Psalm 14

1Nel'ia huihuitic nopa tlacatl tlen moilhu'ia axaca Dios. Nochi tlen queja nopa quiijtohuaj mocuapolojtoque huan ax cuajcualme. Nochi inijuanti monenpolojtoque huan ayoc quichihuaj tlen cuali. 2TOTECO hualtlachixtoc tlen elhuicac para quiitas intla huelis quipantis se tlacatl tlen nel'ia tlalnamiqui, se tlen quitemohua huan quichihuasnequi ipaquilis. 3Pero axaca. Nochi tlacame mocuapolojtoque ipan se ojtli tlen ax cuali. Nochi monenpolojtoque. Axaca quichihua tlen cuali. ¡Niyon se! 4Nopa tlajtlacolchijca tlacame ax quema tlamachilise, pampa ax quema quiilnamiquij TOTECO. San quintzontlamilt'iaj notlacajhua queja se tlacatl quitlamicua se pantzi. 5Pero teipa nochi nopa tlajtlacolchijca tlacame huihuipicase ica majmajtli, pampa Toteco Dios ax itztoc ininhuaya. San itztoc ininhuaya tlen itztoque xitlahuaque iixpa. 6TOTECO quinmanahu'ia teicneltzitzi pampa motemach'iaj ipan ya quema tlajtlacolchijca tlacame quintlaijiyohuilt'iaj. 7Tojuanti tinelpaquisqu'iaj intla ya ajsisqu'ia nopa tonali, quema Totemaquixtijca hualas tlen tepetl Sion para quinmaquixtis israelitame. Ma huala nopa tonali quema TOTECO quinhualicas itlacajhua tlen campa hueli inincualancaitacahua quinhuicatoque para tlatequipanose. Ipan nopa tonali mopaquilismacase nochi israelitame. Quena, inijuanti tlen iteipa ixhuihua Jacob tlahuel paquise.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\