Psalm 27

1TOTECO nechtlahuil'ia huan nechmaquixt'ia. ¿Ajqueya ma niquimacasis? TOTECO yajaya nochicahualis, huan na niitztoc imaco. Axaca niquimacasis. 2Quema ax cuajcualme quinequise nechtehuise huan quinequise nechmictise, motepotlamise huan huetzise. 3Yonque nochi isoldados se hueyi tlali motlalanase noixtla, ax niyolmajmahuis. Yonque nechtehuise, na nimotemachijtos ipan TOTECO pampa yajaya itztoc nohuaya. 4San se tlamantli nijtlajtlanijtoc TOTECO. San se tlamantli nijnequi. Nijnequi niitztos ipan ichaj TOTECO nochi tonali. Nijnequi nijhueyichihuas nepa huan nimopaquilismacas ica nochi ihueyitilis huan itlatlanex. Quena, ipan ichaj nijtemos tlen ya ipaquilis. 5Quema ajsis tonali tlen ax cuali, TOTECO nechmocuitlahuis. Nechtlatis ipan itiopancal campa m'as tlatzejtzeloltic, huan teipa nechquetzas ipan se hueyi tetl para nechhueyitlalis. 6Quena, nechhueyitlalis iniixtla nocualancaitacahua. Yeca na nijtencahuas tlacajcahualistli ipan itiopacal, huan nitzajtzis ica paquilistli. Nihuicas huan nitlatzotzonas para nijpaquilismacas TOTECO. 7TOTECO, xinechtlacaquili pampa nimitznojnotza. Xijpiya hueyi moyolo noca na, huan xinechnanquili. 8TOTECO, quema tinechilhu'ia: "Xinechcamahuiqui", na nimitznanquil'ia: "Nimitzcamahuiti". 9¡Amo xinechnenetlatili! ¡Amo xinechhuejcamajcahua pampa ticualantoc nohuaya! San ta tlen tinechpalehu'ia, noTeco Dios, ta tlen tinotemaquixtijca. Amo xinechiyocacahua, niyon amo xinechcajtehua noselti. 10Yonque notata huan nonana nechtlahuelcahuase, TOTECO, ta nochipa tinechmocuitlahuis. 11TOTECO, xinechnextili tlen tijnequi ma nijchihua. Xinechyacana san ipan nopa ojtli cuali campa tijnequi ma ninejnemi, pampa nocualancaitacahua nechyahualohuaj. 12Amo xinechtemactili ininmaco queja inijuanti quinequij, pampa noca na motlalantoque tlacame tlen istlacatij huan san quimatij tlen m'as fiero nechchihuilise. 13Pero na cuali nijmati TOTECO nechmanahuis, huan sampa niquitas quejatza cuali iyolo nohuaya ipan ni tlaltepactli campa niitztoc. 14Ximochiya ipan TOTECO. Ximotemaca huan ximosemaca huan amo ximomajmati. Quena, ximotemachi ipan TOTECO.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\