Psalm 115

1¡TOTECO, amo xitechhueyitlali tojuanti! ¡Ximohueyitlali ta! Xijchihua para nochi ma mitzpaquilismacaca pampa ta tlahuel titetlasojtla huan tijchihua tlen nel'ia melahuac. 2Amo xiquincahuili para nopa tlacame ipan sequinoc tlaltini ma quiijtoca: "¿Canque itztoc ininDios?" 3Ta toTeco Dios, tiitztoc nepa elhuicac, huan nochi tlen tijnequi tijchihuas, ta tijchihua. 4Pero nopa tlacame quinitaj queja inintecohua nopa teteyome tlen quinchijchijtoque ica oro huan plata. 5Quipiyaj inincamac, pero ax camatij. Quipiyaj iniixtiyolhua, pero ax tlachiyaj. 6Quipiyaj ininnacas, pero ax tlacaquij. Quipiyaj ininyacatzol, pero ax tlaijiyotilanaj. 7Quipiyaj ininma, pero ax hueli quiitzqu'iaj niyon se tlamantli. Quipiyaj ininmetz, pero ax nejnemij. Ax huelij camatij. 8Huan nochi tlacame tlen quinchijchijtoque nopa tiotzitzi nel'ia huihuitique queja nopa teteyome, huan nojquiya san se huihuitique tlen quinhueyichihuaj. 9¡Inisraelitame, ximotemachica ipan TOTECO, pampa san yajaya inmechpalehu'ia huan inmechmanahu'ia tlen nochi tlamantli tlen ax cuali! 10Intotajtzitzi tlen iniixhuihua Aar'on huan iniaxcahua TOTECO, ximotemachica ipan ya, pampa san yajaya inmechpalehu'ia huan inmechmanahu'ia tlen nochi tlamantli tlen ax cuali. 11Nochi imojuanti tlen inquiimacasij huan inquitlepanitaj TOTECO ximotemachica ipan ya, pampa san yajaya inmechpalehu'ia huan inmechmanahu'ia tlen nochi tlamantli tlen ax cuali. 12TOTECO ajachica techilnamiqui huan yeca temachtli techtiochihuas. Techtiochihuas tiiisraelita tlacajhua. Quintiochihuas nopa totajtzitzi tlen iixhuihua Aar'on. 13Quena, Toteco quintiochihuas nochi tlen quiimacasij huan quitlepanitaj. Quintiochihuas tlen huejhueyi huan tlen pilsiltzitzi. 14Tlahuel miyac TOTECO ma inmechtiochihuas imojuanti huan imoconehua. 15Quena, TOTECO tlen quichijqui elhuicactli huan tlaltepactli, yajaya tlen inmechtiochihuas. 16Nochi elhuicactli iaxca TOTECO, pero ni tlaltepactli quinmacatoc tlacame. 17Tlen mictoque ax huicaj huan quihueyimatij TOTECO. Inijuanti ayoc hueli molin'iaj. 18Pero tojuanti, quena, tojuanti tijhueyimatise TOTECO ama huan para nochipa. ¡Xijhueyimatica TOTECO! ¡Paquilistli!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\