Psalm 149

1Xijpaquilismacaca TOTECO. Xihuicaca para TOTECO se huicatl yancuic. Nochi imojuanti initlacajhua, xijhuicatica Toteco ipampa nochi tlen quichijtoc. 2Inisraelitame, ximopaquilismacaca ipan Toteco pampa yajaya inmechchijchijqui. Intlacame ipan altepetl Jerusal'en, ximopaquilismacaca ipan imotlanahuatijca. 3Xijpaquilismacaca TOTECO ica mijtotilistli. Huan xihuicaca ica pandero huan ica arpa. 4Pampa Toteco quipant'ia paquilistli ipan itlacajhua, huan quinmaquixt'ia tlen moicnonequij iixtla. 5Nochi tlen iaxcahua TOTECO ma paquica pampa yajaya tlahuel hueyi ihueyitilis. Huan hasta quema ya motectoque ipan inintlapech noja ma quihuicatica. 6Ma quihueyitlalica TOTECO nochi itlacajhua. Quipixtoc ipan ima se machete tlen oncac tlatequi, 7para ica quincuepilis nopa sequinoc tlaltini tlen quinchihuilijque tlen ax cuali, huan para ica quintlatzacuiltis. 8Ma quinilpica inintlanahuatijcahua huan inintlayacancahua ica tepos mecatl, 9para quiselise nopa tlatzacuiltili tlen eltojca tlasencahuali. Huan ica ni TOTECO quinhueyitlalis nochi itlatzejtzeloltijca tlacajhua. ¡Ma nochi quipaquilismacaca TOTECO!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\