Proverbs 29

1Aqui moyoltetil'ia huan ax quichihuil'ia cuenta quema sequinoc quitlacahualt'iaj, tlalochmiquis huan ayoc oncas pajtli para momanahuis. 2Quema tlanahuat'iaj nopa tlacame tlen xitlahuaque, nochi tlacame yolpaquij, pero quema tlanahuat'iaj nopa tlacame tlen fiero inintlalnamiquilis, nopa altepetl ehuani tlaijiyohu'iaj. 3Se telpocatl tlen mojmostla quinequi elis m'as tlalnamiqui quipaquilismacas itata, pero aqui nemi campa momecatijca sihuame quipinahualt'ia itata huan quipolos nochi tlen quicahuilijtosqu'ia. 4Se tlanahuatijquetl tlen tetlajtolsencahua xitlahuac quichihua para nochi ipan itlal ma eli temachtli. Pero se tequihuejquetl tlen quiselis tomi ixtacatzi para quichihuas tlen ax xitlahuac quitlatzintlahuetzilt'ia itlal. 5Se tlen quihueyimati seyoc ica miyac tlajtoli tlen yejyectzi para quicajcayahuas, eltoc queja quitlalil'ia se tlaquetztli iojtipa para ma ipan huetzis. 6Se tlacatl tlen ax cuali moijilp'ia ipan itlajtlacolhua, pero tlen nemi xitlahuac, axtle. Yajaya huicatinemi huan nel'ia paqui. 7Cuajcualme tlamocuitlahu'iaj para tlen teicneltzitzi ma quipiyaca nochi caquihuili tlen nopa tlanahuatili quiijtohua para quipiyaj, pero se tlacatl tlen ax quitlepanita TOTECO ax quema mocuesohua ipampa tlen teicneltzitzi. 8Tlen tehuihuiitaj hueli quinyolajcomanaj nochi tlacame ipan se altepetl, pero tlacame tlen tlalnamiquij quichihuaj campeca para quiseselt'iaj cualantli. 9Quema se tlen tlalnamiqui quihuica se tlen huihuitic iixpa se juez, nopa huihui tlacatl san quihuihuiitas huan quihuetzquilis. Ax tleno quisencahuas para moyoltlalise san sejco. 10Tlacame tlen temict'iaj quincualancaitaj tlen monejnemilt'iaj xitlahuac, pero cuajcualme quitemohuaj tlen elis cuali para nochi, yonque ax cuajcualme. 11Se tlen huihuitic cuatzajtzi huan quinext'ia nochi icualancayo, pero se tlen tlalnamiqui moijiyohu'ia huan moyoltlal'ia. 12Intla se tlanahuatijquetl quinchihuil'ia cuenta tlacame tlen istlacatij, nochi itlatequipanojcahua mocuepase ax cuajcualme. 13Se teicneltzi tlen quitlaijiyohuilt'iaj huan se tlen tetlaijiyohuilt'ia nochi ome quipiyaj se tlamantli tlen san se. Itztoc yajaya TOTECO tlen quinmacatoc nochi ome yolistli huan tlachiyalistli. 14Nopa tlanahuatijquetl tlen quintlajtolsencahua xitlahuac tlen teicneltzitzi quichihuas para itequihuejcayo ma huejcahuas para miyac xihuitl. 15Se conetl tlen quitlacahualt'iaj huan quihuitequij ica cuapipitztli quema quinamiqui, teipa elis tlalnamiqui. Pero se conetl tlen san quicahuil'iaj para ma quichihua tlen fiero quinequi, quinpinahualtis itatahua. 16Quema quipiyaj tequihuejcayotl miyac tlaixpanoca tlacame, momiyaquil'ia tlajtlacoli, pero tlacame tlen monejnemilt'ia xitlahuac mocahuase para quinitase quema tlamis inintequihuejcayo. 17Xijxitlahua mocone huan huelis timosiyajcahuas huan ax timoyolcuesos ipampa ya. Quena, yajaya quichihuas para nel'ia tiyolpaquis. 18Ipan se tlali campa axaca quiixmati TOTECO, niyon axaca tematilt'ia itlajtol, nopa tlacame quichihuaj miyac tlamantli tlen fiero. Pero ipan se tlali campa tlacame quiixmatij huan quitlepanitaj itlanahuatilhua TOTECO, onca hueyi paquilistli. 19Se tequipanojquetl tlen ax quitlacaquil'ia san tlajtoli, monequi tijtlalnamictis huan tijtlatzacuiltis se quentzi. Yonque quimachil'ia itlajtol iteco, quemantzi ax quichihuil'ia cuenta tlen quinahuat'ia. 20¿Tiquitztoc se tlacatl tlen camati miyac huan ax quichihuil'ia cuenta tlen quiijtohua? M'as cuali quisas se tlacatl huihuitic huan ax ya. 21Intla tlahuel tiquicnelis se motlatequipanojca hasta quema noja pilsiltzi, teipa elis queja motelpoca tlen quiselis tlen tijcahuilijtehuas. 22Se tlen yolquentzi quipehualt'ia cualantli huan quichihua miyac tlamantli tlajtlacoli. 23Se tlacatl tlen mohueyimati quipantis tlen quiechcapantlalis, pero tlen moechcapanohuaj quipantise tlatlepanitacayotl. 24Se tlacatl tlen quipalehu'ia se tlaxtejquetl para tlachtequis ax quitlepanita iyolis. Quicaqui quema nopa juez quiilhu'ia para ma tlatestigojquetza para quiijtos tlen xitlahuac huan ax quimati intla quisas m'as cuali para quiijtos tlen xitlahuac o noja quitlatis tlen quichijqui. 25Tlen m'as quinimacasij tlacame huan ax TOTECO mocalaqu'iaj ipan se tlaquetztli, pero tlen motemach'iaj ipan TOTECO itztose ica temachili. 26Miyac tlacame quitlajtlan'iaj nopa tlanahuatijquetl ma quinchihuili se favor para ma quinpalehuis quema monequi quintlajtolsencahuas, pero m'as cuali quitemose TOTECO pampa yajaya nochipa tetlajtolsencahua xitlahuac. 27Tlacame tlen monejnemilt'iaj xitlahuac ax quinequij quinitase ax cuajcualme. Huan ax cuajcualme nojquiya quincualancaitaj tlacame tlen nemij ipan se ojtli tlen xitlahuac.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\