Psalm 94

1TOTECO, ximonexti. Ta tiDios tlen tijpiya motequi para tiquincuepilis tlen ax cuali techchihuilijtoque tocualancaitacahua. 2Ximotlalana huan xijtlatzacuilti ni tlali. Nochi tlen mohueyimatij xiquintlatzacuilti queja quinamiqui. 3TOTECO, ¿hasta quema tlamis tlatlanise huan mopaquilismacase nopa tlacame tlen axaca quitlepanitaj? 4¿Hasta quema tlamis tetlaijilhuise huan mohueyimatise nopa tlajtlacolchijca tlacame? 5TOTECO, inijuanti tlahuel quintlaijiyohuilt'iaj huan quincuesolmacaj motlacajhua tlen tiquinicnel'ia. 6Inijuanti quinmict'iaj cahual toahuihua tlen ehuani ipan sequinoc altepetini huan tlen icnotzitzi. 7Huan quiijtohuaj para ta, TOTECO, ax tiquita, niyon ax timomaca cuenta. Queja nopa quiijtohuaj tlen ta tlen tiiTeco tohuejcapan tata Jacob. 8Imojuanti tlen inhuihuitique ipan ni tlacame, xijmachilica. ¿Hasta quema inquitequihuise imotlalnamiquilis para intlamachilise? 9Toteco quisencajqui tonacashua, huajca ¿inmoilhu'iaj para ax quicaquis tlen inquiijtohuaj? Yajaya quichijchijqui toixtiyol, huan ¿inmoilhu'iaj para ax quiitas tlen inquichihuaj? 10Yajaya quintlatzacuilt'ia tlacame ipan nochi tlaltini, ¿inmoilhu'iaj ax inmechtlatzacuiltis nojquiya? Yajaya quimati nochi tlen pano, huan ¿inmoilhu'iaj ax quimati tlachque inquichihuaj? 11TOTECO quiixmati inintlalnamiquilis tlacame huan quimati para san moilhu'iaj tlamantli tlen ax cuali. 12Pero cuali ininpanti nopa tlacame tlen ta, TOTECO, tiquintlatzacuiltis para tiquintlalnamictis. Ya nopa quinpalehu'ia para quitoquilise moojhui, huan para monejnemiltise xitlahuac ipan motlanahuatilhua. 13Huan para itztose ica paquilistli quema ajsis nopa tonali tlen fiero. Pero nopa tlacame tlen ax quitlepanitaj TOTECO mochihuil'iaj se tlacoyoctli para ipan momasiltise huan motzontlamiltise. 14Pampa TOTECO ax quintlahuelcahuas itlacajhua pampa inijuanti iaxcahua. 15Se tonal Toteco tetlajtolsencahuas xitlahuac, huan nochi tlen itztoque ica ininyolis xitlahuac, inijuanti paquise miyac. 16¿Ajqueya nechmanahuis ininmaco nopa mosisinijca tlacame? ¿Ajqueya nechmocuitlahuis tlen nopa tlaixpanoca tlacame? 17Intla Toteco ax nechpalehuijtosqu'ia, huajca noyoltzi ya eltosqu'ia campa tlatzitzicatoc pampa ya nimictosqu'ia. 18Na nitzajtzic huan niquijto: "TOTECO, moxitlan'ia noicxihua." Huan yajaya nechtlasojtlac huan nechmaquixti. 19NoTeco, quema san nimoyolilhu'ia tlen miyac cuesoli huan san ya nopa nijmati, ta tinechyoltlal'ia. Tinechchihuil'ia ma nimotemachi ipan ta huan tinechmaca paquilistli. 20Se tlanahuatijquetl tlen ax quichihua tlen xitlahuac, ax tijcahuas para mosentilis ica ta. Niyon ax itztoc mohuaya tlen quichihua se tlanahuatili tlen ax xitlahuac. 21Pero tlanahuatiani queja nopa mosentil'iaj huan mocamahu'iaj para quejatza quimictise se tlen ax tleno quichijtoc, o se tlen cuali monejnemilt'ia. 22Pero TOTECO yajaya nechmocuitlahu'ia pampa tlahuel miyac chicahualistli quipiya. Ipan noTeco Dios nimomaijtohua huan ax tleno huelis nechajsis pampa yajaya nechmanahu'ia. 23Huan Toteco Dios quichijtoc para ma huetzi ininpani nopa mosisinijca tlacame nochi nopa tlamantli tlen ax cuali quichijtoque. Yajaya quintzontlamiltis senquistoc queja quisencajtoyaj quinchihuilise sequinoc. Quena, TOTECO toDios yajaya quintzontlamiltis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\