Psalm 67

1Toteco Dios, xijpiya hueyi moyolo ica tojuanti huan xitechtiochihua. Ma petlani moxayac pampa tipaqui ica tojuanti quema titechhualtlachil'ia hasta tlen nepa elhuicac. 2Nochi tlacame ipan tlaltepactli ma quiixmatica moojhui. Tlacame ipan nochi tlaltini ma quimatica para ta titemaquixt'ia. 3NoTeco Dios, ma mitzpaquilismacaca nochi tlacame ipan tlaltepactli. Quena, nochi tlacame ma mitzhueyimatica. 4¡Ma paquica nochi tlacame ipan nochi tlaltini huan ma huicaca pampa ta, tiinintlanahuatijca! Ta tiquintlajtolsencahuas queja quinamiqui, huan nochi tlaltini tiquinyacanas xitlahuac. 5¡NoTeco Dios, ma mitzpaquilismacaca nochi ipan tlaltepactli! ¡Quena, nochi tlacame ma mitzhueyimatica! 6Ni tlali temacatoc miyac pixquistli, pampa ta, Toteco Dios, tlen titoDios tojuanti, tlahuel titechtiochijtoc. 7Quena, noja m'as titechtiochihuas, Toteco Dios, huan tlacame campa hueli ipan ni tlaltepactli mitztlepanitase huan quiimacasise mitzixpanose.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\