Psalm 145

1Nochi noyolis huan para nochipa nimitzhueyimatis tinoTeco huan tinotlanahuatijca. 2Mojmostla nimitzhueyichihuas. Quena, ama huan para nochipa nimitzpaquilismacas. 3Nel'ia tihueyi, TOTECO, huan quinamiqui ma timitzhueyimatica nochi titlacame. Axaca quitlamimachil'ia nochi mohueyitilis. 4Nochi coneme tlen moscaltijtiyase quiilnamiquise tlen tijchihua, huan tepohuilise nopa tlamantli tlen tijchijtihualajtoc ica mohueyi chicahualis. 5Na san nimoyolilhuis tlen moyejyejca huan mohueyitilis, huan nopa tlatlanextli tlen mitzyahualohua. Nimoilhuis tlen nopa huejhueyi chicahualnescayotl tlen tijchijtoc. 6Tlacame camatise tlen nopa huejhueyi tlamantli tlen tijchijtoc. Huan na nitepohuilis tlen mohueyitilis. 7Nochi tlacame ipan tlaltepactli camatise para nel'ia ticuali huan hueyi moyolo. Quiijtose para tijchihua san tlen xitlahuac. 8TOTECO, hueyi moyolo huan tlahuel titetlasojtla. Ax nimantzi ticualani huan titeicnel'ia miyac. 9TOTECO ta cuali moyolo ica nochi tlacame huan moteicnelijcayo monext'ia ipan sesen tlamantli tlen tijsencajtoc. 10TOTECO, nochi tojuanti tlen ta titechchijchijtoc timitztlascamatij. Quena, nochi tojuanti tlen timitztoquil'iaj timitzpaquilismacase. 11Tojuanti san sejco timocamahuise tlen ihueyitilis motlanahuatilis campa ta titlanahuat'ia, huan ticamatise quejatza tijpiya hueyi chicahualistli. 12Titepohuilise tlen nopa huejhueyi chicahualnescayotl tlen tijchijtoc, huan tlen moyejyejca huan tlen ihueyitilis motlanahuatilis campa ta titlanahuat'ia. 13Pampa motlanahuatilis ax quema tlamis. Ta tijpiyas tlanahuatili ica nochi tlacame tlen tlacajtiyase para nochipa. 14Ta TOTECO tiquintlalana nochi tlen huetzij, huan tiquinfuerzajmaca tlen itztoque ipan cuesoli. 15Nochi tlacame ipan tlaltepactli mitztemohuaj, huan mitzchiyaj para xiquinpalehui. Ta tiquinmaca inintlacualis queja quinmonequilijtihuala. 16Ta ica moma tiquintiochihua nochi tlen yoltoque, pampa tiquinmaca tlen quicuase huan tlen quiise. 17TOTECO quichihua san tlen xitlahuac, huan quinext'ia para hueyi iyolo ipan nochi tlen quichihua. 18TOTECO itztoc ininnechca nochi tlen quinotzaj. Quena, itztoc ininnechca nochi tlen quitemohuaj ica nochi ininyolo. 19Yajaya quinmaca tlen quinequij nochi tlacame tlen quiimacasij huan quitlepanitaj. Quintlacaquil'ia quema quitzajtzil'iaj ma quinpalehui huan quinmaquixt'ia tlen nopa tlen ax cuali. 20TOTECO quinmocuitlahu'ia nochi tlen quiicnel'iaj, pero nochi tlen ax quitlepanitaj, Toteco quintzontlamiltis. 21Nijpaquilismacas TOTECO ica nocamac. Nochi tlacame tlen itztoque campa hueli quipaquilismacase para nochipa huan ax quema tlamis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\