Psalm 84

1TOTECO, ta tiDios Tlen Tijpiya Nochi Chicahualistli, tlahuel yejyectzi motiopa. 2Nel'ia tlahuel nijnequi nicalaquis ipan icalixpa nopa tiopamitl, para nimonechcahuis huan nihuicas ica nochi noyolo para ta, Toteco Dios, tlen tiitztoc. 3TOTECO, ta tiDios Tlen Tijpiya Nochi Chicahualistli. Ta tinotlanahuatijca huan tinoTeco. Campa motlaixpa ipan mochaj nochi quipant'iaj ininchaj, hasta nopa cochome huan tototzitzi tlen nopano motepasolt'iaj, para nopano quintlacatilt'iaj ininconehua. 4¡Nel'ia paquij nopa tlacame tlen itztoque ipan motiopa huan quisenhuiquil'iaj mitzpaquilismacaj! 5Cuali ininpanti nopa tlacame tlen itztoque momaco, Toteco, huan quitoquil'iaj moojhui huan yahuij Jerusal'en para mitzhueyimatise. 6Quema panose campa ohui huan ipan nopa tlamayamitl tlen Choquistli, quicuepase para elis queja se yejyectzi ameli tlen temitos ica atl quema tlaahuetzi, pampa nopano quipantise miyac tlatiochihualistli, 7Huan queja nopa nejnentiyase mojmostla ica m'as fuerza, huan ajsise ipan Jerusal'en para nopano monextise moixpa, Toteco. 8TOTECO Dios, ta tiDios Tlen Tijpiya Nochi Chicahualistli, xinechtlacaquili quema nimomaijtohua. Quena, xinechtlacaquili ta tiiTeco Israel. 9Toteco, ta tlen tinechmanahu'ia. Xinechcualita huan xinechtiochihua na ninopa tlanahuatijquetl tlen tinechaltijtoc para nitlanahuatis ipan Israel. 10Achi m'as cuali ma niyolto se tonal huan ma niitzto ipan motiopa, noTeco, huan ax niyoltos se mil tonali huan san ninentinemis campa hueli. Quena, achi m'as cuali nimoquetzasqu'ia campa ipuerta motiopa, noTeco, huan ax niitztos ipan se hueyi cali campa onca tlajtlacoli. 11Pampa ta, Toteco Dios, titetlahuil'ia huan titemanahu'ia. Ta titeicnel'ia huan titehueyitlal'ia. Huan nochi tlen monejnemilt'iaj xitlahuac ipan moojhui, ta tiquinmacas nochi tlamantli cuajcuali tlen inijuanti quinequij. 12Toteco Dios, ta tiDios Tlen Tijpiya Nochi Chicahualistli, nel'ia paquij nopa tlacame tlen motemach'iaj ipan ta para tiquinmocuitlahuis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\