Psalm 29

1Xijhueyichihuaca TOTECO, imojuanti inielhuicac ejcahua. Xijhueyichihuaca TOTECO tlen quipiya hueyi ichicahualis huan itlatlanex. 2Xijhueyichihuaca TOTECO ipampa ihueyitilis, pampa ya nopa quinamiqui para yajaya tlen tlahuel hueyi. Xijhueyichihuatij TOTECO tlen itztoc campa tlahuel tlayejyectzi huan tlatzejtzeloltic. 3Quema TOTECO camati, caquisti queja tlatomonilotl tlen chicahuac ipan hueyi atl. Itos Toteco Dios tlen itztoc ipan elhuicac caquisti queja tlatomoni ipan elhuicac tlahuel chicahuac. Quena, TOTECO itos monanquil'ia iixpa nopa hueyi atl ica nochi ihueyitilis. 4Itos TOTECO quipiya chicahualistli. Quena, itos quipiya tlahuel miyac chicahualistli. 5Itos tlahuel temajmati huan quema TOTECO camati, quichihua para ma ixtzayanica tiocuatini. Quena, Toteco quintlapana nochi tiocuatini ipan tlali L'ibano. 6Quichihua ma huihuipicaca nochi cuatitlamitl ipan tlaltini L'ibano huan Siri'on. Quinchihuil'ia nopa cuatini ma molinica queja piltorojtzitzi huan pilhuacaxtzitzi tlen huitontehuaj. 7Quema TOTECO camati, quimajcahua tlilelemectli. 8Quema TOTECO camati, huihuipica nochi huactoc tlali. Quena, hasta quichihua para ma huihuipica nopa huactoc tlali Cades. 9Quema TOTECO quiijtohua para oncas tlatomonilotl, huajca quichihua ma ixtzayanica nopa ahua cuatini huan quicahua tlapepestic ipan cuatitlamitl. Ipan ichaj nepa elhuicac nochi quihueyichihuaj huan quiijtohuaj: "Nelpano yejyectzi mohueyitilis." 10TOTECO tlanahuatiyaya quema oncac nopa tlahuel miyac atl tlen momanqui ipan nochi tlaltepactli. Huan TOTECO noja tlanahuat'ia huan tlanahuatis para nochipa. 11TOTECO quinmaca chicahualistli nochi itlacajhua. Quena, TOTECO quintiochihua huan quinmaca tlasejseltili ipan ininyolo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\