pero ininyolis tlajtlacolchihuani eltoc queja se tlahuili tlen ajachica sehui. 10Se tlacatl tlen motlepanita quipantis tlanajnanquilistli. Pero tlen moicnonequi huan quitlacaquil'ia consejos, quipiyas tlalnamiquilistli. 11Tlen moilhu'ia quitlanis miyac tomi ipan se tlalochtli mocajcayajtoc. Pero tlen quisentil'ia tomi sesentzitzi huan ica miyac tequitl, quipiyas tomi tlen momiyaquilis. 12Quema se tlacatl mojmostla quichiya para quiselis se tlenijqui huan ax ajsi imaco, nel'ia quiyolcocohua. Pero quema se quinequi se tlamantli huan teipa quisel'ia, nel'ia yolpaqui. 13Se tlacatl tlen ax quinequi quiitas itlanahuatilhua TOTECO, mocuapolos pampa ax quintoquil'ia. Pero aqui quintlepanitas tlanahuatili, TOTECO quitiochihuas. 14Itlamachtil se tlen tlalnamiqui eltoc queja se ameli campa temaca se cuali yolistli. Huan tlen quitlacaquil'iaj itlajtol se tlen tlalnamiqui momanahu'iaj tlen nopa tlaquetztli tlen quimictisqu'ia. 15Se tlacatl tlen tlalnamiqui quimachil'ia miyac tlamantli huan sequinoc quicualitaj. Pero iniojhui tlacajcayahuani tlahuel ohui pampa quiselise tlatzacuiltili ipampa inintlajtlacolhua. 16Nochi tlacame tlen tlalnamiquij moyolilhu'iaj achtohui intla cuali para quichihuase se tlamantli o axtle. Pero tlen huihuitique ax moyolilhu'iaj achtohui. Nimantzi quichihuaj tlen hueli tlamantli huan quinext'iaj ihuihuiyo. 17Se tlayolmelajquetl tlen ax quitlepanita TOTECO quichihuas ma onca cualantli. Pero se tlayolmelajquetl tlen temachtli teyolchicahua. 18Quema se tlacatl ax quinequi quicaquis tlen quiconsejomaca, mochihuas teicneltzi huan teipa tlahuel mopinahuas. Pero se tlen quitlacaquil'ia tlen quinequi quixitlahuas teipa quiselis tlatlepanitacayotl. 19Se paquilistli quema pano cuali tlamantli queja se quinequiyaya ma pano. Pero tlen huihuitique ax quinequij quicahuase tlen fiero quichihuaj para quipantise tlen cuali. 20Se tlacatl tlen nemi ininhuaya tlen tlalnamiquij mochihuas tlalnamiqui. Pero aqui nemi ininhuaya huihuime, quipantis ajqueya quinpojpostequis iomiyohua. 21Tlamantli tlen ax cuali quintoquil'iaj tlen tlajtlacolchijtinemij. Pero tlen quichihuaj tlen cuali quipantise miyac tlatiochihualistli. 22Quema miqui se cuali tlacatl, quincahuilijtehua miyac tlamantli tlen cuali para iconehua huan hasta para iixhuihua. Pero quema miqui se tlen tlajtlacolchijtinemi, iricojyo panos ica se tlen quichihua tlen cuali. 23Se tlacatl tlen teicneltzi huelis quipiyas imil tlen tlahuel tlaeli huan quimaca miyac tlacualistli. Pero intla ax onca tlanahuatili tlen xitlahuac ipan ialtepe, fiero tlacame huelis quiichtequilise nochi. 24Se tlacatl tlen ax quitlacahualt'ia icone quema quichihua tlamantli tlen ax cuali, quinext'ia para ax quiicnel'ia. Pero aqui nel'ia quiicnel'ia icone, pehua quixitlahua quema noja pilsiltzi. 25Se tlacatl tlen quichihua tlen cuali quipiya miyac tlacualistli para huelis tlacuas hasta ixhuis. Pero ax cuajcualme mayancamictinemij pampa ax tequitij.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\