Psalm 142

1Chicahuac nijtzajtzilis TOTECO huan nijtlajtlanis ma nechtlasojtla. 2Iixtla ya nijpohuil'ia nochi tlen nechcuesolmaca. 3Quema eltoc queja nimisahu'ia ipan tlaohuijcayotl, huan ayoc nijmati tlachque nijchihuas, nijnojnotza. San ya quimati tlachque ojtli monequi nijtoquilis para nimomanahuis tlen nopa tlaquetztli, tlen quitlalijtoque nocualancaitacahua. Quena, campa hueli quitlatijtoque tlaquetztli ipan noojhui. 4Nijtlachili campa hueli huan niquitac. Axaca moyolilhu'ia tlen na. Axaca quinequi nechpalehuis. Axaca nechmocuitlahu'ia, niyon axaca quichihuil'ia cuenta noyolis. 5Huajca na nimitztzajtzili, TOTECO, huan nimitzilhui: "TOTECO, san ipan ta nimotemach'ia para tinechmocuitlahuis. San ta hueli tinechmanahuis para ax tleno nopantis. 6Xijtlacaquili tlen nimitztlajtlan'ia, pampa tlahuel nechtlaijiyohuilt'iaj tlacame. Xinechmanahui ininmaco tlen nechtepotztocatinemij, pampa inijuanti achi m'as quipiyaj chicahualistli que na. 7Xinechquixti ipan ni tlatzactli campa niitztoc para nihuelis nimitztlascamatis. Huan huajca nopa tlacame tlen itztoque xitlahuaque, nechyahualose huan paquise pampa tijpiyas hueyi moyolo nohuaya para nochipa."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\