Psalm 86

1TOTECO, ximohuijtzoma quentzi huan xinechtlacaquili quema nimomaijtohua. Xinechnanquili pampa niteicneltzi huan niitztoc ipan cuesoli huan tlaohuijcayotl. 2NoTeco Dios, xinechmanahui pampa na nijchihua campeca para nijchihuas tlen quiijtohuaj motlanahuatilhua. Xinechmaquixti pampa na nimitztequipanohua huan san ipan ta nimotemach'ia para tinechmocuitlahuis. 3TOTECO, xijpiya hueyi moyolo ica na pampa nochi se tonal nimitztzajtzilijtoc, huan ipan ta nimochiya para tinechpalehuis. 4Toteco, xinechmaca paquilistli pampa na san ta nimitzhueyichihua. 5Toteco, ta nel'ia ticuali huan timoquetztoc timocualtlalijtoc para titetlapojpolhuis. Tiquinicnel'ia huan nimantzi tiquintlasojtla nochi tlen mitztlajtlan'iaj motlapalehuil. 6TOTECO, xinechtlacaquili quema nimomaijtohua. Quena, xinechtlacaquili quema nimitztzajtzil'ia. 7Nimitztzajtzilis ipan nopa tonali quema nechajsis tlaohuijcayotl, pampa san ta tinechnanquil'ia huan tinechpalehu'ia. 8Ipan nochi sequinoc tlen quintocaxt'iaj "dioses", ax onca seyoc queja ta, Toteco. Huan axaca hueli quichihua huejhueyi tlamantli queja ta tijchihua. 9Elqui ta tlen tiquinchijchijqui nochi tlaltini ica inintlacajhua. Yeca hualase huan mitzhueyichihuase, Toteco. Huan mitzhueyitlalise ta tlen titlatzejtzeloltic, 10pampa ta tlahuel tihueyi huan tijchihua huejhueyi tlamantli. ¡San ta nel'ia tiDios! 11TOTECO, xinechnextili moojhui huan nijtoquilis pampa san ya nopa temachtli. Xijchihua para noyolo ma mitzhueyitlepanita, huan ma quiimacasis mitzixpanos nochi noyolis. 12TOTECO Dios, nimitzpaquilismacas ica nochi noyolo huan nimitzhueyitlalis para nochipa, 13pampa tlahuel hueyi moteicnelilis noca na, huan ax quema tlami. Ta tinechmanahuijtoc para ax niyas mictla campa tlanahuat'ia miquistli. 14Toteco Dios, miyac tlacame tlen mohueyimatij huan tlen mosisin'iaj motlanantoque para nechtehuise. Huan miyac tlatehuijca tlacame huan tlaixpanoni quinequij nechmictise, huan ax moyolilhu'iaj tlen ta. 15Pero ta Toteco nel'ia titetlasojtla huan hueyi moyolo. Ax nimantzi ticualani. San ta titeicnel'ia huan san ta timelahuac. 16Xinechtlachili ica miyac teicnelijcayotl huan xinechmaca chicahualistli na nimotlatequipanojca. Huan xijmanahui icone mosihua tlatequipanojca. 17Xijnexti se tlanextili para ta tinechcualita. Queja nopa quiitase nocualancaitacahua, huan mopinahuase pampa momacase cuenta para ta, TOTECO, tlahuel tinechpalehu'ia huan tinechyoltlal'ia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\