Psalm 87

1Altepetl Jerusal'en eltoc ipan nopa tepetl tlatzejtzeloltic tlen iaxca Toteco. 2Huan TOTECO quiicnel'ia Jerusal'en achi m'as que nopa sequinoc pilaltepetzitzi ipan tlali Israel. 3Quena, Jerusal'en eltoc ialtepe Toteco Dios, huan quema tlacame quiilnamiquij, camatij nelyejyectzi tlen nopa altepetl. 4Quema niquintocaxt'ia tlaltini tlen nechixmati, niquintocaxtis Egipto, Babilonia, Filistea, Tiro huan Etiop'ia. Mohueyimatij tlen tlacatqui ipan sesen nopa tlaltini. 5Pero ajsis tonali quema tlacame quiselise m'as hueyi tlatlepanitacayotl pampa tlacatque ipan altepetl Jerusal'en, pampa Toteco Tlen M'as Hueyi quitiochihuas ni altepetl. 6Huan TOTECO quiijcuilos inintoca nochi tlen itztoque ipan nopa altepetl. Huan nochi tlen tlacatque nopano quintlalilis se tlanextili campa ijcuilijtos inintoca. 7Huan quema ilhuichihuase inijuanti, huicase ica paquilistli huan quiijtose: "Nochi noyolo nijtlalijtoc ipan Jerusal'en."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\