Proverbs 26

1Ax quinamiqui para asetl o sitlal setl huetzis ipan nopa tonali quema tlahuel tlatotoniya, niyon para tlaahuetzis quema onca pixquistli. Nojquiya ax quinamiqui para se tlen huihuitic quiselis tlatlepanitacayotl. 2Queja nopa tototl soquipali tlen mocuapolojtoc huan queja nopa totome golondrinas tlen san patlantinemij, nojquiya se tlatelchihualotl ax quiajsis se acajya intla ax quipiya itlajtlacol. 3Se tlacatl huelis quinejnemiltis se cahuayo ica se cuetlaxtli imaco. Huelis quinejnemiltis se burro intla quiquechilpis, huan huelis quinejnemiltis se tlen huihuitic intla quipiya se cuapipitztli imaco para icuitlapa. 4Quema timonajnanquil'ia ihuaya se tlen huihuitic, amo xijnanquili nopa tlamantli huihuitic tlen quiijtohua queja elisqu'ia tlajtoli tlen quinamiqui pampa ta tinesis tihuihuitic nojquiya. 5Pero quema timonajnanquil'ia ihuaya se tlen huihuitic, xijcuepili para tijpannextis para nel'ia huihuitic nopa tlacatl, para yajaya ax mohueyimatis huan moilhuis para yajaya m'as tlalnamiqui. 6Tlen motemach'ia ipan se tlacatl huihuitic para quihuicas se tlajtoli para quiyolmelahuas seyoc tlen quiijtojtoc, ax quipiya tlalnamiquilistli. Yajaya eli queja se tlen moicxitzontequisqu'ia o quiisqu'ia se tlamantli pajyo tlen temict'ia. 7Se tlen icxi huactoc, iicxihua san huiyontoque huan niyon quentzi ax quipalehu'iaj para nejnemis. Nojquiya ni tlalnamijca tlamachtili niyon quentzi ax quipalehu'iaj se tlen huihuitic. 8Intla tijtlepanitas se tlen huihuitic, tijchijtoc tlen huihuitic queja se huihui tlacatl tlen quiilpisqu'ia se tetl ipan tehuitlatztli para ax cana yasqu'ia. 9Se ihuintiquetl ax quimachil'ia intla cococ quema mochajcohua ica se huitztli, huan se tlen huihuitic ax hueli quimachil'ia ni tlalnamijca consejos. 10Intla se tecojtli quiselis se tequihuejquetl tlen huihuitic o se tlen moquetza ipan tianquis, nopa tecojtli ax quimati tlen ipantis. Eltoc queja se soldado tlen campa hueli tlamotla huan ax quimati ajqueya quicocos. 11Queja se chichi mocuepa huan sampa quicua tlen quiisotlatoc, nojquiya se tlen huihuitic sampa quichihua nopa huihuiyotl tlen quionchijtoc. 12Pero m'as ax ohui para tijmachtis se tlen huihuitic ma eli tlalnamiqui, huan ax se tlen mohueyimati. 13Para ax yas tequititi se tlacatl tlen tlatzihui quiijtohua: "Huelis itztos se tecuani ipan ojtli o ipan tianquis, huajca mahuilili para niquisas." 14Huan queja nopa puerta tlen momalacachohua ipan nopa tepostli campa motlatzquilijtoc, queja nopa se tlacatl tlen tlatzihui ajachica mocuepa huan moteca ipan itlapech. 15Sequin tlacame itztoque nel tlatzihuij hasta quiohuijmatij para motlamacaj. 16Tlen tlatzihuij motlepanitaj huan moitaj para nel'ia tlalnamiquij. Moilhu'iaj para inintlalnamiquilis quionpano tlen quipiyaj chicome tlalnamijca tlacame tlen tlahuel quimatij teconsejomacaj. 17Se tlen mocalaqu'ia ipan se cualantli campa ax icuenta quichihua tlen mahuilili huan huihuitic. Ihuical quipolohua itlalnamiquilis queja se tlen quitlalanas se chichi ipan inacas. 18Queja se tlen locojti quimajcahua tlicuahuitl lementoc huan cuatlamintli campa hueli huan ax quichihuil'ia cuenta intla temictis, 19queja nopa nojquiya itztoc se tlen quicajcayahua ihuampo huan teipa quiijtohua para san ahuilcamatiyaya. 20Se tlitl sehuis quema ax quipiya cuahuitl, huan nojquiya tlamis cualantli campa axaca se tlen tetlaijilhu'ia. 21Tlen quipiya tlicoli tlen totonic o tlen quipiya tlitl nimantzi hueli quilemenaltis cuahuitl, huan se tlacatl tlen quipact'ia tlanajnanquil'ia nimantzi quipehualt'ia cualantli. 22Itlajtol se tlen ixtacatzi mitzilhuis se tlajtoli para quitlaijilhuis seyoc, eltoc queja se tlamantli ajhuiyac ipan mocamac, pero para tlen quitlaijilhu'ia, calaqui hasta m'as iyolijtic para quicocos. 23Se soqui chachapali tlen quialtijtoque ica plata tecajcayahua queja se tlacatl tlen pano fiero iyolo pero quitlat'ia ica tlajtoli tlen yamanic. 24Se tlacatl tlen ipan iyolo tecualancaita quemantzi quitlat'ia icualancayo ica miyac tlajtoli tlen yejyectzi, pero amo xijneltoquili pampa san quichihua para mitzcajcayahuas. 25Yonque mitzcamahuis queja se cuali tlacatl, amo xijneltoquili, pampa itlalnamiquilis tlahuel temitoc ica nochi tlen fiero. 26Huan yonque ipan nopa tlalochtzi ax mitznextilis cualantli para mitzcajcayahuas, teipa mopannextis icualancayo tlamiyacapa huan nochi quiitase. 27Intla tijchihua se ostotl queja se tlaquetztli para nopano ma huetzi mohuampo, nopano timotlaquechil'ia. Huan intla tijcuamimilos se hueyi tetl para ma quitzonpechiti seyoc, mocuepati nopa tetl huan mitztzonpechiqui ta. 28Se tlen quinistlacahu'ia sequinoc, quincualancaita nopa tlacame huan quincocohua. Huan se tlen camati ica alaxtic tlajtoli para quiyejyectlalis seyoc huan quicajcayahuas, tlahuel tlaxolehua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\