Psalm 9

1Nimitzpaquilismacas, TOTECO, ica nochi noyolo. Nitepohuilis nochi tlen cuali tijchijtoc. 2Nijpiya hueyi paquilistli mopampa ta, huan yeca nihuicas huan nimitzpaquilismacas, Toteco, ta Tlen M'as tiHueyi. 3Nocualancaitacahua cholojtehuase. Huetzise mictoque moixpa. 4Pampa ta tiquinpannextilijtoc tlacame para niitztoc xitlahuac moixpa. Titenextilijtoc para nijchijtoc tlen cuali. Timosehuijtoc ipan mosiyaj tlen yejyectzi huan titetlajtolsencahua xitlahuac. 5Tiquinajhuas nochi tlacame ipan nochi tlaltini tlen ax mitzneltocaj. Tiquintzontlamiltis nochi inijuanti tlen ax cuajcualme. Tiquinixpolos inintoca para nochipa. 6Nocualancaitacahua miquise, huan ininhuaya polihuise nochi inialtepehua. Pampa ta tiquintlamixolehuas huan ax tleno mocahuas. Axaca quinilnamiquis. 7Pero TOTECO tlanahuatis para nochipa. Yajaya mosehu'ia ipan isiyaj tlen yejyectzi nepa elhuicac huan tetlajtolsencahua. Tlen yajaya quichihua, ya nopa xitlahuac. 8Toteco quintlajtolsencahuas xitlahuac nochi tlaltini ipan tlaltepactli huan inintlacajhua. Yajaya quintlatzacuiltis sese inijuanti queja quinamiqui ipampa nopa tlajtlacoli tlen quichijtoque. 9Nochi tlen pilteicneltzitzi huelis motemachise ipan TOTECO huan yajaya quinmocuitlahuis. Huelis motlatise ipan ya quema tlaijiyohu'iaj. 10Quena, TOTECO, nochi tlen mitzixmatij motemachise ipan ta para tiquinpalehuis, pampa ax quema tiquintlahuelcahuas tlen mitztemohuaj. 11Xihuicaca huan xijpaquilismacaca TOTECO, tlen mosehu'ia ipan isiyaj yejyectzi nepa ipan Jerusal'en huan nochi quinahuat'ia. Xiquinpohuilica nochi tlacame ipan tlaltepactli tlen yajaya quichijtoc. 12TOTECO quintzontlamiltis tlen temict'iaj pampa queja nopa quinamiqui quincuepilis. Quinilnamiqui tlen mocuesohuaj, quintlacaquil'ia quema tlacame tlen tlaijiyohu'iaj quitzajtzil'iaj para ma quinpalehui. 13Xinechtlasojtla, TOTECO. Xiquita queja nitlaijiyohu'ia ica tlen nechchihuil'iaj inijuanti tlen ax quinequij nechitase. Xinechmanahui pampa quinequij nechmictise, 14huan na nimitzpaquilismacas iniixtla nochi tlacame. Niquinpohuilis nochi tlen mosentil'iaj ipan altepetl Jerusal'en tlen tinechchihuilijtoc. Nel'ia nipaquis pampa tinechmaquixtijtos. 15Mosisinijca tlacame tlen nochi tlaltini huetzise ipan nopa tlacoyoctli tlen inijuantijya quichijque. Quitlatijtoque se tlaquetztli para ma masica sequinoc, pero inijuanti icxicuatacanise. 16TOTECO quichijtoc para nochi ma quimatica para yajaya xitlahuac tetlajtolsencahua. Yajaya quichihua para ma huetzica ipan tlaquetztli tlen ica ininma quisencajtoque. 17Nochi ax cuajcualme yase mictla. Quena, nepa ajsitij nochi tlacame tlen ax quiilnamiquij Toteco Dios. 18Pero Toteco ax quinilcahuas tlen teicneltzitzi. Yajaya nochipa quinmacas tlen quichiyaj para quiselise. 19Ximotlalana, TOTECO. Amo xiquincahuili tlacame m'as ma quipiyaca chicahualistli. Xiquintlajtolsencahua huan xiquintlatzacuilti nochi tlacame tlen ax mitzixmatij. 20Xijchihua ma majmahuica, TOTECO. Ma momacaca cuenta nochi tlacame ipan nochi tlaltini para inijuanti san panoni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\