Psalm 70

1¡NoTeco Dios, xihuala xinechmanahuiqui ininmaco nocualancaitacahua! ¡Quena, ximoisihuilti, Toteco Dios! ¡Xihuala xinechpalehuiqui! 2Inijuanti nentinemij notepotzco huan paquij quema nechtlaijiyohuilt'iaj. Yeca nimitztlajtlan'ia xiquinpinahualti, huan xiquincuepa para ayoc ma nechchihuilica tlen fiero. 3Xiquincuepa ica pinahualistli huan ayoc xiquincahuili ma nechpinajtica. 4Pero nochi tlacame tlen mitztemohuaj, xiquinmaca miyac paquilistli. Nochi tlen paquij pampa tiquinmaquixtijtoc, ma quiijtoca: "Ma tijhueyitlalica Toteco Dios." 5Pero na tlen tlahuel nitlaijiyohu'ia, nimitztlajtlan'ia xihuala nimantzi huan xinechmanahuiqui, pampa san ta hueli tinechpalehuis huan tinechmaquixtis. ¡NoTeco Dios, amo xihuejcahua!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\