Psalm 43

1NoTeco Dios, xinechtlajtolsencahua xitlahuac huan xitenextili para ax tleno nijchijtoc. Xinechmanahui tlen ni istlacatica tlacame huan ax cuajcualme tlen nechtelhu'iaj. 2Pampa san ta tinoTeco huan tinoDios huan notlamanahuijca na. ┬┐Para tlen tinechtlahuelcajtoc? Nimocuesojtinemi huan m'as nechtlaijiyohuilt'iaj nocualancaitacahua, huan ax tleno tijchihua. 3Toteco Dios, xinechyacana ica motlahuil huan xinechnextili tlen melahuac. Queja nopa, quena, huelis nimocuepas motlal huan campa motepe tlen tlatzejtzeloltic campa ta tiitztoc ipan motiopancal. 4Quena, noTeco Dios, nicalaquis huan niajsiti hasta motlaixpa campa tlacame mitzhueyichihuaj. Nepa nimitzpaquilismacas ica arpa, ta tlen tinechmaca paquilistli, pampa ta tinoTeco Dios. 5San tlapic nimocuesos. Na nimotemachijtoc ipan ta, noTeco Dios, huan sampa nimitzpaquilismacas, pampa, ta tinoDios, huan tinotemaquixtijca.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\