Psalm 37

1Amo ximocueso ica ax cuajcualme. Niyon amo xiquixtoca tlen quipiyaj tlacame tlen quichihuaj tlen ax monequi. 2Pampa nimantzi huetzise queja cuapachtli quema quitzontequij. Huan polihuise queja xihuitl tlen huaqui. 3Ximotemachi ipan TOTECO huan xijchihua tlen cuali. Queja nopa tipajcaitztos ipan motlal huan ax tleno mitzpolos. 4Ximohuampochihua ihuaya TOTECO, huan yajaya mitzmacas tlen moyolo quinequi. 5Xijcahuili TOTECO ma mitznextili campa tinemis. Ximotemachi ipan ya, huan yajaya quichihuas. 6Quipannextis tlen xitlahuac tijchihua. Quena, quichihuas para nochi ma quiitaca motlalnamiquilis queja nochi quiitaj quema tlahu'ia tonati ipan tlajcotona. 7Xijpiya moyolo quema tiitztoc iixpa TOTECO. Amo ximolini. Xijchiya para yajaya quichihuas tlen moilhuijtoc quichihuas. Amo xicualani ininhuaya tlen quipiyaj nochi tlen quinequij ama. Amo xiquinchihuili cuenta inijuanti tlen quichijtinemij sesen tlamantli tlen fiero quisencajtoque. 8Amo ximocualancamaca. Xijtlalcahui cualantli, pampa cualantli noja m'as hueyi mochihuas huan mitzcocos. 9TOTECO quintzontlamiltis tlen mosisin'iaj, pero tlen motemach'iaj ipan ya quintiochihuas huan moaxcatise nopa tlali. 10Ayoc huejcahuas noja itztose ax cuajcualme, teipa yonque titlachiyas campa itztoyaj, ax quema sampa tiquinpantis. 11Pero tlacame tlen moicnonequij iixpa Toteco itztose ipan nopa cuali tlali huan tlahuel paquise, pampa yajaya quintiochihuas hasta mocahuas. 12Tlacame tlen quicocol'iaj Toteco mosenilhuijtoque tlachque fiero tlamantli huelis quinchihuilise inijuanti tlen xitlahuac nemij. Quintlachil'iaj ica cualantli huan motlanhuehuechotzaj iniixpa. 13Pero Toteco quinhuetzquil'ia nopa tlacame, pampa quimati para monechcahu'ia nopa hora quema quintzontlamiltis. 14Tlacame tlen quicocol'iaj Toteco quicopinaj ininmachete para quinmajcahuilise tlen teicneltzitzi. Quihuitolohuaj inincuahuitol huan quinmelactlachil'iaj tlen moicnonequij iixpa Toteco. Quena, quinchiyaj para quinmictise tlen xitlahuac monejnemilt'iaj. 15Pero tlen inijuanti ininmachete calaquis ipan ininyolo, huan inincuahuitolhua pojpostequis huan cuechtic elis. 16M'as cuali nopa quentzi tlen quipiya se cuali tlacatl huan ax queja imiyaca nochi tlamantli pajpatiyo tlen quipiyaj tlajtlacolchihuani. 17Pampa TOTECO quinquixtilis ininchicahualis tlen ax itztoque tlapajpacme iixpa, pero quinfuerzajmacas tlen monejnemilt'iaj cuali iixpa. 18Mojmostla TOTECO quitlachil'ia tlen quichihuaj tlacame tlen itztoque xitlahuaque iixpa, huan nopa tlali tlen quinmacas para iniaxca huejcahuas para nochipa. 19Quema ajsis tonali tlen ax cuali, quinmocuitlahuis para ax m'as tlaijiyohuise. Quema oncas mayantli, quinmacas tlen quicuase hasta mocahuas. 20Pero ax cuajcualme miquise. Quena, queja huaquij nopa yejyectzitzi xochitl sacapetlaixco huan ayoc nesi ininyejyejca, nojquiya polihuise icualancaitacahua TOTECO. Quena, polihuise queja poctli tlen quisa huan ayoc nesi. 21Se tlacatl tlen ax cuali iyolo motlanehui se tlamantli huan ayoc quicuepa. Pero tlacame tlen cuajcualme quipiyaj hueyi ininyolo huan temacaj hasta mocahua. 22Tlen TOTECO quintiochihua quiselise nopa tlali tlen yajaya quinmacas, pero tlen TOTECO quintelchihua quintzontlamiltis. 23TOTECO quichihua ma eli temachtli sesen paso ipan iyolis se cuali tlacatl, huan nopa tlacatl paqui miyac pampa nemi cuali. 24Yonque huetzis nopa cuali tlacatl, ax mocahuas nepa huetztoc, pampa TOTECO quitlalanas ica ima. 25Na nojquiya nitelpocatixtoya huan ama ya nihuehuentzi, pero ax quema niquitac TOTECO quitlahuelcahua se tlacatl tlen itztoc xitlahuac iixpa. Niyon iconehua se cuali tlacatl ax niquinitztoc intla motlaejehu'iaj para ica panose. 26Mojmostla se cuali tlacatl quintlasojtla sequinoc huan quintlanejt'ia tlen monequi. Iconehua se cuali tlacatl tepalehu'iaj. 27Huajca intla tijnequi tiitztos para nochipa, xijtlalcahui tlajtlacoli huan xijchihua san tlen cuali. 28Pampa TOTECO quipact'ia tlen xitlahuac huan ax quema quinhuejcamajcahuas iaxcahua tlen itztoque temachme. ¬°Axtle! Techmocuitlahuis para nochipa. Pero quintzontlamiltis nochi tlacame tlen ax cuajcualme, huan ax quincahuilis niyon se iniixhui. 29Tlacame tlen itztoque xitlahuaque iixpa TOTECO moaxcatise nopa tlali tlen yajaya quinmacas, huan nepa itztose para nochipa. 30Se tlacatl tlen itztoc cuali iixpa Toteco camati ica tlalnamiquilistli huan quiijtohua tlen xitlahuac. 31Quipiya Itlajtol Toteco Dios ipan iyolo, huan yeca ax huetzis ipan tlajtlacoli. 32Tlacame tlen quicocol'iaj Toteco Dios quintlachil'iaj tlacame tlen monejnemilt'iaj xitlahuac. Quitemohuaj quejatza huelis quinteilhuise para ma quinmictica. 33Pero TOTECO ax quincahuas para cuali tlacame ma mocahuaca ininmaco inincualancaitacahua. Quema ajsise iixpa se juez, ax quincahuas ma quintlatzacuiltica tlen cuajcualme ica se tlamantli tlen ax quichijtoque. 34Ximotemachi ipan TOTECO huan xijchihua tlen yajaya quinequi, pampa yajaya mitzhuejcapantlalis huan mitzmacas nopa tlali. Huan tiquitas queja quintzontlamiltis tlen quinpact'ia tlajtlacolchihuase. 35Pampa na niquinitztoc tlacame tlen quicocol'iaj Toteco, inijuanti mohueyimatij huan temajmat'iaj. Pampa quipiyaj chicahualistli queja se cuahuitl hueyi huan xajcaltic. 36Pero panoc se ome tonal tlantiyajque huan ayoc niquinitac campa itztoyaj. Huan yonque niquintemo, ayoc niquinpanti. 37Pero xijtlachili queja monejnemilt'ia se tlacatl tlen itztoc xitlahuac iixpa TOTECO, yajaya tlen axaca hueli quiteilhuis. Nopa tlacatl quipiyas tlasehuilistli huan itztos ica yejyectzi para nochipa. 38Pero TOTECO ica se huelta quintlamitzontlamiltis inijuanti tlen ax quitlepanitaj. Huan ax quicajtehuase niyon se iniixhui. 39TOTECO quinmaquixt'ia tlen itztoque xitlahuaque iixpa. Quinfuerzajmaca quema huala tlaohuijcayotl. 40TOTECO quinpalehu'ia huan quinmanahu'ia tlen cuajcualme. Quinmanahu'ia ininmaco tlacame tlen quicocol'iaj huan quinmaquixt'ia, pampa inijuanti mochixtoque ipan ya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\