Psalm 143

1¡TOTECO, xijtlacaquili tlen nimomaijtohua ica ta! Xinechnanquili pampa ta titemachtli huan san tlen cuali tijchihua. 2Amo ximochihua queja se juez huan xinechtlajtolsencahua, pampa moixtla ta axaca se tlacatl tlen itztoc xitlahuac. 3Nocualancaitacahua nechtepotztocatoque huan nechitzquijque. Nechmajcajque huan nechchihuilijque ma niitzto ipan tzintlayohuilotl queja tlen ya mictoque. 4Nel'ia senquistoc nimoyolcuesohua, hasta ayoc nijmati tlachque nijchihuas. 5Niquilnamiqui quejatza eltoya ipan nopa tonali tlen panoc. Nimoyolilhu'ia tlen nochi huejhueyi tlamantli tlen tijchijqui. 6Yeca nimomatlalana moixtla huan nimitztemohua. Ipan noyolo tlahuel nimitznequi queja se tlali tlen huactoc quinequi atl. 7TOTECO, nimantzi xinechnanquili pampa tlahuel nitlaijiyohu'ia ipan noyolo. Amo ximoicancuepa tlen na para ax nimiquis. 8Ica ijnaloc, xinechnextili moteicnelijcayo, pampa ipan ta nimotemachijtoc para tinechmocuitlahuis. Xinechnextili nopa ojtli tlen monequi nijtoquilis, pampa san ta nimitzilhu'ia tlen eltoc ipan noyolo. 9TOTECO, xinechmanahui tlen nocualancaitacahua, pampa ipan ta nimotemach'ia para ax tleno nopantis. 10Xinechmachti ma nijchihua tlen ta tijnequi pampa ta tinoTeco Dios. MoTonaltzi ma nechyacana campa cuali nopa ojtli. 11TOTECO, xinechmaquixti para ma monextis mohueyitilis. Xinechquixti tlen ni tlaijiyohuilistli pampa ta tijchihua tlen xitlahuac. 12Pampa ta tinechicnel'ia, xiquinhuejhuelo nochi nocualancaitacahua. Xiquintzontlamilti nochi tlen quinequij nechchihuilise tlen ax cuali, pampa nimotlatequipanojca.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\