Psalm 109

1NoTeco Dios tlen nimitzhueyitlal'ia, xinechnanquili quema nimomaijtohua ica ta, amo san xitlacacto. 2Pampa nopa tlajtlacolchijca tlacame nechijilnamiquij huan nechistlacahu'iaj. 3Inijuanti nechcocol'iaj huan nechyahualohuaj para nechilhuise tlajtoli tlen ax monequi. Nechtehu'iaj yonque ax tleno niquinchihuilijtoc. 4Na niquinicnel'ia huan nimomaijtohua para tiquintiochihuas. Pero yonque ya nopa nijchihua, noja m'as quichihuaj campeca para nechtzontlamiltise. 5Na niquinchihuil'ia tlen cuali, pero inijuanti nechtlaxtlahu'iaj ica tlen ax cuali. Yonque niquinicnel'ia, inijuanti nechcocol'iaj. 6NoTeco, xiquintlali imaco se tlen fiero. Se tlen quimati tetlatelhu'ia ma quinhuica iixtla se juez tlen fiero para ma quintlajtolsencahua. 7Huan quema ya quintlajtolsencajtose, xijchihua para nochi quimatise para quihuicaj tlajtlacoli. Huan quema momaijtohuaj, xiquita queja elisqu'ia tlajtlacolchihuaj. 8Nimitztlajtlan'ia para iyolis nocualancaitaca ma ax huejcahua ipan ni tlaltepactli. Huan seyoc tlacatl ma quichihua nopa tequitl tlen yajaya quichihuayaya. 9Iconehua ma mocahuaca icnotzitzi huan isihua ma mocahua cahuali. 10Iconehua ma monejnencaquixtica huan ma motlaejehuijtinemica. Ma quitemoca tlacualistli huejca tlen ininchaj tlen ya tlamisosolijtoc. 11Ma quitlamitlacuijcuilica tlen quitlatlanejtiyayaj, huan tlen sejcoyoc ehuani ma quiquixtilica nochi tlen quitlantoc ica itequi. 12Axaca ma quipalehui ica niyon se tlamantli huan axaca ma quintlasojtla iconehua tlen icnotzitzi. 13Ma miquica nochi iconehua. Ma tlamiixpolihuica huan ayoc aca ma quinilnamiqui inintoca. 14TOTECO, amo xiquilcahua nochi inintlajtlacolhua itatahua huan inanahua. Huan amo xiquintlapojpolhui. 15Ma mocahua inintlajtlacolhua moixtla, TOTECO, pero ayoc aca ma quinilnamiqui nopa tlacame ipan ni tlaltepactli. 16Pampa inijuanti ax quinejque quipalehuise ininhuampo. Nojquiya quintojtocaque tlen teicneltzitzi huan quinmictijque tlen mocuesohuayayaj. 17Quinpactiyaya quintelchihuase ininhuampo. Huajca ama ta nojquiya xiquintelchihua. Ax quema quintiochijque sequinoc, huajca ama nojquiya amo xiquintiochihua. 18Nopa tlatelchihualistli tlahuel quinpact'ia pampa eltoc ipan nochi tlen quichihuaj. Tlatelchihuaj mojmostla queja mojmostla moquent'iaj ininyoyo, o quiij atl o quicuaj se tlacualistli tlen ajhuiyac. 19Huajca ama ipani ma huetzi nopa tlatelchihualistli, queja elisqu'ia se yoyomitl tlen quinpantzacuas o queja inintzinquechilpica. 20Queja nopa, TOTECO, xiquintlaxtlahui nopa nocualancaitacahua tlen nechistlacahu'iaj, huan tlen quinequij nechmictise. 21Pero TOTECO, ta tlen tinoTeco, xinechchihuili queja nielisqu'ia nimocone tlen nijhuica motzonquisca. Yeca xinechchololti imaco nocualancaitaca pampa ta titemachtli huan tinelcuali. 22Na nitlaijiyohu'ia huan tlahuel monequi motlapalehuil, Tlahuel nechcocohua noyolo. 23Niyajtinemi para nimiquis huan nitlaijiyohu'ia queja se chapoli tlen quimajcahua se tlacatl. 24Notlancua ayoc quipiya chicahualistli pampa tlahuel nimosajtoc. Huan notlacayo ayoc nacayo. 25Nochi tlacame ipan tlaltepactli nechhuetzquil'iaj. Yeca nochi tlen nechitaj quiojolin'iaj inintzonteco huan nechpinajt'iaj. 26¡TOTECO Dios, xinechpalehui! ¡Xinechmaquixti pampa ta tlahuel titetlasojtla! 27Xinechmaquixti tlamiyacapa, para nochi ma quimatica tlen ta tijchijtoc, TOTECO. 28Huan teipa intla nechtelchihuaj, ax quenijqui, pampa ta tinechtiochihuas. Intla motlalanase ica na, mopinahuase, huan na nijsenhuiquilis nimopaquilismacas, pampa na nimotlatequipanojca. 29Ma mopinahualtica tlamiyacapa inijuanti tlen nechistlacahu'iaj. Quena, xiquinpinahualti. 30Pero na ajachica nijtlascamatis TOTECO, huan nijpaquilismacas iniixtla nochi tlacame. 31Pampa yajaya itztoc ininhuaya tlen teicneltzitzi para quinmanahuis ininmaco inincualancaitacahua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\