Psalm 90

1Toteco, ta nochipa titechmocuitlahuijtinentoc, hasta tlen ipejya nochi xihuitl huan para nochi tonali. 2Hasta quema aya tiquinchijchihuayaya tepetini huan tlaltepactli, ta ipa tiitztoc. Pampa ta, tiToteco Dios, ax quema tijpixqui mopejya, huan ax quema tijpiyas motlamiya. 3Ta tijchihua para nochi tlacame ma mocuepaca tlali. Quena, ticamati huan tiquijtohua: "Ximiquica intlacame." 4Pampa mil xihuitl ta tiquita queja se tonal tlen panoc yalohua, o queja elisqu'ia se eyi hora quema se tlamocuitlahuiyaya tlayohua. 5Toyolis motlaloti queja atl tlen hualtemo chicahuac ipan se atlajtli. Huan ica se tlalochtli tiixpolijtehuaj queja se temictli. Nojquiya tiitztoque queja se xihui cuahuitl. 6Ica ijnaloc moscalt'ia huan cahuani, huan ica tiotlac quitzontequij huan huaqui. 7Pampa ica mohueyi cualancayo titechtlaijiyohuilt'ia huan titechtzontlamilt'ia. 8Totlajtlacolhua huan totlaixpanolhua tlanempa nestoc moixpa. 9Yeca nochi tonali huan nochi xihuitl tijpanoj huejhueyi tlaohuijcayotl, tlen ta titechtitlanil'ia ica mohueyi cualancayo. 10San titechcahuil'ia titlacame ma tiitztoca setenta xihuitl. Huan tlen quentzi m'as tejtetique san tiquincahuil'ia ma itztoca ochenta xihuitl. Pero ipan nochi nopa xihuitl san tijpanoj tlaohuijcayotl huan cuesoli, pampa nochi nopa xihuitl san panotiquisa huan tojuanti san tiixpolijtehuaj. 11¿Ajqueya quimachil'ia nochi tlen tihuelis tijchihuas quema ticualani? ¿Ajqueya tlen tojuanti mitzimacasi queja quinamiqui? 12Ax miyac tonali tijpiyaj, huajca xitechnextili quejatza ma tijchihuaca para ax timotonalpolose, huan para ma tijpiyaca tlalnamiquistli ipan toyolo nochi tonali. 13TOTECO, xihuala huan xitechtiochihua. ¿Hasta quema tlamis ticualantos? Xitechtlasojtla tojuanti timotlatequipanojcahua. 14Mojmostla ica ijnaloc xitechnextili moteicnelilis, huan nochi toyolis timitzhuicatise huan tiyolpactose. 15Toteco, xitechmaca paquilistli queja ipatlaca nopa tlaohuijcayotl tlen tijpanoque. Huan xitechcahuili ma tiitztoca ica yejyectzi para miyac xihuitl, queja imiyaca nopa xihuitl quema tijpanoque tlamantli tlen fiero. 16Xijchihua para sampa ma tiquitaca nopa huejhueyi chicahualnescayotl tlen tijchihua. Huan toconehua ma quiitaca nochi nopa yejyectzitzi tlamantli san se queja tijchihuayaya achtohuiya. 17TOTECO, ta titoDios, titechtlahuil'ia ica motlatlanex huan titechnextil'ia para titechcualita. Xitechpalehui para nochi tlen tijchihuase ma cualquisas huan ma huejcahuas. Quena, Toteco, ma cualquisa nochi tlen toma quichihuas pampa ta titechfuerzajmaca.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\