Psalm 66

1¡Nochi intlacame ipan tlaltepactli, xihuicaca ica paquilistli para Toteco Dios! 2¡Xihuicaca tiohuicatl tlen tepohuil'ia para tlahuel hueyi ya! ¡Xijhueyimatica ipampa nochi tlen quichijtoc! 3Xiquilhuica Toteco Dios: "¡Nel'ia tlahuel nelpano yejyectzi nochi tlen tijchijtoc! ¡Tlahuel hueyi mochicahualis! Yeca nochi mocualancaitacahua motemactil'iaj ica ta pampa tlahuel temajmati tlen tijchihua. 4Nochi tlacame ipan tlaltepactli mitzhueyichihuase. Inijuanti huicase para mitzhueyimatise, huan tepohuilise tlen mohueyitilis." 5Xihualaca huan xiquitaquij nochi nopa huejhueyi tlamantli tlen Toteco Dios quichijtoc. ¡Quinchihuilijtoc tlacame huejhueyi chicahualnescayotl! 6Quihuatzqui nopa atl huan tlatlajco nopa hueyi atl quitlapo se ojtli huactoc campa panoque tohuejcapan tatahua. ¡Nochi israelitame quipixque se hueyi paquilistli ipan nopa tonal! 7Toteco ica ichicahualis tlanahuat'ia para nochipa. Yajaya quitlachil'ia sesen tlamantli tlen tlacame quichihuaj ipan nochi tlaltini ipan tlaltepactli. Tlen ax quitlepanitaj huan tlen mohueyimatij, yajaya quinechcapantlalis. 8Nochi intlacame xijtlascamatica Toteco Dios huan xijhueyimatica, ipampa nochi tlen quichijtoc, 9pampa sesen tojuanti toyolis eltoc imaco. Quena, yajaya techmocuitlahuijtoc huan techyacantoc xitlahuac ipan toojhui. 10Pampa ta, tiToteco Dios, titechyejyecojtoc huan titechtlapajpacchijtoc, queja nopa tepos plata tlen quimolon'iaj ipan tlitl tlen tlahuel totonic, para san mocahuas tlen senquistoc cuali. 11Ta titechmasilti ipan momatla huan tijtlali tocuitlapa tlamamali tlen tlahuel etic. 12Tijchijqui ma nemica topani tlen ehuaj sequinoc tlaltini. Tipanoque ipan atl huan ipan tlitl. Pero ama tinechtiochijtoc huan tinechmacatoc nochi tlen cuali. 13Ama nihualajtoc ipan motiopa para nimitzmacas tlacajcahualistli tlatlatili. Huan queja nopa nijtlamichihuas tlen nimitztlajtolcahuilijtoc para nijchihuas. 14Pampa quema niitztoya ipan tlaohuijcayotl, nimitztlajtolcahuili ica nocamac, para nimitzmacas miyac tlacajcahualistli. 15Yeca ama nimitzhualiquil'ia ni oquich borregojme, chivojme huan becerrojme tlen tomahuaque. Huan ininpocyo tlejcos hasta ajsis moixpa. 16Nochi imojuanti tlen inquitlepanitaj Toteco Dios huan inquiimacasij inquiixpanose, xihualaca xijtlacaquiliquij, huan nimechpohuilis nochi tlen yajaya nechchihuilijtoc. 17Chicahuac na nijtzajtzili para ma nechpalehui, huan quema nijcamahuiyaya, nijhueyimatiyaya. 18Pero intla na ax niquilhuijtosqu'ia Toteco notlajtlacolhua para ma nechtlapojpolhui, huajca ax nechtlacaquilijtosqu'ia. 19Pero pampa niquilhui Toteco Dios ma nechtlapojpolhui, yajaya nechtlacaquili huan quichijqui tlen niquilhui. 20Xijpaquilismacaca Toteco Dios, pampa yajaya nechtlacaquili huan ax quihuejcamajcajqui notlajtol quema nimomaijto. Nechtlasojtlac huan nechicneli.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\