Psalm 101

1Na nijnequi nihuicas para ta, TOTECO, pampa ta tinechicnel'ia huan tinechchihuil'ia tlen xitlahuac. Quena, nimitzpaquilismacas ica huicatl. 2Nijnequi xitlahuac nimonejnemiltis ipan moojhui, huan quema tihualas tinechitaqui, ax tinechpantilis niyon se tlamantli tlen ax cuali. Nojquiya nimonejnemiltis xitlahuac ipan nochaj. 3Ax nijnequi tlamantli tlen nenpolihui huan tlen ax tleno ipati. Ax nijchihuas tlamantli tlen ax xitlahuac. 4Nijhuejcamajcahuas nochi tlalnamiquistli tlen nechchihuasqu'ia ma nijchihua tlen fiero. Ax nijnechcahuis tlamantli tlen ax cuali. 5Ax niquijiyohuis tlen quiixtacaijilnamiqui ihuampo. Huan axaca nijcahuilis ma mohueyimati huan moyacaquetzas. 6Niquinmocuitlahuis nopa tlacame tlen temachme ipan notlal, huan niquinnotzas para ma itztoca nohuaya ipan nochaj. Huan san tlen nel'ia monejnemilt'iaj xitlahuac, niquincahuilis ma nechtequipanoca. 7Pero ax niquincahuilis ma itztoca ipan nochaj tlen tlacajcayahuaj huan istlacatij. 8Mojmostla ica ijnaloc niquintzontlamiltis nochi tlen ax tleno quitlepanitaj. Huan queja nopa niquintlamiltis nochi tlen quichihuaj tlen fiero ipan ialtepe TOTECO.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\