Psalm 77

1Chicahuac nijtzajtzil'ia Toteco Dios para ma nechpalehui. Quena, nijnojnotza pampa nijnequi ma nechtlacaquilis. 2Quema nechajsic miyac tlaijiyohuilistli nimantzi nijtemo noTeco. Seyohual nimomatlalantoya huan nimomaijtohuayaya, huan ax nijcahuili niyon se tlalochtli. Ax nipaquis hasta yajaya monextis huan nechcaquis. 3Nimoyolilhu'ia tlen Toteco Dios huan niyolpitzahu'ia huan nichoca. Nimocuesohua pampa tlami nochicahualis, yeca tlahuel nijnequi ma nechpalehui. 4Toteco, ta ax tinechcahuili ma nicochis. Ax tinechcahuil'ia nimomaijtos pampa tlahuel hueyi ni nocuesol. 5Ajachica nimoyolilhu'ia tlen nopa yejyectzi tonali huan nopa xihuitl tlen panoque huejcajquiya. 6Niquilnamiqui nopa miyac yohuali quema nihuicayaya ica paquilistli. Quena, nimotlajtlachil'ia huan niquita para ama nochi tlamantli tlahuel mopatlatoc. 7¿Huelis Toteco nechtlahuelcajtoc para nochipa? ¿Huelis ayoc quema nechpalehuis? 8¿Huelis ya tlanqui iteicnelilis ica na? ¿Huelis ya tlanqui tlen achtohuiya nechtlajtolcahuili nechmacas? 9¿Huelis Toteco Dios ya quiilcajqui para monequi nechchihuilis tlen cuali na tlen niitztoc ipan cuesoli? ¿Huelis tlahuel cualantoc huan yeca ayoc quinequi nechtlasojtlas? 10Huan ipan nohueyi cuesol nimoilhui: "Toteco Tlen M'as Hueyi mopatlatoc. Achtohui niitztoya inejmatl huan nechtiochihuayaya miyac, pero ama nechcocol'ia. 11M'as cuali niquilnamiquis nochi nopa huejhueyi tiochicahualnescayotl tlen TOTECO nechchihuili huejcajquiya." 12Quena, mojmostla nimoilhuis tlen nopa huejhueyi tlamantli para nochipa. Ax hueli nijcahuas nimoyolilhuis tlen yajaya quichijtoc. 13¡NoTeco Dios, nel'ia tlatzejtzeloltic nochi moojhui! Axaca seyoc dios tlen m'as quipiya chicahualistli que ta, titoTeco. 14¡Ta tiDios tlen tijchihua huejhueyi chicahualnescayotl huan miyac tlamantli tlen tlacame quisentlachil'iaj! Huan hasta ama quejipa tijnext'ia mohueyi chicahualis. 15Ica mohueyi chicahualis titechmanahui, timotlacajhua tlen tiiconehua Jacob huan Jos'e. 16Toteco Dios, nopa hueyi atl tlen itoca Chichiltic momajmati quema mitzitac. Huan huihuipicac hasta tlatzintla campa m'as huejcatla. 17Nopa mixtli quichijqui ma tlaahuetzi chicahuac. Huan tlatomonqui nepa elhuicac. Huan nojquiya tlapetlanqui tlen se lado hasta seyoc. 18Caquistic tlatomonilotl ipan nopa hueyi ajcomalacatl. Huan nopa tlapetlancayotl quitlahuili nochi tlaltepactli, huan ni tlaltepactli huihuipicac. 19Tijchijqui se ojtli quema tiquixcotonqui nopa hueyi atl, pero axaca quipanti campa tijquetztiyajqui moicxihua. 20Huan ipan ni ojtli tiquinyacanqui motlacajhua queja eltosqu'iaj pilborregojtzitzi ininmaco Mois'es huan Aar'on.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\