Psalm 83

1¡Toteco Dios, amo san xitlacacto, niyon amo san xitlachixto quema timomaijtohuaj! Monequi xitechnanquili huan xitechmanahui, 2pampa mocualancaitacahua tlahuelchihuaj hasta queja nanalcaj huan mohueyimatij ica ta. 3Inijuanti tlahuel quimatij quejatza quitlalise tlaquetztli ica motlacajhua. Huan quisencahuaj quejatza quichihuase para quinmictise tlen tiquintlapejpenijtoc. 4Huan quiijtohuaj: "Ma tiyaca tiquintzontlamiltitij nochi nopa israelitame para ayoc ma elica se tlali ica itlacajhua. Huan ayoc quema quiilnamiquis itoca Israel." 5Ya nopa tlen quisencajque san sejco quema mosentilijque para mocamahuise. Quena, san sejco quichijque se tlajtoli para fiero mitzchihuilise. 6Nopa tlacame elque iixhuihua Edom, Ismael, Agar huan Moab. 7Nojquiya inijuanti hualajque tlen nopa tlaltini Gebal, Am'on, Amalec, Filistea huan Tiro. 8Huan nopa tlacame tlen tlali Asiria nojquiya mosejcotilijque ininhuaya. Nojquiya iixhuihua Lot. 9Xiquinchihuili san se queja tiquinchihuili tlali Madi'an ehuani, o queja tijchihuili S'isara huan Jab'in ehuani ipan atemitl Cis'on. 10O xiquinchihuili queja tijchijqui ica mocualancaitacahua ipan tlali Endor. Inijuanti inintlacayohua mocajque tepejtoque tlalchi huan elque queja abono para tlali. 11Xijchihua para nopa tlacame tlen tlahuel tejtetique ma miquica queja Oreb huan Zeeb quinmictijque. Huan nojquiya xijchihua para inintlayacancahua ma miquica queja nopa tlanahuatiani Zeba huan Zalmuna. 12Pampa inijuanti quiijtojque: "Ma timoaxcatica nopa tlali tlen iaxca Dios." 13NoTeco Dios, xiquinsemana ica moijiyo queja inijuanti elisqu'iaj tlaltejpoctli, o queja tlasoli tlen quihuica ajacatl, 14o queja se hueyi tlitl tlen quitlamitlat'ia ipan se cuatitlamitl. 15Xiquintojtoca ica huejhueyi tlitl, ica tlatomonilotl, huan ica huejhueyi ajcomalacatl. 16TOTECO, xiquinpinahualti nochi hasta mitzixmatise ta huan mohueyi chicahualis. 17Ayoc ma quimatica tlachque quichihuase. Ma mopinahualtica huan ma huetzica ipan majmajtli. 18Quena, xiquinchihuili ya nopa hasta quimachilise para san ta tiTOTECO, huan para ta tiDios Tlen M'as Hueyi huan para san ta tijnahuat'ia nochi tlaltepactli.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\