Psalm 40

1Nijpixqui noyolo huan nimochixqui para TOTECO ma nechpalehuiqui. Huan yaja, quena, moechcapano huan nechtlacaquili quema nijnojnotzayaya. 2TOTECO nechtlalanqui quema nijmatiyaya niitztoya ipan se tlacoyoctli campa mahuilili. Eltoya queja nimisahuijtinemiyaya ipan soqui atitla tlen huejcatla, huan ayoc nijmatiyaya tlachque nijchihuas. Pero TOTECO nechmaquixti tlen nopa cuesoli. Quena, nechquetzqui ipan se hueyi tetl campa temachtli. Huan teipa nechyacanqui ipan se cuali ojtli. 3Huan teipa noTeco Dios nechmacac se huicatl yancuic, se huicatl tlen ica ma nijpaquilismacas. Miyac tlen quicaquise nochi tlen TOTECO nechchihuilijtoc, motemachise ipan ya. 4Paqui nopa tlacatl tlen motemach'ia ipan TOTECO. Huan ax motemach'ia ipan tlen mohueyimatij, niyon ininpan tlen quinhueyichihuaj teteyome. 5TOTECO noDios, ta tinechchihuilijtoc miyac tlamantli tlen huejhueyi. Axaca quiaxilis mohueyi chicahualis. Ta nochipa tinechpixtoc ipan motlalnamiquilis. Quena, tlahuel miyac tlamantli tlen yejyectzi tijsencajtoc tinechchihuilis. Intla nijnequisqu'ia niteyolmelahuas sesen tlamantli tlen tinechchihuilijtoc, ax nihuelisqu'ia. Pampa nochi tlen cuali tinechchihuilijtoc quionpano tlen hueli nijpohua. 6Ya nijmati nopa tlen m'as tijnequi para titlacame ma timitzmacaca. Ax hueyi ipati moixpa nopa tlapiyalime huan sequinoc tlamantli tlacajcahualistli tlen tlacame mitzmacaj. Ax hueyi ipati moixpa nopa tlacajcahualistli tlen tijtlat'iaj moixpa ipampa totlajtlacolhua. Tinechtlapohuilijtoc notlalnamiquilis para hueli nijmachil'ia tlen m'as tijnequi tlen tojuanti. Tijnequi ma timotemacaca ipan ta. Ya nopa, quena, hueyi ipati moixpa. 7Yeca nimitzilhuijtoc: "Nica niitztoc. Ya nihuala queja ijcuilijtoc nijchihuasqu'ia ipan motlajtol. 8¡NoTeco Dios! Nechpact'ia nijchihuas mopaquilis, huan motlamachtil nijhuica ipan noyolo." 9Tlamiyacapa iniixtla motlacajhua niteyolmelajtoc para ta, TOTECO, tiquinchihua tlacame xitlahuaque moixpa. Cuali tijmati para ax san nicajcoctoc tlen nijmati. 10Ax nijtlatijtoc nopa cuali tlajtoli ipan noyolo para axaca niquilhuis. Nochi tlacame niquinyolmelahua para ta tiquinmaquixtis. Nochipa nitematiltis para ta nel'ia titemachtli huan titepalehu'ia. Nepa tlamiyacapa nitepohuilis para titetlasojtla huan ax timoyolpatla. 11TOTECO, nijmati ax quema tijcahuas tinechtlasojtlas. Nimochiya ipan moteicnelijcayo, pampa ta nochipa tinechmocuitlahuis. 12Miyac cuesoli nijpiya campa hueli. Ax hueli nijpohua nochi. Notlajtlacolhua nechtlantoc huan nichoca hasta ax hueli nitlachiya. Notlajtlacolhua nelmiyac hasta quipano imiyaca notzoncal. Tlantinemi noyolo huan nochicahualis. 13TOTECO, xinechmanahuiqui. Quena TOTECO, ximoisihuilti huan xinechpalehuiqui. 14Ma mopinahualtica huan ma mocuapoloca tlen quinequij nechtzontlamiltise. Xiquintojtocatinemi tlen nechcocol'iaj huan tlahuel xiquinpinahualti. 15Nochi tlen noca paquij ma huetzica. Xiquincuepa san ica ininma. 16Pero ma paquise miyac nochi tlen mitztemohuaj. Quena, paquij tlen mitzicnel'iaj pampa tiquinmaquixtijtoc. Nochipa quiijtohuaj: "Nel'ia hueyi TOTECO." 17Yonque nimocuesojtoc huan nechpolohua tlen nechmonequil'ia, nijmati para ta TOTECO tinechilnamiqui. Ta tinoTeco Dios, tinechpalehuis huan tinechmanahuis. NoTeco Dios, amo xihuejcahua quema nimitznotza. Nimantzi xinechpalehuiqui.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\