Psalm 53

1San se tlacatl tlen tlahuel huihuitic moilhuisqu'ia ipan iyolo para ax onca Dios. ¿Para tlen queja nopa quiijtosqu'ia? Eltoc pampa iyolo tlahuel fiero huan san quichihua tlen ax cuali. Axaca se tlacatl tlen quichihua tlen nelxitlahuac. 2Toteco Dios hasta nepa elhuicac quinhualtlachil'ia tlacame, para quiitas intla onca se tlen nel'ia quitemohua huan quichihua tlen cuali. 3¡Pero axtle! Nochi tlacame mocueptoque ipan tlajtlacoli. Quena, nochi tlajtlacolchijtoque huan moijtlacojtoque. Axaca quichihua tlen senquistoc cuali, niyon se. 4Ax quipiyaj inintlalnamiquilis nopa tlajtlacolchijca tlacame. Inijuanti quintzontlamilt'iaj motlacajhua queja elisqu'iaj pantzi tlen quicuaj huan ax quinequij quitemose Toteco Dios. 5Pero ajsis tonali quema Toteco Dios quinpinahualtis huan quintlatzacuiltis nopa tlacame. Quena, quintzontlamiltis huan inintlacayohua mocahuase tepejtoque campa hueli. Axaca quintlalpachos pampa yajaya quintlahuelcajtoc. 6¡Cuali elisqu'ia intla Toteco hualasqu'ia tlen altepetl Jerusal'en huan quinmaquixtis nochi israelitame! Israelitame san huelis itztose ica paquilistli quema Toteco Dios quichihuas para inijuanti tlen itlacajhua ma tlatlanica.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\